Au pairs

Geregeld komen au pairs naar Nederland voor een culturele uitwisseling. Hiervoor hebben zij een verblijfsvergunning nodig van de IND. 

Wilt u als au pair naar Nederland komen? Dan heeft u een verblijfsvergunning nodig van de IND. Lees er meer over op de pagina Verblijfsvergunning au pair. 

 

Verblijfsaanvragen van au pairs komen binnen bij de IND via au-pairbureaus. Zij zijn aangemerkt als zogeheten erkend referent: een organisatie, bedrijf of instelling die bemiddelt bij de overkomst van een vreemdeling. Vervolgens controleert de IND of de au pair daadwerkelijk een verblijfsvergunning mag krijgen voor maximaal één jaar. Als de au pair een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig heeft om naar Nederland te komen (iemand van buiten de EU), dan dient het au-pairbureau een mvv tev (Toegang en Verblijf) in. Dat hoeft niet voor landen zonder mvv-plicht of als de au pair al een verblijfsdocument uit een Schengenland heeft. Dan volstaat een aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning.

Culturele uitwisseling

Het doel van het verblijf als au pair in Nederland is meer te leren over de Nederlandse samenleving en cultuur. Op dit moment moet de au pair tussen de 18 en 25 jaar oud zijn, woont hij of zij in een gastgezin en draait mee in het gezinsleven. Op deze manier kunnen de au pair en het gastgezin elkaar iets bijbrengen over beide culturen.

Taken van de au pair

Het gastgezin biedt de au pair kost- en inwoning. Ook krijgt hij of zij zakgeld om Nederland te ontdekken. In ruil daarvoor verricht de au pair maximaal 30 uur per week lichte huishoudelijke werkzaamheden en helpt mee bij het zorgen voor de kinderen. Aan welke vereisten een au pair moet voldoen, staat op deze website vermeld.

Cijfers au pairs (buiten EU/EER) per jaar

Aantal verblijfsvergunningen

  2018 2019 2020 2021 2022
Totaal 1.400 1.470 1.200 1.380 1.630

 

Top 5 nationaliteiten

  2018 2019 2020 2021 2022
Filipijns 440 470 440 500 580
Zuid Afrikaans 360 360 310 340 390
Braziliaans 180 160 110 110 150
Thais 40 60 50 70 70
Indonesisch 50 50 40 30 60
Nb: au pairs (buiten EU/EER) per jaar over de afgelopen vijf jaar. De aantallen zijn afgerond op tientallen.

Signalen van misbruik bij au pairs

De afgelopen jaren zijn er enkele tientallen meldingen geweest van misbruik van de au-pairregeling. Veel au pairs zouden meer dan 30 uur per week moeten werken en zware huishoudelijke taken moeten doen. Bovendien zitten au pairs vaak in een afhankelijke positie. Of komen zij naar Nederland om geld te verdienen voor familie in hun thuisland. Hierdoor zouden zij overtredingen van de verblijfsregeling niet graag melden.
Au-pairbureaus zijn niet bevoegd om naleving van regels in gastgezinnen te controleren. De politie en de Nederlandse Arbeidsinspectie kunnen wel een controle uitvoeren bij vermoedens van misbruik. Maar daarvoor is dan wel een machtiging nodig van de officier van justitie om een woning te kunnen betreden. Net als au-pairbureaus heeft de IND geen controlebevoegdheid, maar wij kunnen wel de verblijfsvergunning van een au pair intrekken. Ook dat zou au pairs ervan weerhouden om overtredingen te melden.

Aangescherpte au-pairregeling

Om het culturele karakter van de au-pairregeling te waarborgen, heeft toenmalig staatssecretaris Broekers-Knol in november 2021 nieuwe regels aangekondigd. Die moeten de financiële afhankelijkheid van de au-pairregeling beperken en misbruik tegengaan. Ten eerste mag een au pair niet meer getrouwd zijn en geen (pleeg)kinderen hebben. Au pairs moeten een ongehuwdverklaring en een eigen verklaring over het niet-ouderschap overleggen. Het au-pairbureau wordt verantwoordelijk voor het toetsen van deze verklaringen. De IND zal extra inzetten op voorlichting aan de au-pairbureaus hierover.
Ten tweede kunnen personen ouder dan 25 jaar voortaan niet meer gebruikmaken van de au-pairregeling. Oudere au pairs zullen relatief vaker kinderen en/of een partner hebben die afhankelijk zijn van het inkomen van de au pair. Dat maakt misbruik van de au-pairregeling waarschijnlijker. In de periode 2011-2020 was ongeveer een kwart van de au-pairaanvragen van personen ouder dan 25 jaar.

 

Belangrijke thema's

Nationale kennismigrantenregeling

De IND behandelt aanvragen voor verblijf van kennismigranten in Nederland. Het gaat om mensen met specifieke kennis of vaardigheden, die een bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse economie. Er zijn verschillende regelingen voor kennismigranten…

Dwangsommen en de IND

Als iemand een aanvraag doet voor een verblijf in Nederland, moet de IND binnen een bepaalde tijd een beslissing nemen op die aanvraag. Dit is de wettelijke beslistermijn. Als de IND niet binnen deze wettelijke termijn beslist, kan het zijn dat we…

Nationale veiligheid

Bij het beoordelen van verblijfsaanvragen let de IND op risico’s en bedreigingen voor de nationale veiligheid. Zoals terrorisme. Ook kan de IND maatregelen nemen, die helpen om de nationale veiligheid te beschermen.