• Home
  • Verlengde asielprocedure (VA)

Verlengde asielprocedure (VA)

Uw aanvraag om een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd gaat naar de verlengde asielprocedure (VA). U leest hier wat dit betekent.

Waarom wordt mijn asielaanvraag verlengd?

Soms kan de IND niet op uw asielaanvraag beslissen in de algemene asielprocedure (AA). Dan wordt uw aanvraag behandeld in de verlengde asielprocedure. Bijvoorbeeld als u onder de 12 jaar bent en zonder ouders naar Nederland bent gekomen. Of omdat u eerst beter moet worden om te vertellen over uw vlucht. Soms is er meer tijd nodig om zorgvuldig te beslissen. Ook dan behandelt de IND uw asielaanvraag in de verlengde asielprocedure. Er zijn meer redenen.

Bijvoorbeeld:

  • Er is geen tolk.
  • U hebt familie die ook in de verlengde asielprocedure zit.
  • De IND kan niet de juiste medewerkers inzetten.

De IND geeft het door als uw asielaanvraag naar de verlengde asielprocedure gaat. Aan uzelf of aan uw advocaat. U krijgt altijd via uw advocaat een brief van de IND. Daarin staat ook waarom u naar de verlengde asielprocedure gaat.

In de brief staat ook hoe lang uw asielbeslissing duurt. Dit heet de beslistermijn. Deze duurt wettelijk maximaal 6 maanden. De wet geeft mogelijkheden om de beslistermijn te verlengen tot maximaal 18 maanden. Dit hangt af van uw situatie. Iedere asielaanvraag is anders. Daarom is niet van tevoren bekend hoelang een verlengde asielaanvraag duurt. U hoeft niet altijd de hele beslistermijn af te wachten. Daar waar dat kan, beslist de IND sneller.

Ook krijgt u een brochure over de verlengde asielprocedure. Of de IND wijst u op de vindplaats ervan op internet. 

Opvang in de verlengde asielprocedure

Gaat u naar de verlengde asielprocedure? U mag de beslissing op uw asielaanvraag in Nederland afwachten. Het COA kan een andere opvanglocatie voor u regelen. 

Wat gebeurt er tijdens de verlengde asielprocedure?

Dit hangt af van de reden waarom uw asielaanvraag naar de verlengde asielprocedure is gegaan. Als u ziek bent, moet u eerst beter worden. Of de IND moet soms wachten tot de juiste medewerkers beschikbaar zijn. Of de IND moet eerst meer onderzoek doen naar uw aanvraag.

U hoeft niet elke dag meer naar het IND-kantoor. Dit hoeft alleen als de IND nog vragen voor u heeft. Soms krijgt u in de verlengde asielprocedure een (extra) interview met de IND. Dan stuurt de IND u een uitnodiging per brief.

U krijgt nog steeds hulp van een advocaat tijdens de verlengde asielprocedure. 

Beslissing

De IND heeft alle informatie om te beslissen. U krijgt een beslissing op uw asielaanvraag. Er zijn 2 situaties:

  • U krijgt een verblijfsvergunning asiel.

U voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd. Deze verblijfsvergunning is 5 jaar geldig. U krijgt via uw advocaat een beschikking van de IND. Daarin staat dat uw asielaanvraag is ingewilligd. De IND informeert u over uw rechten en plichten. U mag (voorlopig) in Nederland blijven wonen. Uw advocaat legt uit wat dit voor u betekent.
 
U mag werken. U mag soms ook familieleden laten komen. En u hebt recht op woonruimte in een gemeente. Het COA overlegt met u in welke gemeente u wilt wonen. Die gemeente zoekt woonruimte voor u. Als dat lukt, verlaat u de opvanglocatie van het COA. Medewerkers van VluchtelingenWerk helpen u met het regelen van belangrijke zaken. Bijvoorbeeld met het vinden van werk of een opleiding.

  • U krijgt geen verblijfsvergunning asiel.

Voornemen tot afwijzing
De IND oordeelt dat u niet voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning asiel. U krijgt een voornemen tot afwijzing. Dit is een brief van de IND. Hierin staat dat de IND van plan is om uw asielaanvraag af te wijzen. In deze brief staat ook uitgelegd waarom dit zo is. En welke gevolgen dit voor u heeft. U bespreekt het voornemen tot afwijzing met uw advocaat. Uw advocaat stuurt de IND vervolgens een zienswijze

Beslissing
Na het lezen van uw brief beoordeelt de IND of de voorgenomen beslissing verandert. Deze beoordeling bepaalt hoe uw asielprocedure verder gaat. De IND meldt de beoordeling in een brief aan uw advocaat. Uw advocaat legt uit wat dit voor u betekent.

Er zijn 2 mogelijkheden:

  • De beslissing verandert

U krijgt toch een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd. Deze verblijfsvergunning is 5 jaar geldig. Dit staat in een beschikking die u krijgt via uw advocaat. De IND informeert u over uw rechten en plichten. U mag (voorlopig) in Nederland blijven wonen. Uw advocaat legt uit wat dit voor u betekent.

  • De beslissing verandert niet

U krijgt geen verblijfsvergunning asiel. U krijgt een beschikking van uw advocaat waarin staat dat uw asielaanvraag is afgewezen. In deze brief staat ook uitgelegd waarom dit zo is. En welke gevolgen dit voor u heeft. Uw advocaat bespreekt deze brief met u.

In overleg met uw advocaat kunt u in beroep gaan bij een Nederlandse rechter. Dan meldt u officieel dat u het niet eens bent met de beslissing van de IND. Of vraagt u of u tijdens de beroepsprocedure in Nederland mag blijven.

Het COA brengt u naar een ander asielzoekerscentrum. Daar moet u zelf uw terugkeer naar uw land van herkomst regelen. Hiervoor heeft u 28 dagen de tijd. Daarna heeft u geen recht meer op opvang.

Gaat u niet op tijd zelf terug? Dan moet u gedwongen terugkeren. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)  helpt u bij het regelen van uw terugkeer. Ook kunt u voor hulp terecht bij de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). De IOM heeft vaak inloopspreekuur op het asielzoekerscentrum.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

Voornemen

Dit is een brief van de IND. In de brief staat waarom de IND uw aanvraag wil afwijzen. U mag hierop nog reageren. Pas daarna besluit de IND definitief op uw aanvraag.

Zienswijze

Dit is een schriftelijke reactie op het voornemen. In het zienswijze geeft u aan waarom u het niet eens bent met de beslissing van de IND.