IND gaat aanvragen uit Jemen individueel toetsen op geweldrisico

Last update: 18 maart 2024

Het landgebonden beleid voor asielaanvragen uit Jemen is aangepast. Op basis van het meest recente ambtsbericht van Buitenlandse Zaken is vastgesteld dat de veiligheidssituatie in Jemen is verbeterd, maar nog wel fragiel blijft. De humanitaire situatie is nog steeds slecht. 

In het nieuwe beleid wordt bepaald dat niet iedereen in Jemen op dit moment een zodanig hoog risico loopt om slachtoffer te worden van willekeurig geweld, dat enkel die reden leidt tot een asielstatus. Vanwege deze beleidsaanpassing gaat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in iedere asielprocedure individueel toetsen wat de risico’s zijn. Daarmee vallen Jemenieten niet meer binnen het bereik van het lopende project om asielaanvragen versneld te behandelen. 

Dit schrijft de staatssecretaris voor asiel en migratie vandaag aan de Tweede Kamer.

Risico op willekeurig geweld

In het voorgaande landenbeleid voor Jemen gold dat iedereen een zodanig hoog risico loopt om slachtoffer te worden van willekeurig geweld, dat om die enkele reden al asiel werd verleend. De asielaanvragen van personen die kunnen aantonen dat zij de Jemenitische nationaliteit hebben, werden daarom versneld en projectmatig behandeld. Zij hadden immers vrijwel altijd recht op asiel.

Naar aanleiding van een arrest van het Europees Hof is de wijze van beoordeling van het risico dat iemand loopt om slachtoffer te worden van willekeurig geweld aangepast. Als de mate van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict veel en frequent is in een land of gebied, maar niet iedereen die zich in dat gebied bevindt het reële risico loopt om daar slachtoffer van te worden, dan weegt de IND de persoonlijke situatie mee in de individuele beoordeling. Deze situatie geldt nu voor Jemen. 
- Meer toelichting: IND past beoordeling asiel aan naar Europese praktijk | IND

Risicogroepen

Een aantal groepen binnen Jemen is aangemerkt als risicogroep. Zij komen als vluchteling in aanmerking voor bescherming in Nederland, als zij individueel aannemelijk maken dat ze gevaar lopen als gevolg van het behoren tot die groep. Dit gold in het voorgaande beleid al voor specifieke etnische en religieuze minderheden en LHBTI. Dit geldt nu ook voor journalisten, activisten en politici met openlijke kritiek op de autoriteiten, alleenstaande vrouwen en vrouwen die vrezen voor gender-gerelateerd geweld. 

Geen herbeoordeling

Jemenitische statushouders met een asielvergunning behouden hun status. De IND gaat in het algemeen geen verleende asielvergunningen herbeoordelen. Daarvoor blijft de veiligheidssituatie in Jemen te zorgwekkend.