Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Kinderen die alleen, zonder ouders, naar Nederland reizen: het komt regelmatig voor. Meestal komen zogeheten alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) met hulp van mensensmokkelaars naar Europa. AMV die in Nederland aankomen, kunnen een verblijfsaanvraag indienen bij de IND. Onze medewerkers gaan zeer zorgvuldig om met (jonge) kinderen. Want hun belang moet centraal staan.

Verblijfsaanvragen AMV

In de samenleving is veel aandacht voor de positie van kinderen in het vreemdelingenbeleid. Het gaat namelijk om een kwetsbare groep, die onder alle omstandigheden een zorgvuldige beoordeling verdient. Dat besef staat voorop bij het beoordelen van verblijfsaanvragen van AMV. Onze medewerkers houden hierbij onder meer rekening met het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Hieruit volgt dat bij een beslissing op een verblijfsaanvraag van minderjarige vreemdelingen, of het nu gaat om een asielaanvraag of een reguliere aanvraag, altijd de belangen van het kind uitdrukkelijk moeten worden betrokken.

Onderzoek, procedure en begeleiding minderjarigen

In beginsel is de beoordeling van de asielaanvraag van een AMV hetzelfde als die van een volwassene. Wel houdt de IND in de procedure rekening met de leeftijd en individuele situatie van het kind. Aan een AMV zonder documenten wordt, als twijfelachtig is of hij of zij daadwerkelijk minderjarig is, een (medisch) leeftijdsonderzoek aangeboden. De uitkomsten daarvan zijn leidend voor de rest van de procedure.

Iedere AMV krijgt in Nederland een voogd toegewezen door Stichting Nidos en een advocaat die zijn of haar belangen behartigt. De AMV wordt opgevangen in een speciale opvanglocatie voor jonge asielzoekers van het COA, in een pleeggezin of in de zogenoemde beschermde opvang.

Kinderhoorruimtes voor vluchtverhalen

In de asielprocedure vertellen over je reis naar Nederland of de reden waarom je gevlucht bent, kan heel ingrijpend zijn. Dat geldt des te meer voor kinderen. Onze medewerkers zijn zich daarvan bewust. Daarom horen we kinderen tussen 6 en 12 jaar in een speciale kinderhoorruimte, in ons kantoor in Den Bosch. Hiervoor wordt een gespecialiseerd IND-team ingezet.

De kinderhoorruimte is ingericht om het kind te helpen bij het stap voor stap vertellen van diens vluchtverhaal. De hoormedewerkers proberen zo veel mogelijk aansluiting te vinden bij de leef- en denkwereld van het kind. Daarvoor maken zij gebruik van aangepaste vragen tijdens het gehoor en lassen zij extra pauzes in als het nodig is.

Bij het gehoor mag iemand aanwezig zijn om de AMV te steunen. In de praktijk is dat meestal de voogd of een medewerker van Nidos, VluchtelingenWerk Nederland of in een enkel geval de advocaat.

Gezinshereniging

Welke uitkomst de verblijfsaanvraag van een AMV ook heeft, het belang van hereniging met familie staat hoog op de agenda. Als de IND besluit dat het kind in Nederland mag blijven, kan hij of zij daarna in principe zijn ouders naar Nederland laten overkomen.

Wel kan er sprake zijn van  Dublin-indicaties, namelijk dat het kind in eerste instantie in een ander EU-land is geregistreerd. Ook dan houdt de IND rekening met het belang van de AMV. Zo onderzoekt de IND-medewerker vervolgens of er familie van de AMV in het Dublinland woont, waarmee hij of zij herenigd kan worden. Ook weegt de IND-medewerker het welzijn en de sociale ontwikkeling van de AMV mee in de Dublinprocedure.

Afwijzing asielaanvraag AMV?

Als de asielaanvraag van de AMV wordt afgewezen, probeert de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) het vertrek uit Nederland te realiseren. Tot die tijd houdt de minderjarige vreemdeling recht op opvang.

Opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Soms kan er voor de AMV, na afwijzing van de asielaanvraag, geen adequate opvang worden gevonden in het land van herkomst of in een ander land. In zo'n geval kan hij of zij in aanmerking komen voor een reguliere verblijfsvergunning. Dit geldt ook als vertrek uit Nederland niet lukt, terwijl de AMV zich hiervoor wel actief heeft ingezet. Voorwaarden zijn dat de AMV nog steeds minderjarig en alleenstaand is. En dat hij of zij op het moment van de eerste asielaanvraag jonger was dan 15 jaar.

Belangrijke thema's

Dwangsommen en de IND

Als iemand een aanvraag doet voor een verblijf in Nederland, moet de IND binnen een bepaalde tijd een beslissing nemen op die aanvraag. Dit is de wettelijke beslistermijn. Als de IND niet binnen deze wettelijke termijn beslist, kan het zijn dat we…

Nationale veiligheid

Bij het beoordelen van verblijfsaanvragen let de IND op risico’s en bedreigingen voor de nationale veiligheid. Zoals terrorisme. Ook kan de IND maatregelen nemen, die helpen om de nationale veiligheid te beschermen.

Nareis

Wie niet veilig is in eigen land, kan in Nederland bescherming krijgen (asiel). Asielzoekers die daar recht op hebben, kunnen in Nederland een toekomst opbouwen. Soms hoort daar een hereniging met achtergebleven gezinsleden bij. Dit noemen we ‘…