Cijfers en rapportages

​​Meer weten over ons werk, onze cijfers en resultaten? Bekijk onze rapportages, jaarverslagen en andere publicaties.

Cijfers over dezelfde periode in vorige of toekomstige rapporten kunnen een beetje anders zijn. Dit komt omdat een klein deel van de cijfers over een periode pas erna worden opgeslagen. Cijfers kunnen in verschillende rapporten ook anders zijn door een verschil in gebruikte definities en het gekozen moment om te meten.

Inhoud van deze pagina

Brexit-rapportage

De IND publiceert een maandelijkse rapportage over de voortgang van het beslissen op verblijfsaanvragen van Britten vanwege Brexit. In de rapportage staan de totaalcijfers vanaf februari 2020.

Asielcijfers

Bekijk de volgende cijferoverzichten van de IND en andere organisaties over asiel.

Tijdigheid afhandeling openstaande eerste asielaanvragen

De IND publiceert maandelijks een overzicht van de tijdigheid van alle openstaande eerste asielaanvragen met een wettelijke beslistermijn. Inclusief de asielaanvragen, ingediend vóór 1 april 2020, die eerder door de Taskforce werden behandeld. 

Ga naar Overzicht in cijfers

Asieltrends

De IND maakt maandelijks een rapport over de asielaanvragen in Nederland en Europa, de asieltrends. De rapportages zijn alleen beschikbaar in het Engels.


Migratieradar

​De Migratieradar is een kwalitatief analyseproduct dat migratiestromen van asielzoekers naar Europa en Nederland in beeld brengt en de ontwikkelingen op het gebied van (asiel)migratie analyseert.

Ga naar Migratieradar

Kerncijfers asiel en migratie van Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid publiceert per week de instroomcijfers op Rijksoverheid.nl. Instroomcijfers gaan over het aantal asielaanvragen dat is gedaan. Er zijn verschillende soorten asielaanvragen: asielzoekers die voor het eerst in Nederland asiel vragen, een herhaalde asielaanvraag doen of nareizigers asiel. Deze laatste groep asielzoekers wil gezinshereniging met gezinsleden die al een asielvergunning hebben gekregen. Ook asielzoekers die herplaatst worden in Nederland en vluchtelingen die in Nederland hervestigd worden, zijn onderdeel van de instroomcijfers. U vindt hier bijvoorbeeld ook de maandelijkse en jaarlijkse overzichten met asiel- en migratiecijfers, de resultaten op hoofdlijnen van de Vreemdelingenketen als geheel en geregistreerde meldingen en incidenten op en rond de COA-opvanglocaties.

Trendanalyses, beleidsmonitors en -evaluaties

De IND maakt trendanalyses, beleidsmonitors, en -evaluaties op het gebied van asiel en migratie.

Ga naar Trendanalyses, beleidsmonitors en -evaluaties over asiel en migratie

Dataportaal van de Nederlandse overheid

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid stelt op het Dataportaal van de Nederlandse overheid gegevens beschikbaar over: vertrek, toelating voor asiel, werk, studie, gezin en opvang.

Rapportage Vreemdelingenketen (RVK)

De RVK is een halfjaarlijkse rapportage met kerncijfers over de resultaten van de Vreemdelingenketen in vergelijking met het vorige jaar. Hierin staan onder meer cijfers over ingediende eerste aanvragen van verblijfsvergunningen (regulier en asiel, per verblijfsdoel) en de inwilligingspercentages van de afgehandelde eerste aanvragen. Ook staan er gegevens in over aantal beroepen en hoger beroepen, weigeringen aan de grens, toezicht op legaal verblijf en vertrek uit Nederland.

Centraal Bureau voor de Statistiek: rapporten over migratie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) BS publiceert regelmatig rapporten over migratie. Daarnaast kunnen via Statline zelf cijfers worden gevonden over migratie. U kunt hier cijfers vinden over aantallen migranten die per jaar naar Nederland komen (inclusief EU-burgers), de reden van migratie (migratiemotief), leeftijd, land van geboorte, nationaliteit, en degene die Nederlandse nationaliteit hebben verkregen (naar vorige nationaliteit en soort regeling).

Het CBS baseert deze data op personen die ingeschreven zijn bij het bevolkingsregister (BRP). Hierdoor verschillen de data van de cijfers van de IND, die uitgaan van datum aanvraag verblijfsvergunning of datum verlening verblijfvergunning.

Ga naar Rapporten over migratie van het Centraal Bureau voor de Statistiek

Rapportages Eurostat over asiel en migratie

Eurostat is het bureau van de Europese Unie dat voor cijfers zorgt. De volgende cijfers over asiel en migratie zijn beschikbaar:
  • Terugkeer (per jaar, per nationaliteit, per lidstaat).
  • Asiel aanvragen (per jaar, per nationaliteit, per lidstaat).
  • Verleende verblijfsvergunningen (regulier en asiel) per doel, verblijfsduur en nationaliteit (citizenship), per jaar en per land.
  • Verleende verblijfsvergunningen (regulier en asiel) per doel, leeftijd, sekse en nationaliteit (citizenship), per jaar en per land.
  • Dublin: inkomende en uitgaande Dublinverzoeken, Dublinbesluiten en Dublintransfers, per jaar en per lidstaat.

De gebruikte definities voor de cijfers worden door Eurostat aangegeven op hun website.

De gebruikte definities in de Eurostatrapportages kunnen op punten afwijken van de definities die in Nederland worden gebruikt. Voor een nadere toelichting op de Eurostat definities wordt verwezen naar de metadata die Eurostat via de link hierna beschikbaar stelt.

Ga naar Rapportages over asiel en migratie van Eurostat

Stakeholdersanalyse IND

De IND voert stakeholderanalyses uit onder zijn professionele stakeholders. Stakeholders zijn de belangrijkste organisaties waarmee de IND in het dagelijkse werk te maken heeft.

Ga naar Stakeholdersanalyse

Landeninformatie

Hier staan rapportages die bieden inzicht en overzicht van de situatie in een specifiek land.

Ga naar Landeninformatie