Cijfers en rapportages

​​Meer weten over ons werk, onze cijfers en resultaten? Bekijk onze rapportages, jaarverslagen en andere publicaties.

Cijfers over eenzelfde periode in vorige of toekomstige rapportages kunnen marginaal afwijken. Reden hiervoor is dat een klein deel van de registraties van een bepaalde rapportageperiode pas na het verstrijken van die periode plaatsvindt. Daarbij kunnen cijfers in verschillende rapportages van elkaar afwijken in verband met de gehanteerde definities en de gekozen peilmomenten.

In de jaarverslagen blikt de IND terug op het afgelopen jaar. U vindt hier cijfers over aantallen ingediende en behandelde aanvragen (asiel en regulier), aantallen naturalisatie, klachten, loketbezoeken en telefonische vragen en verleende documenten.

Brexit rapportage

De IND publiceert een maandelijkse rapportage over de voortgang van het beslissen op verblijfsaanvragen van Britten vanwege Brexit. In de rapportage staan de totaalcijfers vanaf februari 2020.

De IND maakt maandelijks een rapport over de asielaanvragen in Nederland en Europa, de asieltrends. De rapportages zijn alleen beschikbaar in het Engels.

​De Migratieradar is een kwalitatief analyseproduct dat migratiestromen van asielzoekers naar Europa en Nederland in beeld brengt en de ontwikkelingen op het gebied van (asiel)migratie analyseert.

Trendanalyses, beleidsmonitors en -evaluaties

De IND maakt trendanalyses, beleidsmonitors, en -evaluaties op het gebied van asiel en migratie.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid publiceert wekelijks de instroomcijfers, oftewel het aantal asielaanvragen dat is ingediend. Dat gaat om asielzoekers die voor het eerst asiel in Nederland aanvragen, een herhaalde asielaanvraag doen of zich willen herenigen met gezinsleden die al een asielvergunning hebben gekregen (nareizigers). Ook asielzoekers die herplaatst worden in Nederland en vluchtelingen die in Nederland hervestigd worden, maken deel uit van de instroomcijfers. U vindt hier bijvoorbeeld ook de maandelijkse en jaarlijkse overzichten met asiel- en migratiecijfers, de resultaten op hoofdlijnen van de Vreemdelingenketen als geheel en geregistreerde meldingen en incidenten op en rond de COA-opvanglocaties.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid stelt op het Dataportaal van de Nederlandse overheid gegevens beschikbaar over: vertrek, toelating voor asiel, werk, studie, gezin en opvang.

De RVK is een halfjaarlijkse rapportage met kerncijfers over de resultaten van de Vreemdelingenketen in vergelijking met het vorige jaar. Hierin staan onder meer cijfers over ingediende eerste aanvragen van verblijfsvergunningen (regulier en asiel, per verblijfsdoel) en de inwilligingspercentages van de afgehandelde eerste aanvragen. Ook staan er gegevens in over aantal beroepen en hoger beroepen, weigeringen aan de grens, toezicht op legaal verblijf en vertrek uit Nederland.

Het CBS publiceert regelmatig rapporten over migratie. Daarnaast kunnen via Statline zelf cijfers worden gevonden over migratie. U kunt hier cijfers vinden over aantallen migranten die per jaar naar Nederland komen (inclusief EU-burgers), de reden van migratie (migratiemotief), leeftijd, land van geboorte, nationaliteit, en degene die Nederlandse nationaliteit hebben verkregen (naar vorige nationaliteit en soort regeling).

Het CBS baseert deze data op personen die ingeschreven zijn bij het bevolkingsregister (BRP). Hierdoor verschillen de data van de cijfers van de IND, die uitgaan van datum aanvraag verblijfsvergunning of datum verlening verblijfvergunning.

Hier staan gegevens over:

  • Terugkeer (per jaar, per nationaliteit, per lidstaat)
  • Asiel aanvragen (per jaar, per nationaliteit, per lidstaat)
  • Verleende verblijfsvergunningen (regulier en asiel) per doel, verblijfsduur, en nationaliteit (citizenship). Per jaar, per land
  • Verleende verblijfsvergunningen (regulier en asiel) per doel, leeftijd, sekse en nationaliteit (citizenship). Per jaar, per land
  • Dublin: inkomende en uitgaande Dublinverzoeken, Dublinbesluiten en Dublintransfers (per jaar, per lidstaat)

De gebruikte definities voor de cijfers worden door Eurostat aangegeven op hun website.

De definities die worden gehanteerd voor de Eurostatrapportages kunnen op punten afwijken van de definities die nationaal worden gebruik. Voor een nadere toelichting op de Eurostat definities wordt verwezen naar de metadata die Eurostat via de bovenstaande link beschikbaar stelt.

Stakeholderanalyse