Inspectie JenV: meer mensen, middelen en tijd nodig voor IND

Last update: 3 mei 2022

De Inspectie Justitie & Veiligheid concludeert dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voldoende mensen, middelen en tijd moet krijgen om asielaanvragen zorgvuldig af te kunnen handelen. Tijdsdruk kan ervoor zorgen dat niet alle relevante informatie verzameld kan worden die nodig is om zorgvuldig te beslissen in de algemene asielprocedure. De IND herkent dat tijd en zorgvuldigheid soms met elkaar op gespannen voet staan. Het asielproces wordt continu verbeterd. De aanbevelingen van de Inspectie helpen daarbij.   

Aanknopingspunten voor verbetering

De Inspectie adviseert de IND onder meer om medewerkers meer ruimte te geven om met elkaar in gesprek te gaan en dilemma's in de uitvoering vaker te delen. Een deel van de aanbevelingen is al door de IND opgepakt.

Snelheid én zorgvuldigheid

Het dilemma tussen snel en zorgvuldig besluiten is niet nieuw voor de IND. Medewerkers maken continu de afweging of de beschikbare informatie voldoende is om een zorgvuldig besluit te nemen. Als er onvoldoende informatie is, dan kan het voordeel van de twijfel gegeven worden. Snel duidelijkheid bieden in een onzekere situatie is van groot belang voor de asielzoeker. De IND is het met de Inspectie eens dat dit een veeleisende taak is.

Meerdere medewerkers betrekken

De Inspectie zegt dat het risico op een subjectief hoor- en beslisproces groot is, doordat één IND-medewerker meerdere onderdelen in de asielprocedure voor zijn of haar rekening kan nemen. Het klopt dat alleen in bekering of LHBTI-zaken vastgelegd is dat meerdere medewerkers betrokken moeten zijn, maar in de praktijk worden ook op andere asielaanvragen bijna altijd meerdere medewerkers ingepland op de verschillende onderdelen in het hoor- en beslisproces. De IND laat het verder aan de inschatting van medewerkers over of het nodig is om collegiaal te toetsen. Dit kan bijvoorbeeld doordat medewerkers zaken voorleggen aan collega's binnen hun eigen team, de Knopen Doorhak Teams (KDT's), de beleidsafdeling of de juridische afdeling. Op deze manier zijn meestal meerdere medewerkers betrokken bij de behandeling van een asielaanvraag.

Algemene asielprocedure aangepast

Het onderzoek van de Inspectie richtte zich op dossiers waar in 2019 op beslist is. De constatering van de Inspectie dat medewerkers vooral bij complexe aanvragen soms onvoldoende tijd hadden om bijvoorbeeld extra te horen of informatie over het land van herkomst te verzamelen herkent de IND. Daarom is in juni 2021 de algemene asielprocedure aangepast. In 2019 gold voor alle asielzaken dezelfde asielprocedure. Nu bestaat de mogelijkheid om te kiezen tussen een 6-daagse procedure en een 9-daagse procedure, afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag. In de langere procedure hebben zowel IND-medewerkers, asielzoekers als hun rechtshulpverleners meer tijd om informatie te verzamelen en te verstrekken. In het derde kwartaal van 2022 start de evaluatie van deze wijziging.

Meer informatie 

Extra middelen, mensen en tijd nodig voor de IND | Nieuwsbericht | Inspectie Justitie en Veiligheid (inspectie-jenv.nl)

Beleidsreactie