Migratieradar

De Migratieradar brengt migratiestromen van asielzoekers naar Europa en Nederland in beeld. Hij analyseert de ontwikkelingen op het gebied van (asiel)migratie. Hiermee kunnen organisaties in de vreemdelingenketen hun beleid en uitvoering aanpassen. De Migratieradar stellen we samen met de ministeries van Justitie en Veiligheid en Defensie.

Migratieradar asiel winter 2024

De Migratieradar Asiel brengt driemaal per jaar de diversiteit aan ontwikkelingen op het gebied van asielmigratie
samen over een periode van ongeveer vier maanden (ditmaal sept t/m dec 2023 Onder meer sociaal politieke
ontwikkelingen in herkomst en transitlanden en beleidsontwikkelingen in Nederland, andere EU landen en de EU
als geheel komen aan bod Ook geeft de Migratieradar inzicht in asielaanvragen in Nederland.

Migratieradar asiel najaar 2023

In deze Migratieradar wordt teruggekeken naar de ontwikkelingen op het terrein van asielgerelateerde migratie in de periode mei tot en met augustus 2023. We brengen hierbij allereerst relevante ontwikkelingen in herkomst- en transitlanden in kaart. Vervolgens kijken we naar (beleids)ontwikkelingen in de EU en enkele Europese landen, naar (beleids)ontwikkelingen in Nederland en naar de ontwikkeling van de eerste asielaanvragen in Nederland. Tenslotte wordt er aandacht besteed aan vier uitgelichte nationaliteiten. In deze Migratieradar komen diverse ontwikkelingen wat betreft asielmigratie van Syriërs, Turken, Marokkanen en Moldaviërs aan bod. 

Migratieradar asiel voorjaar 2023

De Migratieradar Asiel brengt de diversiteit aan ontwikkelingen samen om de aantallen asielaanvragen van de afgelopen maanden te duiden en in perspectief te plaatsen. In iedere editie van de Migratieradar Asiel worden ook enkele nationaliteiten uitgelicht.

Migratieradar derde tertaal 2022

In het derde tertaal is het totaal aantal ingediende eerste asielaanvragen in Nederland ruim 15.000. Dit is iets hoger dan vorig jaar en flink hoger dan in de jaren daarvoor . Vanaf maart is het aantal eerste asielaanvragen relatief hoog ten opzichte van voorgaande jaren. In 2020 en grotendeels 2021 werd de asielinstroom beïnvloed door de COVID-19 pandemie en de daaraan gerelateerde reisrestricties, maar te zien is dat het aantal aanvragen in bijna alle maanden van 2022 ook hoger ligt dan in 2018 en 2019, toen de COVID-pandemie de reisbewegingen nog niet beïnvloedde.

Migratieradar tweede tertaal 2022

In het tweede tertaal is het totaal aantal ingediende eerste asielaanvragen (11.047) gestegen in vergelijking met het voorgaande tertaal (+2.334, +27%). Er is sprake van een seizoen effect: het aantal asielaanvragen neemt in de loop van de zomer doorgaans toe.

Migratieradar eerste tertaal 2022

In het eerste tertaal is het totaal aantal ingediende eerste asielaanvragen (8.713) gedaald in vergelijking met het voorgaande tertaal (-5.106, -37%). Dit is deels toe te schrijven aan de piek in evacuatievluchten uit Afghanistan eind vorig jaar. Vanwege de economische en humanitaire crisis in Afghanistan vinden deze vluchten sinds augustus plaats. Ook is er sprake van een seizoenseffect: het aantal asielaanvragen neemt in de eerste maanden van het jaar doorgaans af.

Migratieradar derde tertaal 2021

In het derde tertaal is het aantal ingediende eerste asielaanvragen (13.819) in totaal gestegen in vergelijking met zowel het voorgaande tertaal (+6.509, +89%) als met dezelfde periode in 2020 (+8.483, +159%). In de maand september zijn de meeste aanvragen gedaan. Deze piek in september is deels te wijten aan de evacuatievluchten uit Afghanistan, die vanwege de recente economische en humanitaire crisis in Afghanistan sinds augustus plaatsvinden. Na september is een daling in het aantal eerste asielaanvragen ingezet, al blijft het aantal asielaanvragen ook in de maanden erna hoger dan in voorgaande jaren.

 

Migratieradar tweede tertaal 2021

In het tweede tertaal is het aantal ingediende eerste asielaanvragen (7.310) gestegen. Zowel in vergelijking met zowel het voorgaande tertaal (+3.738, +105%) als met het voorgaande jaar in dezelfde periode (+3.710, +103%). Deze stijging komt vooral door een sterke toename van het aantal aanvragen van Syriërs, Turken en Afghanen. De stijging van het aantal asielaanvragen van Afghanen heeft deels betrekking op de evacuatievluchten uit Afghanistan sinds eind augustus (ongeveer 100 aanvragen van evacuees eind augustus). De stijging van de andere nationaliteiten is te verklaren door de gedeeltelijk opgeheven reisbeperkingen. Asielzoekers kunnen daardoor weer gemakkelijker reizen naar en binnen de EU.

 

Migratieradar eerste tertaal 2021

In het eerste tertaal van 2021 zijn 3.582 eerste asielaanvragen ingediend in Nederland. Het aantal aanvragen is afgenomen. Zowel in vergelijking tot het voorgaande tertaal (-1754, -33%) als vorig jaar in dezelfde periode (-1.155, -24%) . In figuur 1.1 is te zien dat de instroom sinds oktober vorig jaar daalde en in dit tertaal redelijk stabiel bleef, schommelend tussen de 800 en 1000 aanvragen per maand. De daling vanaf oktober vorig jaar heeft te maken met de strengere Corona maatregelen sinds die periode.

 

Migratieradar derde tertaal 2020

In het derde tertaal van 2020 zijn er 5.336 eerste asielaanvragen ingediend in Nederland. Dit is een afname in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (-2.795, -34%), maar een toename in vergelijking met het tweede tertaal (+1.736, +48%). In figuur 1.1 wordt de instroom weergeven. Er is te zien dat de instroom sinds juni weer toenam en in het najaar stabiliseerde rond de 1.300 per maand. De schommelingen over het jaar hebben te maken met de wisselende Corona-maatregelen.

 

Migratieradar tweede tertaal 2020

In het tweede tertaal van 2020 zijn 3.612 eerste asielaanvragen ingediend in Nederland. Het aantal aanvragen is afgenomen in vergelijking met zowel het voorgaande tertaal (-1.133, - 24%) en vorig jaar in dezelfde periode (-3.554, -50%). In figuur 1.1 is te zien dat de instroom vanaf maart 2020 sterk afneemt en vanaf juni weer toeneemt. Het is duidelijk dat het aantal eerste asielaanvragen in T2 nog onder het pre-corona niveau blijft.

 

Migratieradar eerste tertaal 2020

In het eerste tertaal werden in totaal 4.760 eerste asielaanvragen ingediend. Dat is minder dan het voorgaande tertaal (-3.371, -41%) en in vergelijking met vorig jaar in dezelfde periode (-2.476, -34%). Deze afname kan verklaard worden door de grensmaatregelen als gevolg van COVID-19. Mogelijke andere maatregelen die de afname kunnen verklaren zijn het niet laten plaatsvinden van asielgehoren. En het plaatsen van asielzoekers in noodopvang in plaats van COA-opvang.