Privacyverklaring

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt alle verblijfsaanvragen van mensen die in Nederland willen wonen, werken of studeren. Ook beoordeelt de IND aanvragen van mensen die graag Nederlander willen worden. De IND verwerkt hiervoor veel persoonsgegevens van klanten. En van medewerkers.

De IND vindt privacy erg belangrijk. Daarom verwerken wij uw gegevens met veel zorg en aandacht. U leest in deze Privacyverklaring welke gegevens de IND verzamelt en waarom. Ook vertellen we met wie wij uw gegevens delen. En welke rechten u hebt.

Om de informatie duidelijk te houden, is ieder onderwerp onderverdeeld in twee informatielagen. Eerst leest u de belangrijkste informatie. Wilt u meer weten? Dan klikt u op de link ‘meer informatie’.

U kunt deze Privacyverklaring ook downloaden:

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Meer informatie

  open minus

Welke persoonsgegevens verzamelt de IND van u?

De IND verwerkt persoonsgegevens van mensen die in Nederland een verblijfsvergunning aanvragen. Of mensen die een aanvraag doen om Nederlander te worden. Ook verwerken wij persoonsgegevens van referenten, gezinsleden, tolken, gemachtigden, medewerkers van de IND en medewerkers van andere organisaties. De IND ontvangt de persoonsgegevens van deze mensen zelf. Of van andere betrokken personen of organisaties.

De IND verwerkt algemene persoonsgegevens. Bijvoorbeeld: naam, contactinformatie, nationaliteit en paspoortnummer, geboortedatum en –plaats en burgerlijke staat. Maar als dit nodig is voor het werk van de IND ook bijzondere persoonsgegevens. Bijvoorbeeld: ras of etnische afkomst, politieke opvattingen en geloof. Maar ook genetische en biometrische gegevens, seksuele gerichtheid en informatie over strafzaken of een strafblad. Kijk voor een uitgebreid overzicht bij ‘meer informatie’.

De IND verkrijgt persoonsgegevens op verschillende manieren:

 • De aanvrager verstrekt in verband met de ingediende aanvraag de persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben zelf, of eventueel via een gemachtigde.
 • De referent van degene die verblijf in Nederland wil hebben, verstrekt de persoonsgegevens over hem of haar.
 • De aanvrager verstrekt persoonsgegevens van derden, zoals gezinsleden.
 • De persoonsgegevens zijn afkomstig van andere overheidsdiensten en instanties.
Alles uitklappen Alles inklappen
 • Meer informatie

  open minus

Waarom verwerkt IND uw persoonsgegevens?

De IND heeft uw persoonsgegevens nodig om het Vreemdelingenbeleid uit te voeren. Dit beleid komt voort uit de Vreemdelingenwet 2000 en regels en voorschriften die daar bij horen. En uit de Rijkswet op het Nederlanderschap. Daarnaast zijn er regels uit internationale verdragen.

De IND beheert de administratie van vreemdelingen. Hierin worden na identificatie de persoonsgegevens van de vreemdelingen geregistreerd.

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Meer informatie

  open minus

Aan wie geeft de IND uw persoonsgegevens?

Volgens de Vreemdelingenwet 2000 mag of moet de IND andere overheidsorganisaties informatie geven om hun taak te doen. Die organisatie vraagt daarom (verzoek) of eist de informatie (vordering).

De IND beoordeelt of het nodig is om uw persoonsgegevens te geven. En of dit geen schade brengt aan uw persoonlijke leven. De IND kijkt naar de reden waarom de organisatie de gegevens wil krijgen. En of dit misschien zou lukken met minder of geen persoonsgegevens.

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Meer informatie

  open minus

Onderzoek

De afdeling Onderzoek & Analyse (O&A) van de IND doet onderzoek. Deze onderzoeken zijn vertrouwelijk of openbaar. Daarnaast beoordeelt O&A aanvragen van externe partijen om IND gegevens aan te leveren voor onderzoek. Onderzoekers vragen om interviews met IND medewerkers, maar ook naar kwantitatieve data, dossiers en interne documenten.

Als de aanvraag goedgekeurd wordt, regelt O&A de levering van de gegevens. De levering van data vindt plaats via de bestandenpostbus. Persoonsgegevens worden anoniem gemaakt als dat mogelijk is. De externe partij kan dan niet zien over welke persoon de gegevens gaan.

Externe onderzoekers tekenen een geheimhoudingsverklaring. Daarin staat dat zij geen gegevens die tot een persoon zijn te herleiden, in het openbare onderzoeksrapport zetten. Cijfers worden afgerond op tientallen. Ook worden per onderzoek schriftelijke afspraken gemaakt over de gegevens die worden verstrekt, de manier waarop de informatie wordt gegeven en de (feiten)controle die de IND op de publicatie uitvoert.

Onderzoek waarbij de IND betrokken is, is onder te verdelen in de volgende drie categorieën:

 • Onderzoek waarbij de IND wettelijk verplicht is om mee te werken;
 • Onderzoek door externen, aan wie toegang wordt verleend tot de gegevens binnen IND. Dit betreft vaak verzoeken van universiteiten, maatschappelijke organisaties en studenten;
 • Zelfstandig onderzoek.
Alles uitklappen Alles inklappen
 • Meer informatie

  open minus

Geeft de IND uw persoonsgegevens aan andere landen?

In bepaalde situaties geeft de IND persoonsgegevens door naar andere landen of (internationale) organisaties.

Geven van uw persoonsgegevens aan landen binnen de EER

De regels van de AVG gelden ook in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn alle landen van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Deze landen beschermen uw persoonsgegevens dus even goed als Nederland.

Geven van uw persoonsgegevens aan landen of organisaties buiten de EER

In dat geval neemt de IND maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Bijvoorbeeld door gegevens te verstrekken aan landen, waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft genomen. De IND wisselt ook persoonsgegevens uit met ambassades van landen waar vreemdelingen vandaan komen. Dit gebeurt om redenen die voor iedereen belangrijk zijn (artikel 49 lid 1d AVG).

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Meer informatie

  open minus

Hoe beschermt de IND uw persoonsgegevens?

De IND heeft maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen en misbruik te voorkomen. Alle personen die bij de gegevens kunnen, moeten deze informatie geheimhouden.

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Meer informatie

  open minus

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De IND bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de IND ze heeft verzameld. De bewaartermijnen zijn neergelegd in het archiefbeleid. Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, verschilt per situatie.En hangt ook af van het doel van bewaren. De termijn kan  enkele weken tot vele jaren zijn.

Alles uitklappen Alles inklappen

Bericht voor gemachtigden / advocatuur

Op 25 mei 2018 is de AVG van toepassing geworden. Dit betekent dat wij als IND zo zorgvuldig mogelijk met persoonsgegevens willen omgaan. Om dit te kunnen doen hebben we ook uw hulp nodig.

Stuur geen aanvragen of documenten die zien op meer (volwassen) personen per aanvraag/document

De persoonsgegevens van klanten dienen alleen voor deze persoon zelf inzichtelijk te zijn en niet voor anderen. Dit is natuurlijk anders wanneer de klant een ouder of wettelijk vertegenwoordiger heeft.

Hebben uw cliënten geen bezwaar tegen het delen van hun gegevens met andere cliënten?

Voeg in dat geval een toestemmingsverklaring van de betreffende  klant toe aan de aanvraag of documenten. In deze verklaring staat duidelijk vermeld dat uw cliënt toestemming geeft de stukken te gebruiken en de documenten dus kunnen worden toegevoegd aan het dossier van deze klant. Daarbij wijzen we u erop dat op het dossier van de klant de Archiefwet van toepassing is.

Wij danken u voor uw medewerking om samen zo zorgvuldig mogelijk met de persoonsgegevens van onze klanten om te gaan.

Welke privacyrechten hebt u?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens:

 • In te zien;
 • Aan te passen (rectificeren);
 • Te verwijderen;
 • Beperkt te laten verwerken;
 • Over te dragen aan een andere partij.

Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Beroep op uw privacyrechten

Wilt u gebruik maken van uw privacyrechten? Ga dan naar de pagina Verzoek om stukken of gegevens uit uw IND-dossier | IND.

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Meer informatie

  open minus

Geautomatiseerde besluitvorming

De IND maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst. Dit betekent dat er altijd een medewerker kijkt naar de zaak.

Hebt u vragen of wilt u een klacht indienen?

Hebt u nog vragen, wilt u meer uitleg of bent u niet tevreden over hoe de IND met uw persoonsgegevens omgaat? Neem dan contact op met onze Privacy Officer.

U kunt een klacht indienen met het klachtenformulier. Of u stuurt een brief naar:

IND
Privacy Officer
Postbus 17
9560 AA Ter Apel

Bent u niet tevreden met het antwoord op uw klacht? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Meer informatie

  open minus

​Wanneer is deze Privacyverklaring voor het laatst gewijzigd?

De wetgeving en onze dienstverlening ontwikkelen zich . Wij volgen deze ontwikkelingen nauwgezet en passen onze organisatie zo goed en snel mogelijk aan. Dit kan ook gevolgen hebben voor de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Wij passen dan ook de Privacyverklaring aan. Lees daarom regelmatig onze Privacyverklaring. Bij grote wijzigingen informeren wij u.

We hebben deze Privacyverklaring voor het laatst bijgewerkt op 15 januari 2020.