IND gaat weer beslissen op Afghaanse asielaanvragen

Last update: 30 juni 2022

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat vanaf nu weer besluiten nemen op asielaanvragen van mensen uit Afghanistan. Dat kondigt staatssecretaris Eric van der Burg aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Vanwege de onzekere situatie in Afghanistan, na de machtsovername door de Taliban, gold sinds augustus 2021 een zogeheten besluit- en vertrekmoratorium voor Afghaanse asielaanvragen. Dat hield in dat de situatie in het land te onzeker was om aanvragen goed te kunnen afwegen. Op 25 februari 2022 is de beslisstop met zes maanden verlengd, in afwachting van een nieuw ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de algemene situatie in het land.

Ambtsbericht

In het ambtsbericht van 28 maart 2022 staat dat het lastig is om een compleet beeld te krijgen van de situatie in Afghanistan sinds de Taliban aan de macht zijn gekomen. Maar er wordt niet meer gevochten tussen de (toenmalige) regeringstroepen en de Taliban, waardoor het directe veiligheidsrisico voor mensen in zijn algemeenheid is afgenomen. Daarom heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid besloten om het besluit- en vertrekmoratorium in te trekken en weer te gaan beslissen op Afghaanse asielaanvragen.

Hervatting beslisproces

De IND gaat bij het hervatten van het beslisproces op Afghaanse asielaanvragen uit van de individuele omstandigheden van aanvragers. Daarbij wordt ook de zorgelijke veiligheids- en mensenrechtensituatie in het land betrokken. Dit betekent dat, binnen de kaders van het beleid, eerder het voordeel van de twijfel gegund zal worden aan een aanvrager en een verblijfsvergunning zal worden verleend. Daarbij wordt ook rekening gehouden met verschillende risicogroepen, die in Afghanistan momenteel te vrezen kunnen hebben voor vervolging of risico lopen op onmenselijke behandeling.

Landgebonden asielbeleid

Personen die behoren tot een bevolkingsgroep die in het landgebonden beleid is aangewezen als een risicogroep kunnen al met geringe indicaties aannemelijk maken dat zij asielbescherming verdienen. De wijziging van het landgebonden beleid zal worden opgenomen in de Vreemdelingencirculaire en worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Als altijd blijft de IND bij de individuele beoordeling van asielaanvragen scherp letten op zogeheten contra-indicaties, zoals oorlogsmisdaden en gevaar voor de nationale veiligheid.