• Home
 • Basisexamen inburgering in het buitenland

Op dinsdag 29 mei wordt vanaf 8.00 uur gewerkt aan de verbetering van de e-diensten, hierdoor kunnen kleine verstoringen optreden. Onze excuses voor het ongemak.

Basisexamen inburgering in het buitenland

Voordat u naar Nederland komt, doet u eerst het basisexamen inburgering in het buitenland. Dit examen gaat over de Nederlandse taal en samenleving.

Voor wie is het basisexamen inburgering in het buitenland

Als u bij uw partner of echtgenoot in Nederland wilt wonen dan moet u het examen doen. Ook als u geestelijk bedienaar bent moet u dit doen.

Waar maak ik het basisexamen inburgering in het buitenland?

U maakt het examen bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het land waar u de nationaliteit van hebt of waar u woont (het land van bestendig verblijf). Is er in het land waar u de nationaliteit van hebt of waar u woont (het land van bestendig verblijf) geen Nederlandse vertegenwoordiging? Dan maakt u het examen in een buurland of ander land in de buurt van het land waar u woont. U neemt zelf contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging in dit land. In dit land haalt u ook de machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) op. Een lijst van ambassades voor het afleggen van een basisexamen inburgering buitenland vindt u in het 'Overzicht landen en steden voor verkrijgen MVV en afleggen inburgeringsexamens'

Wanneer ben ik vrijgesteld van het basisexamen inburgering?

In één van de volgende situaties hoeft u geen examen te doen:

 • U bent jonger dan 18 jaar of u hebt de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd is niet voor iedereen gelijk.
 • U hebt een geldige verblijfsvergunning in Nederland. U gaat deze vergunning wijzigen.
 • U hebt minimaal 8 jaar in Nederland gewoond tijdens de leerplichtige leeftijd.
 • U hebt de nationaliteit van een EU/EER-land, Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigde Staten van Amerika, Zuid-Korea of Zwitserland.
 • U hebt de status van EU-langdurig ingezetene in een ander EU-land
 • U hebt de Turkse nationaliteit of bent een gezinslid van iemand met de Turkse nationaliteit die hier verblijfsrecht heeft. Een gezinslid is de gehuwd of geregistreerd partner.
 • U gaat een verblijfsvergunning aanvragen voor een tijdelijk verblijfsdoel.
 • U gaat een verblijfsvergunning aanvragen voor verblijf bij een familie- of gezinslid die een verblijfsvergunning heeft voor een tijdelijk verblijfsdoel.
 • U gaat een verblijfsvergunning aanvragen voor verblijf bij een familie- of gezinslid die een verblijfsvergunning heeft voor asiel (on)bepaalde tijd.
 • U hebt de Surinaamse nationaliteit en hebt minimaal lager onderwijs in de Nederlandse taal afgerond in Suriname of Nederland.
 • U gaat alleen werken als contemplatieve, interne functionaris of bestuurslid bij een religieuze of levensbeschouwelijke organisatie.
 • U hebt één van de volgende diploma’s, certificaten of documenten:
  • Een Nederlands diploma of getuigschrift van afronding van universiteit, hbo, mbo (vanaf niveau 2), vwo, havo, mavo of vmbo. U hebt les gehad in het Nederlands.
  • Het inburgeringsdiploma van de Wet inburgering.
  • Een diploma, certificaat of document zoals hierboven beschreven, van het Nederlandstalig onderwijs in België of in Suriname. U hebt een voldoende voor het vak Nederlands.
  • Een diploma, certificaat of ander document, van het Nederlandstalig onderwijs gevolgd in het Koninkrijk der Nederlanden. Het diploma is gehaald bij  een opleiding die is aangewezen door de Nederlandse Minister van OCW (Onderwijs Cultuur en Wetenschap). U hebt een voldoende voor het vak Nederlands.
  • Een diploma staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2), programma I of II.
  • Een diploma, certificaat of ander document, behaald in het Nederlandstalig onderwijs op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba, of op Aruba, Curacao of Sint Maarten. Het diploma moet zijn behaald aan een opleiding die is aangewezen door de Nederlandse Minister van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). U hebt een voldoende voor het vak Nederlands.
  • Een diploma van het Europees baccalaureaat van de Europese school. Het diploma (baccalaureaat) bevat het vak Nederlands als eerste of tweede taal én u hebt een voldoende voor dat vak.
  • Een getuigschrift International Baccalaureate Middle Years Certificate, International General Certificate of Secondary Education of Internationaal Baccalaureaat. U hebt hierbij een cursus Engels-Nederlandstalig onderwijs of een cursus Internationaal Baccalaureaat gedaan met daarin het vak Nederlands én u hebt een voldoende voor dat vak.

Stuur een gewone kopie of een gewaarmerkte kopie van de  diploma’s of certificaten mee met uw aanvraag. Stuur nooit het origineel op per post.

Wat kan ik doen als ik het examen niet kan halen?

U kunt ontheffing krijgen voor (een deel van) het examen als er sprake is van bijzondere individuele of medische omstandigheden. Dit betekent dat u (een deel van) het examen niet (nogmaals) hoeft te doen.

Ontheffing vanwege bijzondere individuele omstandigheden

Als u denkt dat u door heel bijzondere persoonlijke omstandigheden het examen niet kunt halen, dan geeft u dit aan in het aanvraagformulier. U gebruikt hiervoor de Bijlage Basisexamen inburgering buitenland (van het aanvraagformulier). U moet zelf bewijsstukken met uw aanvraag meesturen waarmee u laat zien dat u het examen niet kunt halen en wat u al hebt gedaan om te kunnen slagen voor het examen.

Ontheffing vanwege medische omstandigheden

Als u denkt dat u (mede) door een geestelijke of lichamelijke handicap het examen niet kunt halen, meld dit dan bij de Nederlandse vertegenwoordiging. Deze wijst een arts aan die een medisch onderzoek bij u doet. Dit onderzoek kost geld. De arts vult ook een medisch vragenformulier in. De arts stuurt het formulier op naar de IND. U krijgt hiervan een kopie. Deze kopie stuurt u op met uw aanvraag. Het medisch vragenformulier mag bij het indienen van de aanvraag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Kunt u voor een periode van 3 jaar het basisexamen inburgering niet kunnen doen door een lichamelijke of geestelijke belemmering? Dan kunt u ontheffing krijgen voor (een deel van) de toets. 
Voldoet u hier niet aan maar hebt u wel een lichamelijke of geestelijke belemmering? Dan kijkt de IND bij de beoordeling van uw verzoek om ontheffing ook naar de overige individuele bijzondere omstandigheden.

Kosten en voorbereiding

Het basisexamen inburgering in het buitenland kost €150. Er is een oefenpakket te koop waarmee u zich kunt voorbereiden op het examen. U kunt het oefenmateriaal ook gratis downloaden op: www.naarnederland.nl. U bent niet verplicht gebruik te maken van het oefenpakket. Meer informatie over de voorbereiding op het examen vindt u op de website Naar Nederland.

Aanmelden

U kunt uzelf, uw partner of iemand anders aanmelden voor alle 3 de onderdelen van het basisexamen inburgering in het buitenland of voor één examenonderdeel. Dit doet u met een digitaal aanmeldformulier.

De uitslag

U krijgt de uitslag binnen 8 weken. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) stuurt de uitslag van het gehaalde examen per e-mail. Bij de e-mail zit een PDF-bestand met de uitslag. In het PDF-bestand staat voor welke onderdelen u bent geslaagd. U hebt het basisexamen inburgering in het buitenland gehaald als op het PDF-bestand staat dat u voor alle 3 onderdelen bent geslaagd. U kunt dit PDF-bestand meesturen met uw mvv-aanvraag. U krijgt geen certificaat van DUO.

Als u het examen (gedeeltelijk) niet hebt gehaald, dan kunt u zich opnieuw aanmelden voor het niet behaalde examenonderdeel. U moet dan wel opnieuw betalen voor het onderdeel dat u over doet. Examenonderdelen waarvoor u bent geslaagd, blijven geldig tot u bent geslaagd voor het hele examen.

Hoe lang is de uitslag geldig?

Nadat u alle onderdelen van het basisexamen hebt gehaald, hebt u 1 jaar de tijd om de mvv aan te vragen. Wacht u langer dan een jaar dan moet u opnieuw het basisexamen doen. De datum afgifte van de uitslag vindt u in het PDF-bestand. Deze hebt u per e-mail ontvangen van DUO.

Geslaagd voor het examen. Wat nu?

Als u geslaagd bent voor het examen kunt u de aanvraag voor uw mvv en verblijfsvergunning indienen. U maakt een kopie/print van de uitslagbrief. Deze stuurt u samen met uw aanvraag op naar de IND.

Land van bestendig verblijf

​Een land van bestendig verblijf is een land (anders dan het land van herkomst) waar u langer dan 3 maanden rechtmatig mag zijn. Dit betekent dat u daar een geldige verblijfsvergunning hebt. Of u bent in afwachting van een verblijfsaanvraag. Bent u in een land in uw vrije termijn? Of met een visum kort verblijf (max. 3 maanden)? Dan is dit geen bestendig verblijf.

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven.

Leerplichtige leeftijd

​Dit is vanaf het vijfde jaar tot en met het schooljaar waarin de leeftijd van zestien jaar bereikt wordt.

Koninkrijk der Nederlanden

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En 3 bijzondere gemeenten: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.