IND beslist weer over asielaanvragen uit Palestijnse Gebieden

Last update: 26 juni 2024

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat weer beslissen over de asielaanvragen van (staatloze) Palestijnen uit Gaza en de Westelijke Jordaanoever. Eind april gaf de Raad van State aan dat het Besluitmoratorium dat op 19 december 2023 voor deze groep afgekondigd was, niet rechtmatig is. Met het vaststellen van landenbeleid voor de Palestijnse Gebieden heeft de IND nu een beleidsmatige basis om asielbesluiten te nemen. 

Dit schrijft demissionair staatssecretaris Van der Burg vandaag in een Kamerbrief

IND onderzoek naar actuele veiligheidssituatie

Team Onderzoek en Expertise Land en Taal (TOELT) van de IND heeft aan de hand van de richtlijnen van de EUAA en op basis van zorgvuldige geselecteerde bronnen een rapport opgesteld over de actuele veiligheidssituatie in Gaza en de Westelijke Jordaanoever. Hieruit blijkt dat in alle districten van Gaza een groot risico is op ernstige schade door willekeurig geweld (15c situatie). Ook in de Westelijke Jordaanoever is sprake van gewapend geweld. Het risico om slachtoffer te worden van willekeurig geweld is daar echter niet zodanig dat er sprake is van een 15c situatie. Daarom wordt er bij asielaanvragen uit dit gebied goed gekeken naar de individuele omstandigheden. Dat betekent dat elke aanvraag wordt getoetst aan de hand van de landeninformatie, op grond van het Vluchtelingenverdrag en het (persoonlijke) risico op ernstige schade bij terugkeer.

UNWRA kan geen bescherming bieden

Uit het onderzoek van de IND blijkt ook dat de VN organisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA niet in staat is om bescherming en bijstand te bieden in Gaza. Dit betekent voor ‘UNRWA-Palestijnen’ uit Gaza dat de vluchtelingenstatus moet worden toegekend. Voor de Westelijke Jordaanoever ligt dit anders, daar is de UNWRA nog actief. De organisatie kan in het algemeen niet in staat worden geacht de levensomstandigheden te bieden die stroken met haar opdracht, maar voor de individuele (staatloze) Palestijn kunnen er aanknopingspunten zijn dat de UNWRA wel voldoende bijstand of bescherming kon bieden. 

‘Onbekende nationaliteit’

In de asielprocedure onderzoekt de IND de identiteit, nationaliteit en herkomst van een asielzoeker. Asielzoekers van Palestijnse afkomst worden aan het begin van de procedure vaak met een ‘onbekende nationaliteit’ geregistreerd. 
Er zijn geen betrouwbare cijfers over het aantal aanvragen van Palestijnse asielzoekers beschikbaar of het aantal Palestijnen dat in de asielprocedure zit. Dat komt omdat de Palestijnse nationaliteit niet wordt erkend en vreemdelingen dus niet als zodanig kunnen worden geregistreerd. Daarnaast geldt dat (staatloze) Palestijnen verschillende landen als gebruikelijke verblijfplaats kunnen hebben. 

Voor meer details, zie de Kamerbrief.