• Home
 • Inreisverbod, terugkeerbesluit en ongewenstverklaring

Inreisverbod, terugkeerbesluit en ongewenstverklaring

Lees hier wat de betekenis is van een inreisverbod, terugkeerbesluit en ongewenstverklaring. U krijgt daarmee te maken als uw recht om in Nederland te wonen (verblijfsrecht) wordt stopgezet. Of als u hier niet mag wonen (onrechtmatig verblijf). 

Inreisverbod

Door een inreisverbod mag u niet reizen naar Nederland, andere EU/EER-landen en Zwitserland. U mag ook niet in deze landen zijn. Een inreisverbod krijgt u van de IND, Vreemdelingenpolitie (AVIM), Zeehavenpolitie of Koninklijke Marechaussee (grenscontrole).

Wanneer u een inreisverbod krijgt

In de volgende situaties kunt u een inreisverbod krijgen:

 • Uw visum of verblijfsvergunning is niet meer geldig. U hebt Nederland niet op tijd verlaten.
 • U bent niet visumplichtig en verblijft in uw vrije termijn. Maar u hebt langer dan 90 dagen in een periode van 180 dagen in het Schengenbied (inclusief Nederland) verbleven.
 • Uw visum of verblijfsvergunning is ingetrokken.
 • Uw aanvraag voor een verblijfsvergunning is afgewezen. U hebt geen procedure meer lopen (bezwaar/beroep of nieuwe aanvraag).
 • Uw vertrektermijn is afgelopen en u hebt Nederland niet verlaten.
 • U hebt nooit een geldig visum of geldige verblijfsvergunning gehad.

Bent u in Nederland met een visum kort verblijf of in uw vrije termijn? Kunt u Nederland niet op tijd verlaten door een overmachtssituatie? Neem dan contact op. U kunt soms een verlenging van uw visum of vrije termijn krijgen.  

U krijgt een inreisverbod in een besluit

In een besluit staat dat aan u een inreisverbod wordt opgelegd en hoe lang het duurt. Opgelegd worden betekent krijgen. In het besluit staat ook voor welke landen het inreisverbod geldt. Bij een inreisverbod worden uw persoonsgegevens geregistreerd in het Schengen Informatie Systeem (SIS) met de opmerking 'weigeren toegang'. 

(De duur van) het inreisverbod start als u Nederland en de EU/EER-landen of Zwitserland echt hebt verlaten. Als u zich niet aan het inreisverbod houdt, bent u strafbaar.

Hoe lang  een inreisverbod duurt

Het hangt van uw situatie af hoe lang een inreisverbod duurt:

 • 1 jaar: bij een overstay van meer dan 3 dagen tot 90 dagen.
 • 2 jaar: standaardduur (bijvoorbeeld bij een overstay van meer dan 90 dagen).
 • 10 jaar: bij redenen die te maken hebben met openbare orde.
 • 20 jaar: bij redenen die te maken hebben met openbare orde en nationale veiligheid.

Bezwaar en beroep

Een inreisverbod kunt u krijgen als onderdeel van een ander besluit. Bijvoorbeeld bij de afwijzing van een verblijfsaanvraag. Als u tegen het andere besluit in bezwaar kunt gaan, dan kan dat ook tegen het inreisverbod. In het besluit inreisverbod staat of u het bezwaar of beroep in Nederland mag afwachten.

Een inreisverbod kan ook zelfstandig worden opgelegd. Dat wil zeggen dat het inreisverbod geen onderdeel vormt van een ander besluit. In dit geval kunt u direct in beroep gaan bij de Vreemdelingenkamer van de rechtbank in Den Haag. U mag het beroep niet afwachten in Nederland.

Opheffing van een inreisverbod

U kunt een schriftelijk verzoek indienen bij de IND om het inreisverbod op te heffen. Dit kunt u alleen doen vanuit een land buiten de EU/EER of Zwitserland. U kunt het verzoek ook door een gemachtigde (in Nederland) laten doen. U kunt ook een verzoek indienen tot tijdelijke opheffing van het inreisverbod. Tijdelijke opheffing is alleen mogelijk in heel bijzondere en dringende situaties.

Hebt u een inreisverbod van een ander EU/EER-land of Zwitserland? Dan moet u het verzoek voor opheffing indienen bij dat andere land.

Bij een verzoek om opheffing moet u in ieder geval de volgende documenten inleveren:

 • Een kopie van de pagina met identiteitsgegevens van uw geldige paspoort.
 • Een overzicht van de plaatsen waar u hebt verbleven sinds het inreisverbod. Dit overzicht moet worden aangevuld met bewijsstukken. Hieruit moet ook blijken dat u niet in een EU/EER-land of Zwitserland bent op het moment dat u het verzoek doet.
 • Een schriftelijke verklaring. Deze is afgegeven door de bevoegde autoriteiten van de staat of staten waar u sinds het inreisverbod was. Uit deze verklaring blijkt dat u tijdens dat verblijf geen misdrijven hebt gepleegd en niet strafrechtelijk vervolgd bent. Deze verklaring hoeft u niet te hebben als u een inreisverbod hebt van minder dan 2 jaren.
 • Een schriftelijke verklaring. Hierin moet staan dat u, sinds uw vertrek uit Nederland, minimaal de helft van de duur van het inreisverbod ononderbroken buiten Nederland hebt verbleven. In die periode mag u geen misdrijven hebben gepleegd en niet strafrechtelijk zijn vervolgd.

U kunt uw verzoek sturen naar:

Immigratie- en Naturalisatiedienst
Titel en Identiteit
Postbus 10
​9560 AA  TER APEL

Terugkeerbesluit

Een terugkeerbesluit (TKB) is een schriftelijke verklaring of rechterlijke uitspraak. Hierin wordt bepaald dat u niet (meer) rechtmatig in Nederland verblijft. Dit betekent ook dat u Nederland moet verlaten. Dit wordt een terugkeerverplichting genoemd. Een terugkeerbesluit kan niet worden opgelegd aan een EU/EER-onderdaan of Zwitser.

In het terugkeerbesluit staat binnen welke tijd u Nederland moet verlaten. De vertrektermijn wordt per individueel geval bepaald. De standaardtermijn is vier weken (28 dagen). Er kan ook worden gekozen voor 0-dagentermijn. Dit is een directe vertrekplicht met een inreisverbod.

Terugkeerbesluit bij onrechtmatig verblijf

Hebt u een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd die verloopt? Of is uw aanvraag afgewezen? Dan hebt u geen rechtmatig verblijf meer. U moet Nederland zo snel mogelijk verlaten. Doet u dit niet zelf? Dan kan AVIM (vreemdelingenpolitie) of de Marechaussee een terugkeerbesluit opleggen.

Uitzonderingen op deze regel zijn de volgende situaties:

 • U hebt op tijd een aanvraag gedaan voor verlenging of wijziging van uw verblijfsvergunning. En u mag deze aanvraag in Nederland afwachten.
 • U hebt op tijd bezwaar of beroep ingediend tegen een afwijzing van een eerdere verblijfsaanvraag. En u mag deze aanvraag in Nederland afwachten.

Terugkeerbesluit bij afwijzing van een verblijfsaanvraag

Uw aanvraag voor een verblijfsvergunning is afgewezen. Deze beslissing staat in een brief: de beschikking. Deze beschikking is ook een terugkeerbesluit.

U krijgt een bepaalde periode waarbinnen u Nederland moet verlaten: de vertrektermijn. De vertrektermijn na een afwijzing van een verblijfsaanvraag wordt voor ieder individueel geval bepaald. De standaardtermijn is 28 dagen (4 weken). Het kan ook zijn dat u geen vertrektermijn krijgt (een zogenaamde 0-dagen termijn). In dat geval moet u Nederland meteen verlaten.

Ongewenstverklaring

Een ongewenstverklaring is een administratieve maatregel. Het doel hiervan is om iemand uit Nederland te weren die niet meer in Nederland mag zijn. In de meeste gevallen wordt een ongewenstverklaring opgelegd aan iemand die een misdrijf heeft gepleegd.

Bij de beoordeling door de IND of u ongewenst wordt verklaard, vindt een belangenafweging plaats. Daarbij wordt gekeken naar het nationale belang (openbare orde en nationale veiligheid) en het belang van uzelf en uw (eventuele) gezin.

U krijgt een ongewenstverklaring in een besluit

De ongewenstverklaring wordt opgelegd door de IND in een besluit. Opgelegd worden betekent krijgen. Het besluit wordt aan u uitgereikt door de politie. U krijgt daarbij ook een folder met informatie over de ongewenstverklaring. Als uitreiking in persoon niet mogelijk is, dan wordt uw ongewenstverklaring in ieder geval gepubliceerd in de Staatscourant.

Gevolgen van een ongewenstverklaring

Het besluit tot ongewenstverklaring heeft onmiddellijke werking. Als u ongewenst bent verklaard, dan moet u Nederland meteen zelf verlaten (zelfstandig vertrekplicht). U mag daarna niet meer in Nederland zijn of Nederland inreizen.

Als u tóch in Nederland verblijft of Nederland inreist terwijl u ongewenst verklaard bent, dan bent u strafbaar. U kunt dan worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste 6 maanden. Na de gevangenisstraf kunt u Nederland worden uitgezet.

Bij een ongewenstverklaring worden uw persoonsgegevens geregistreerd in het Schengen Informatie Systeem (SIS). Dit betekent dat u tijdens de duur van uw ongewenstverklaring geen toegang hebt tot alle Schengenlanden.

Bezwaar tegen een ongewenstverklaring

U kunt in bezwaar gaan tegen een ongewenstverklaring. U mag dit bezwaar niet in Nederland afwachten. Als u definitief ongewenst bent verklaard en Nederland hebt verlaten, dan kunt u na een bepaalde periode een schriftelijk verzoek indienen tot opheffing van de ongewenstverklaring.

Schengen Informatie Systeem

Omdat de ongewenstverklaring tot doel heeft bepaalde vreemdelingen uit Nederland te weren, wordt een signalering opgenomen in het Schengen Informatie Systeem (SIS) voor toegangsweigering. Dit betekent dat de vreemdeling gedurende de ongewenstverklaring geen toegang kan verkrijgen tot de landen binnen het Schengengebied.
 

Dit heet een overstay.

Openbare orde

​Openbare orde is de rust en orde op straat en in openbare gelegenheden. De overheid organiseert en controleert deze rust en orde in de samenleving. Iemand die een gevaar vormt voor de openbare orde is iemand die deze orde verstoort. Bijvoorbeeld als iemand een strafbaar feit pleegt. De IND controleert daarom of iemand veroordelingen op zijn naam heeft staan. En of iemand op dat moment een ernstige bedreiging vormt voor de samenleving.