Bekering of stoppen met je geloof als asielreden

In sommige landen ben je je leven niet zeker als je je bekeert tot een ander geloof (bekeerling) of stopt met je geloof (afvallige). Ook als je niet gelovig bent (atheïst) kan je gevaar lopen. Je kunt een gevangenisstraf of zelfs de doodstraf krijgen. Het leven van deze mensen in deze landen is erg zwaar. Dat kan een reden zijn om bescherming te krijgen in Nederland.

De IND beoordeelt of een bekeerling, afvallige of atheïst in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning. We onderzoeken of het persoonlijke verhaal van de asielzoeker geloofwaardig is. Dit is lastig om te doen. Ook vragen we waar de asielzoeker bang voor is als hij terug moet naar zijn herkomstland. Uiteindelijk beoordeelt de IND of deze angst reëel en ernstig genoeg is om de asielzoeker bescherming te geven in Nederland. Hoe komt de IND tot dit besluit? 

Asielzoeker vertelt zijn verhaal

Het is aan de asielzoeker om de IND te overtuigen dat hij een bekeerling, afvallige of atheïst is. De IND-medewerker vraagt de asielzoeker om zijn verhaal te vertellen. Daarna stelt hij de asielzoeker vragen over zijn persoonlijke situatie. Deze gaan bijvoorbeeld over waarom hij is bekeerd of met zijn geloof is gestopt. En over hoe dat precies is gegaan. Ook vraagt de IND-medewerker wat de asielzoeker weet over zijn nieuwe of oude geloof. En wat hij doet om vertrouwd te raken met zijn nieuwe geloof en wat daarvan het effect is. Of de IND-medewerker vraagt juist wat het betekent om niet meer mee te doen aan activiteiten van het oude geloof. Wat heeft de asielzoeker hierover gezegd in zijn herkomstland? De IND-medewerker is speciaal opgeleid om met een open blik naar het asielverhaal te luisteren, de juiste vragen te stellen en rekening te houden met culturele verschillen.

IND beoordeelt geloofwaardigheid 

Het is vervolgens aan de IND om te beoordelen of iemands bekering, afvalligheid of atheïsme geloofwaardig is. De verklaringen van de asielzoeker zelf zijn hierbij het uitgangspunt. Soms gebruiken we ook verklaringen van anderen, als die er zijn. Zo komt er van een kerk ook weleens een verklaring. Geen mens en geen situatie is hetzelfde. Elke asielaanvraag krijgt daarom een individuele beoordeling, op basis van de regels en werkinstructies die gelden. Bij deze aanvragen gaat het vooral om de werkinstructie bekering en afvalligheid

IND beoordeelt risico bij terugkeer

Vindt de IND het verhaal van de asielzoeker geloofwaardig? Dan beoordeelt de IND daarna het risico voor de asielzoeker als hij terug zou moeten. Hiervoor bekijkt de IND-medewerker onder meer de antwoorden van de asielzoeker op vragen als: ‘Hoe wil je omgaan met je geloof als je terugkeert?’ En: ‘Waar ben je bang voor?’ Als dat nodig is, gebruikt de IND-medewerker ook landeninformatie over de situatie in het herkomstland. Daarna maakt hij een risico-inschatting van het gevaar dat de asielzoeker loopt als hij terug moet. En hij bespreekt sowieso de aanvraag met een bekeringscoördinator. Als beide medewerkers inschatten dat het te gevaarlijk is voor de asielzoeker om terug te gaan, dan krijgt hij een verblijfsvergunning.’  

Na afwijzing volgt soms een nieuwe aanvraag

Soms vindt de IND het verhaal van een asielzoeker ongeloofwaardig. Of de IND schat in dat de asielzoeker geen gevaar loopt als hij terugkeert. De IND wijst de asielaanvraag dan af. Het komt voor dat iemand dan opnieuw een asielaanvraag doet. En daarin aangeeft dat zijn nieuwe geloof dieper is geworden, waardoor hij alsnog bescherming in Nederland nodig heeft. De IND beoordeelt deze aanvraag dan samen met de informatie uit de eerdere procedure. 

Onbekend hoeveel asielaanvragen over geloof gaan

Vooral asielzoekers uit landen waar bekering, afvalligheid en atheïsme verboden is, voeren dit als asielreden aan. Het gaat dan bijvoorbeeld om Iran en Afghanistan. Vanwege de privacy houdt de IND niet bij wat de asielreden van mensen is. Daarom is onbekend hoeveel asielaanvragen over geloof gaan.

Belangrijke thema's

Medisch onderzoek in de asielprocedure

De IND beoordeelt of iemand die asiel aanvraagt recht heeft om in Nederland te blijven. Een medisch onderzoek is bijna altijd onderdeel van deze asielprocedure. Maar welke onderzoeken zijn er precies, en in welke situaties wordt zo’n onderzoek…

Dwangsommen en de IND

Als iemand een aanvraag doet voor een verblijf in Nederland, moet de IND binnen een bepaalde tijd een beslissing nemen op die aanvraag. Dit is de wettelijke beslistermijn. Als de IND niet binnen deze wettelijke termijn beslist, kan het zijn dat we…

Nationale veiligheid

Bij het beoordelen van verblijfsaanvragen let de IND op risico’s en bedreigingen voor de nationale veiligheid. Zoals terrorisme. Ook kan de IND maatregelen nemen, die helpen om de nationale veiligheid te beschermen.