• Home
 • Bezwaar maken of in beroep gaan tegen beslissing IND

Bezwaar maken of in beroep gaan tegen beslissing IND

U hebt een beslissing op uw aanvraag. De aanvraag is afgewezen. Of uw aanvraag is goedgekeurd, maar u bent het niet eens met bijvoorbeeld de ingangsdatum of arbeidsmarktaantekening op uw vergunning. U kunt in bezwaar gaan hiertegen.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar indienen bij de volgende aanvragen:

 • aanvraag visum kort verblijf;
 • aanvraag machtiging tot voorlopig verblijf;
 • aanvraag verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd zonder mvv (ook bij wijziging van uw verblijfsdoel);
 • aanvraag verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd of EU-langdurig ingezetene;
 • aanvraag asiel onbepaalde tijd;
 • verzoek om Nederlandse nationaliteit;
 • afwijzing voor erkenning.

Stappen in het proces bezwaar maken

Het maken van bezwaar bestaat uit een aantal stappen: 

1. Bezwaar indienen

U maakt bezwaar door per post een [bezwaarschrift] indienen. Voor elke aanvraag is er een specifieke periode waarbinnen u bezwaar kunt maken. Zorg dat u op tijd bezwaar maakt. U stuurt een kopie van de beschikking mee met uw brief. U mag ook andere documenten opsturen. Bijvoorbeeld documenten die uitleggen waarom u het niet eens bent met de beslissing. Stuur uw bezwaarschrift naar het adres in de [beschikking].

Is uw aanvraag verblijfsvergunning goedgekeurd, maar bent u het ergens niet mee eens? Bijvoorbeeld de ingangsdatum van de verblijfsvergunning. Of de arbeidsmarktaantekening. U kunt het bezwaar pas indienen als u uw verblijfsdocument hebt opgehaald bij het IND-loket. U dient het bezwaar in binnen 4 weken na de datum dat u het verblijfsdocument hebt gekregen. Stuur uw bezwaarschrift naar het algemene postadres.
 
U kunt zelf bezwaar maken. Lukt dit niet? Dan mag ook iemand anders bezwaar voor u maken.
Deze personen kunnen voor u bezwaar maken:

 • uw wettelijke vertegenwoordiger;
 • een bijzonder gemachtigde;
 • een advocaat;
 • bij een aanvraag om een verblijfsvergunning: uw (erkend) referent.

U kunt ook iemand anders uw bezwaar laten regelen met een schriftelijke machtiging. In deze verklaring zegt u wie u machtigt en waarvoor. U en de gemachtigde ondertekenen de verklaring. Stuur deze verklaring mee met het bezwaarschrift.

Hebt u hulp nodig? Dan kunt u een rechtshulpverlener of een andere hulpverlener inschakelen. Meer informatie kunt u krijgen bij het Juridisch Loket.

2. Bezwaar in Nederland afwachten

In de brief met de afwijzing staat of u een bezwaar mag afwachten in Nederland. Als u het bezwaar mag afwachten in Nederland, dan kunt u bij de IND een verblijfsaantekening in uw paspoort krijgen. Hiervoor maakt u een afspraak.  

Soms mag u het bezwaar niet in Nederland afwachten. Dit betekent dat u Nederland moet verlaten. U leest in de beschikking of u tijdens het bezwaar in Nederland mag zijn. Mag u het bezwaar niet in Nederland afwachten en wilt u dat wel? U kunt bij de rechter een [voorlopige voorziening] aanvragen. Doe dit binnen 24 uur nadat u de beschikking van de IND krijgt. 

3. Ontvangst en controle bezwaarschrift

Als de IND uw bezwaarschrift ontvangt, krijgt u of uw advocaat een ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging staat op welke datum de IND uw bezwaarschrift heeft ontvangen. Ook staat in de ontvangstbevestiging binnen welke tijd de IND een beslissing neemt.

De IND controleert of uw bezwaarschrift compleet is. Ontbreken er documenten, of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND u een brief. In deze brief staat welke documenten u of uw advocaat moet opsturen. Doe dit binnen 2 weken.

4. Beslissing

De IND bekijkt uw bezwaar en neemt een beslissing. 

Bezwaar gegrond
De IND beslist dat uw bezwaar gegrond is. U krijgt een positieve beslissing op uw aanvraag. Dit betekent dat u het visum of de verblijfsvergunning krijgt, of dat u Nederlander wordt.

Bezwaar ongegrond
De IND beslist dat uw bezwaar ongegrond is. Uw bezwaarschrift wordt afgewezen. Deze afwijzing staat in een officiĆ«le brief (beschikking) van de IND. Bent u het hier niet mee eens? U kunt beroep instellen bij de rechtbank.  

Naar de rechter

U hebt een negatieve beslissing op uw asielaanvraag of uw bezwaarschrift. U kunt in beroep gaan bij de rechter. U gaat ook naar de rechter als u het bezwaar niet mag afwachten in Nederland. U vraagt dan een [voorlopige voorziening] aan bij de rechter. In de beschikking staat binnen welke tijd u dit moet doen. 

Beroep indienen in reguliere procedure

U kunt een beroep instellen als uw aanvraag voor een verblijfsvergunning of machtiging tot voorlopig verblijf is afgewezen. En het bezwaar ook is afgewezen. U vindt alle informatie over het instellen van beroep op de website de Rechtspraak.

Beroep of een voorlopige voorziening indienen in een asielprocedure

Is uw asielaanvraag afgewezen? Dan kunt u meteen in beroep bij de rechtbank. U kunt hier ook een voorlopige voorziening aanvragen. Uw advocaat kan het beroep voor u instellen. Maar u mag het ook zelf doen. U vindt alle informatie over het instellen van beroep op de website de Rechtspraak.

Indiening beroepschrift of verzoek voorlopige voorziening in asielprocedure door advocaat alleen online
Dit kan alleen door indiening via Mijn Rechtspraak, het webportaal van de Rechtspraak. Hiervoor gaat u naar www.rechtspraak.nl en kiest u rechtsboven voor de knop 'Inloggen'. U moet een advocatenpas hebben.