• Home
 • Bezwaar maken of in beroep gaan tegen beslissing IND

Bezwaar maken of in beroep gaan tegen beslissing IND

Bent u het niet eens met de beslissing van de IND? Dan kunt u bezwaar maken of in beroep gaan tegen deze beslissing. Op deze pagina leest u hoe dat moet.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen een afwijzing van één van de volgende aanvragen:

 • aanvraag visum kort verblijf
 • aanvraag machtiging tot voorlopig verblijf
 • aanvraag verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd
 • aanvraag verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd of EU-langdurig ingezetene
 • aanvraag erkenning als referent
 • verzoek om Nederlandse nationaliteit

Bezwaar in Nederland afwachten

Is uw aanvraag afgewezen? In de beschikking staat of u het bezwaar mag afwachten in Nederland. Een beschikking is een formele brief met de beslissing op uw aanvraag. 

Mag u het bezwaar wel in Nederland afwachten?

Dan kunt u van de IND een verblijfsaantekening krijgen. Een verblijfsaantekening is een sticker die wordt geplakt in uw paspoort. De sticker is een bewijs dat u in Nederland uw procedure mag afwachten. Maak een afspraak bij het IND-loket voor een verblijfsaantekening.

Mag u het bezwaar niet in Nederland afwachten?

Dit betekent dat u Nederland moet verlaten. Wilt u het bezwaar in Nederland afwachten? Dan kunt u bij de rechter een voorlopige voorziening aanvragen. Doe dit binnen 24 uur nadat u de beschikking van de IND krijgt. Ga naar de website van de Rechtspraak voor informatie over de aanvraag van een voorlopige voorziening.

Stappen in het proces bezwaar maken

Bezwaar maken doet u in een aantal stappen: 

Stap 1. Bezwaar indienen

 • Stuur het bezwaarschrift op via de post. Een bezwaarschrift is een brief waarin u schrijft waarom u het niet eens bent met de beslissing. 
 • Stuur een kopie van de beschikking mee met het bezwaarschrift. Daarnaast kunt u ook andere documenten opsturen. Bijvoorbeeld documenten die uitleggen waarom u het niet eens bent met de beslissing.
 • Stuur uw bezwaarschrift naar het adres in de beschikking. Zorg dat u op tijd bezwaar maakt. Dit verschilt per aanvraag. Bekijk de termijnen waarbinnen u bezwaar moet maken.

Bezwaar maken als uw aanvraag is goedgekeurd

Is uw aanvraag goedgekeurd, maar bent u het ergens niet mee eens? Bijvoorbeeld met de ingangsdatum van de verblijfsvergunning? Of met de arbeidsmarktaantekening? Dan kunt u pas bezwaar maken nadat u het verblijfsdocument hebt opgehaald bij het IND-loket. Verstuur het bezwaarschrift binnen 4 weken na de datum waarop u het verblijfsdocument hebt gekregen. Stuur uw bezwaarschrift naar het algemene postadres van de IND.

Bezwaar laten maken door iemand anders

Kunt of wilt u niet zelf bezwaar maken? Dan mag ook iemand anders bezwaar voor u maken. Deze personen kunnen voor u bezwaar maken:

 • Een advocaat.
 • Uw wettelijke vertegenwoordiger. Dit is een ouder, voogd of iemand anders die uw zaken regelt.
 • Een bijzonder gemachtigde. Dit is iemand die toestemming van u krijgt om voor u bezwaar te maken. In een brief zet u wie u machtigt en waarvoor u deze persoon machtigt. U en de gemachtigde ondertekenen de brief. Stuur deze brief mee met het bezwaarschrift.
 • Bij een aanvraag om een verblijfsvergunning: uw (erkende) referent.

Hulp bij bezwaar maken

Hebt u hulp nodig? Dan kunt u dit vragen aan een rechtshulpverlener of een andere hulpverlener. Ga naar de website van het Juridisch loket voor informatie over (rechts)hulp.

Stap 2. Ontvangst bezwaarschrift

Als de IND uw bezwaarschrift ontvangt, krijgt u of uw advocaat een brief van ons. In deze brief staat op welke datum wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen. Ook staat in deze brief  de beslistermijn voor uw bezwaar.

Stap 3. Controle bezwaarschrift

De IND controleert of uw bezwaarschrift compleet is. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND u een brief. In deze brief staat welke documenten u of uw advocaat moet opsturen. Doe dit binnen 2 weken.

Stap 4. Beslissing

De IND beoordeelt uw bezwaar en neemt een beslissing. 

Bezwaar gegrond

De IND beslist dat uw bezwaar gegrond is. U krijgt een positieve beslissing op uw aanvraag. Dit betekent bijvoorbeeld dat u het visum of de verblijfsvergunning krijgt, of dat u Nederlander wordt.

Bezwaar ongegrond

De IND beslist dat uw bezwaar ongegrond is. Uw bezwaarschrift wordt afgewezen. Deze afwijzing staat in de beschikking van de IND. Bent u het niet eens met de afwijzing? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.  

In beroep gaan bij de rechter

Uw bezwaar is ongegrond verklaard. Of uw aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd is afgewezen. Dan kunt u beroep instellen bij de rechter. Lees op de website van de Rechtspraak hoe u beroep kunt instellen bij de rechter.  

Beroep in Nederland afwachten

In de beschikking van de IND staat of u het beroep in Nederland mag afwachten.

Mag u het beroep wel in Nederland afwachten?

Dan kunt u van de IND een verblijfsaantekening krijgen. Een verblijfsaantekening is een sticker die wordt geplakt in uw paspoort. De sticker is een bewijs dat u in Nederland uw procedure mag afwachten. Maak een afspraak bij het IND-loket voor een verblijfsaantekening.

Mag u het beroep niet in Nederland afwachten? 

Dit betekent dat u Nederland moet verlaten. Wilt u het beroep in Nederland afwachten? Dan kunt u bij de rechter een voorlopige voorziening aanvragen. Doe dit binnen 24 uur nadat u de beschikking van de IND krijgt. Ga naar de website van de Rechtspraak voor meer informatie over de aanvraag van een voorlopige voorziening.