Bezwaar maken tegen beslissing op Schengenvisum of transitvisum

Laatste update: 10 januari 2023

Bent u het niet eens met de beslissing op uw aanvraag voor een Schengenvisum of transitvisum? Dan kunt u bezwaar maken tegen deze beslissing. Lees hoe u dat moet doen.

Voor wie is bezwaar maken tegen beslissing visum?

U hebt bij een Nederlandse ambassade of consulaat een Schengenvisum voor een kort verblijf in Nederland aangevraagd. Of een transitvisum voor een tussenlanding in Nederland. U hebt een beslissing gekregen op deze aanvraag voor een toeristenvisum, zakelijk visum of transitvisum. U bent het niet eens met de beslissing en wilt bezwaar maken. Iemand anders mag ook voor u bezwaar maken.

Bezwaar maken bij het land dat beslist heeft op de aanvraag

Heeft niet Nederland, maar een ander land beslist op uw visumaanvraag? Maak dan bezwaar bij dat land. U kunt geen bezwaar maken bij de IND.

Hoe u bezwaar maakt bij IND

Bezwaar maken kan op 2 manieren.

Digitaal bezwaar

U gebruikt het online formulier visum bezwaar. In het formulier wordt u stap voor stap meegenomen in het maken van het bezwaar.

Schriftelijk bezwaar

U stuurt een bezwaarschrift naar de IND. Dit is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing. U schrijft de brief in het Nederlands. Schrijft u de brief in het Engels, Duits of Frans? Dan kan de IND om een Nederlandse vertaling vragen.

In het bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:

  • Uw naam en adres.
  • De datum.
  • De naam en geboortedatum van de persoon die het visum heeft aangevraagd.
  • De redenen waarom u vindt dat de beslissing niet juist is.
  • Documenten die laten zien waarom u vindt dat u wel een visum moet krijgen.
  • Uw handtekening.
  • Een kopie van de beslissing.

Stuur uw bezwaarschrift naar:
IND Visadienst
Postbus 2
9560 AA Ter Apel

Of verstuur per fax: 08804 – 32853

Bezwaartermijn is 4 weken

De bezwaartermijn is 4 weken. Dit betekent dat u binnen 4 weken bezwaar moet maken. De periode van 4 weken start op de datum dat u de beslissing hebt gekregen.

Bezwaar na positieve beslissing

Hebt u een positieve beslissing gekregen op uw aanvraag voor het visum? Maar bent u het ergens niet mee eens? Bijvoorbeeld de startdatum of geldigheid van het visum. Dan kunt u pas bezwaar maken als u uw visum hebt opgehaald. Maak bezwaar binnen 4 weken nadat u het visum hebt opgehaald bij de Nederlandse ambassade of het consulaat.

Bezwaar laten maken door iemand anders

Kunt of wilt u niet zelf bezwaar maken? Dan mag ook iemand anders bezwaar voor u maken. Deze personen kunnen voor u bezwaar maken:

  • Uw wettelijke vertegenwoordiger. Dit is een ouder, voogd of iemand anders die uw zaken regelt.
  • Een advocaat.
  • Een bijzonder gemachtigde.

Een bijzonder gemachtigde is iemand die toestemming van u krijgt om voor u bezwaar te maken. U moet opschrijven dat u deze persoon machtigt. Gebruik het volgende formulier: 

 Of schrijf zelf een brief waarin u zegt wie u machtigt en waarvoor. Zet ook uw handtekening op de brief. Stuur het formulier of uw eigen machtiging mee met het bezwaarschrift. Stuur ook een kopie van uw paspoort mee.

Hulp bij bezwaar maken

Hebt u hulp nodig? Dan kunt u dit vragen aan een rechtshulpverlener of een andere hulpverlener. Meer informatie over hulp van (rechts)hulpverleners krijgt u bij het Juridisch Loket.

Beslissing op uw bezwaar

De IND beslist binnen 6 weken op het bezwaarschrift. Die periode heet de beslistermijn. De beslistermijn kan met nog eens 6 weken worden verlengd. In totaal moet de IND dus binnen 12 weken beslist hebben op uw bezwaarschrift.

De beslistermijn start op de laatste dag waarop u bezwaar kon maken. Ook als u al eerder dan die dag bezwaar hebt gemaakt. Lees meer over de beslistermijnen bij de IND.

Positieve of negatieve beslissing op uw bezwaar

De IND stuurt u de beslissing op uw bezwaar. Heeft iemand anders voor u bezwaar gemaakt? Dan stuurt de IND de beslissing op het bezwaar naar die persoon.

Bezwaar gegrond

De IND beslist dat uw bezwaar gegrond is. U krijgt een positieve beslissing op uw visumaanvraag. Dit betekent dat u het Schengenvisum of transitvisum krijgt. U haalt het visum binnen 3 maanden op bij de ambassade of het consulaat waar u de aanvraag had gedaan.

Bezwaar ongegrond

De IND beslist dat uw bezwaar ongegrond is. Uw bezwaar wordt afgewezen. U krijgt geen toeristenvisum, zakelijk visum of transitvisum. Bent u het niet eens met de afwijzing? U kunt in beroep gaan bij de rechtbank.

In beroep gaan bij de rechter

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u beroep instellen bij de rechter. In de brief met de beslissing staat binnen welke tijd u dit moet doen. Lees op de website van de Rechtspraak hoe u beroep kunt instellen bij de rechter.

Als de IND te laat beslist

Is de beslistermijn voorbij? En hebt u nog geen beslissing op uw bezwaar? Dan is de IND te laat met beslissen. Lees wat u kunt doen als de IND te laat is met beslissen.

Your Europe