IND past leges aan met ingang van nieuwe jaar

Last update: 30 december 2022

Vanaf 1 januari 2023 gelden nieuwe leges. Dit zijn de kosten van een aanvraag voor verblijf in Nederland. Die worden jaarlijks aangepast op basis van prijsstijging en loonontwikkeling (indexering). Met ingang van het nieuwe jaar voert de IND ook een aantal verbeteringen door. Er waren grote, niet goed uitlegbare verschillen in leges voor bepaalde verblijfsvergunningen. Met deze aanpassingen worden de leges gelijkgetrokken en betaalbaarder voor de aanvrager.

Iemand die in Nederland wil verblijven voor bijvoorbeeld werk, studie of om bij zijn of haar gezin te zijn, een visum nodig heeft of Nederlander wil worden (Naturalisatie) betaalt hiervoor leges. In 2019 is -op aanwijzing van de Europese Commissie- een aantal leges verlaagd nadat een Europese rechter had vastgesteld dat de kosten voor verblijfsvergunningen in verhouding moeten staan tot wat betaald wordt voor een identiteitskaart. Het ging toen om verblijfsvergunningen die worden afgegeven op grond van EU-richtlijnen. Andere leges zijn toen niet verlaagd, waardoor verschillen zijn ontstaan die niet meer goed zijn uit te leggen. Met de aanpassingen van de leges in het nieuwe jaar komt daar verandering in.

Betaalbaarder, efficiënter en sterker verblijfsrecht

De aanpassing van de leges heeft een aantal voordelen. Er wordt geluisterd naar signalen van aanvragers die de kosten niet altijd op kunnen brengen. Doordat het betaalbaarder wordt kunnen aanvragers sneller kiezen voor een niet-tijdelijke vergunning. Dat betekent dat iemand een vergunning krijgt die vijf jaar geldig is en dus niet elk jaar opnieuw een verlenging hoeft aan te vragen en betalen. Dit scheelt zowel de aanvrager als de IND tijd en geld. Bovendien geeft een niet-tijdelijke vergunning de aanvrager ook een sterker verblijfsrecht, waardoor hij meer rechten en mogelijkheden heeft, bijvoorbeeld om te kunnen werken en inburgeren. Tot slot is de nieuwe situatie rechtvaardiger. Een vergunning voor bijvoorbeeld arbeid als zelfstandige wordt gelijkgesteld aan die voor innovatieve start-ups. Voorheen moest een zelfstandige ruim vier keer zoveel betalen. 

Met ingang van 1 januari 2023 worden de volgende leges verlaagd:

Verblijfsdoelen en de verlengingen
 

Tarief 2022

Tarief 2023

Arbeid als zelfstandige (art. 3.34 sub c VV 2000)
Verlenging

>€ 1446,-
€ 387,-    

€ 350,-
€ 350,-

Het afwachten van een verzoek op grond
van artikel 17 van de Rijkswet op het
Nederlanderschap
(art. 3.34 sub r VV 2000)
Verlenging

€ 1109,-

€ 397,-

€ 210,-

€ 210,-

Niet-tijdelijke humanitaire gronden (art. 3.34 sub
s VV 2000)
Verlenging

€ 1109,-

€ 387,-

€ 210,-

€ 210,-

Alle overige verblijfsdoelen (art. 3.34 sub t Vv)
Verlenging

€ 1109,-
€ 387,-

>€ 210,-
€ 210,-

Voortgezet verblijf na verblijf als slachtoffer of
getuige-aangever mensenhandel, illegaal
slachtoffer huiselijk of eergerelateerd geweld (art.
3.34c, eerste lid, VV 2000)
Verlenging

€ 410,-€ 387,-

€ 210,-
 

 

€ 210,-

Leges Caribisch Nederland

Caribisch Nederland kent ook verblijf in het kader van arbeid als zelfstandige en verblijf op grond van wedertoelating. Omdat de tarieven in Caribisch Nederland verband houden met de tarieven van Europees Nederland, worden die ook aangepast.

BES eilanden verblijfsdoel

Tarief 2022

Tarief 2023

Wedertoelating 

$ 875,-

$ 149,-

Wedertoelating verlenging

$ 332,-

$ 149,-

Arbeid als zelfstandige

$ 1140,-

$ 248,-

Arbeid als zelfstandige verlenging

$ 305,-

$ 248,-

Ook de normbedragen veranderen met ingang van 1 januari 2023

Een normbedrag is wat een persoon moet verdienen om iemand uit het buitenland naar Nederland te halen. Deze bedragen worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli door de minister van SZW herzien en gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf 1 januari 2023 zijn de nieuwe normbedragen opgenomen in het overzicht Inkomenseisen Normbedragen.