We werken aan onze website. Daarom zijn van vrijdag 24 september 18.00 uur tot uiterlijk zondag 26 september 12.00 uur Portaal Zakelijk, Gemeenteportaal, Advocaten Portaal, Mijn IND en de online-aanvraagformulieren niet beschikbaar.

  • Home
  • Nieuwsbrief Zakelijk / Business Newsletter

Nieuwsbrief Zakelijk / Business Newsletter

​Editie 12 augustus 2021

Hier leest u het laatste nieuws voor erkend referenten 'arbeid'. We plaatsen elke 6 weken een nieuwe nieuwsbrief. Eerdere nieuwsbrieven staan in het archief onderaan deze pagina. Op dit moment is het niet mogelijk om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.

Here you will find the latest news for recognised sponsors 'employment'. We post a new newsletter every 6 weeks. Previous newsletters are available from the archive below. At this time, it is not possible to receive the newsletter by e-mail. Read on in English.

Nieuwe pasfoto nodig bij aanvraag verlenging
Geen positieve beslissing bij ontbreken legalisatie documenten
Strenge eisen voor meenemen andere familieleden dan kinderen en partners
Welke informatie mag een erkend referent opvragen bij de IND?
Snelle inschrijving BRP nodig om aan inkomenseisen te voldoen

Nieuwe pasfoto nodig bij aanvraag verlenging

Bij een aanvraag voor verlenging van de verblijfsvergunning heeft de IND altijd een nieuwe pasfoto nodig om een nieuw verblijfsdocument te maken. Stuur deze pasfoto op via een fotokaart nadat u de aanvraag hebt gedaan. Of maak een afspraak bij een IND-loket om een foto te laten maken. Maak een afspraak of download de fotokaart. Ook alle expatcenters kunnen op afspraak biometrische gegevens afnemen.

Geen positieve beslissing bij ontbreken legalisatie documenten

Bij aanvragen voor gezinsleden van werknemers ontbreekt regelmatig de legalisatie van officiële buitenlandse documenten. De IND kan in dat geval geen positieve beslissing nemen en geeft u een termijn om de legalisatie alsnog te sturen. De streeftermijn van 2 weken voor de beslissing geldt dan niet. Soms moeten we de aanvraag afwijzen, omdat de legalisatie ontbreekt.

De IND begrijpt dat het door de coronacrisis lastig kan zijn om officiële documenten te laten legaliseren. Maar om een goede beslissing te kunnen nemen, hebben we de legalisatie of apostille nodig. We raden u daarom aan om pas een aanvraag in te dienen als die compleet is met legalisatie. Het is ook mogelijk om eerst alleen de aanvraag voor de werknemer in te dienen, waarbij geen gelegaliseerde aktes nodig zijn. Al begrijpen we ook dat dit in deze onzekere tijden geen ideale situatie is.

Strenge eisen voor meenemen andere familieleden dan kinderen en partners

Vanwege de pandemie zien we vaker dat kennismigranten naast hun directe gezin nog andere gezinsleden mee willen nemen, bijvoorbeeld ouders. Voor deze aanvragen bestaat geen Nederlands beleid. De enige mogelijkheid is een beroep doen op artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Omdat dit een uitzonderlijk beroep is op een Europees verdrag zijn deze eisen streng. Er moet een gezinsverband zijn met het familielid en 'more than normal emotional ties'. Ook moet het onmogelijk zijn voor het familielid om achter te blijven.

Het percentage positieve beslissingen op deze aanvragen is met een paar procent landelijk heel laag. Heel anders dus dan u gewend bent bij kennismigranten- en ICT-aanvragen. We begrijpen de zorgen over de gevolgen van de coronacrisis en de wens om ouders of andere familieleden dichtbij te hebben. Maar dit is niet genoeg om een vergunning op grond van EVRM te verlenen.

Welke informatie mag een erkend referent opvragen bij de IND?

Als erkend referent bent u gemachtigde in alle procedures die horen bij het verblijf als werknemer of kennismigrant. Wilt u namens de werknemer in andere procedures informatie opvragen? Bijvoorbeeld bij een aanvraag voor verblijf voor onbepaalde tijd of naturalisatie? Dan moet de werknemer u daartoe uitdrukkelijk machtigen. Zonder machtiging mag de IND u geen informatie geven. Alle correspondentie gaat in dat geval naar de werknemer zelf.

Snelle inschrijving BRP nodig om aan inkomenseisen te voldoen

Een kennismigrant moet zich in Nederland zo snel mogelijk inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) om een burgerservicenummer (BSN) te krijgen. Een BSN is nodig om een bankrekening te openen. Om te voldoen aan de inkomenseisen voor kennismigranten, moet het salaris maandelijks op een bankrekening worden uitbetaald.


New passport photo needed after applying for an extension

The IND always needs a new passport photo with an application for extension in order to make a new residence document. Send this passport photo by way of a photo form after you have made the application. Or make an appointment at an IND desk to have a photo taken. Make an appointment or download the photo form. All expat centres can also take biometric data on appointment. 

No positive decision in the absence of legalisation of documents

When applications are made for family members of employees, the legalisation of official documents is regularly missing. In that case, the IND cannot take a positive decision and will give you a period in which you can still send the legalisation. The target period of 2 weeks for taking the decision will not apply in that case. We sometimes have to reject the application because the legalisation is missing.

The IND understands that because of the corona crisis it can be difficult to have official documents legalised. But in order to take a good decision, we need the legalisation or apostille. We therefore advise you to submit an application only if it is complete with legalisation. It is also possible to submit only the application for the employee first, for which no legalised certificates are necessary. We also understand that this is not an ideal situation in these uncertain times.

Strict requirements for taking along family members other than children and partners

Because of the pandemic, we see more often that highly skilled migrants want to take along other family members besides their immediate family, for example parents. No policy exists in the Netherlands for these applications. The only possibility is to invoke Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR). Because this is an exceptional invocation of a European convention, these requirements are strict. There must be a family relationship with this family member and 'more than normal emotional ties'. It must also be impossible for the family member to stay behind.

The percentage of positive decisions, at a few percentage points nationally, is very low. This is thus very different from the highly skilled migrants and ICT applications you are accustomed to. We understand the concerns about the consequences of the corona crisis and the wish to have parents or other family members nearby. But this is not enough to issue a permit under the ECHR.

What information may a recognised sponsor request from the IND?  

As a recognised sponsor, you are authorised in all procedures relating to residence as an employee or highly skilled migrant. Do you want to request information in other procedures on behalf of the employee? For example in case of an application for permanent residence or naturalisation? The employee must then explicitly authorise you to that effect. The IND may not give you any information without authorisation. In that case, all correspondence will go to the employee. 

Quick registration in the Personal Records Database (BRP) needed to meet income requirements

A highly skilled migrant must register as quickly as possible in the Personal Records Database (in Dutch: Basisregistratie Personen or BRP) in order to obtain a citizen service number (BSN). A BSN is needed to open a bank account. In order to meet the income requirements for highly-skilled migrants, the salary must be paid into a bank account on a monthly basis.