Besluit- en vertrekmoratorium voor Russische dienstplichtigen verlengd

Last update: 28 december 2022

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid verlengt het besluit- en vertrekmoratorium voor Russische dienstplichtigen met ingang van 29 december met een half jaar. Dit betekent dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ook de komende zes maanden geen beslissingen op asielaanvragen van Russische dienstplichtigen die dienstweigeren of die deserteren neemt. In diezelfde periode hoeven vreemdelingen die behoren tot deze groep en die al in Nederland zijn ook niet te vertrekken.

Het besluit om tijdelijk niet uit te zetten en niet te beslissen op asielaanvragen, heet een besluit- en vertrekmoratorium. Dat gebeurt wanneer de situatie in een bepaald land of gebied onduidelijk is. Of de situatie voor een specifieke groep uit dat land of gebied is onduidelijk.
In dit geval geldt dat voor Russische dienstplichtigen die hun dienstplicht weigeren te vervullen of deserteren vanwege de oorlog in Oekraïne. Onder deze groep vallen alle Russische mannen in de leeftijd van 18 tot 27 jaar die zijn opgeroepen om hun militaire dienst te vervullen.

Onvoldoende informatie over (gedwongen) inzet Russische dienstplichtigen

Het besluit- en vertrekmoratorium is ingegaan op 29 juni jl. omdat er een gebrek aan actuele, eenduidige en betrouwbare informatie was over de vraag in hoeverre dienstplichtigen in Rusland (gedwongen) werden ingezet in de oorlog in Oekraïne. Het huidige ambtsbericht van 7 april 2021 met betrekking tot de Russische Federatie is van vóór de Russische invasie in Oekraïne van 24 februari 2022 en voorziet daarom niet in deze informatie.

Op dit moment is er nog steeds te weinig betrouwbare informatie hierover en kan nog niet zorgvuldig worden beslist op de asielaanvragen van Russische dienstplichtigen van 18 tot 27 jaar. Het nieuwe algemene ambtsbericht omtrent de Russische Federatie wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2023 en zal mogelijk meer duidelijkheid hierover geven.

 In individuele gevallen kan de IND wel beslissen

Het besluit- en vertrekmoratorium geldt niet voor Russische beroepsmilitairen die deserteren. De beschikbare informatie omtrent hun situatie is toereikend voor de IND om op verzoeken voor internationale bescherming van deze doelgroep te kunnen beslissen. 

Hetzelfde geldt voor personen die stellen te vrezen voor mobilisatie. De Russische minister van Defensie heeft aangekondigd dat de mobilisatie is afgerond en de militaire eenheden opgedragen om de mobilisatiewerkzaamheden stil te leggen per 31 oktober.

Wettelijke beslistermijn verlengd

De IND beoordeelt of iemand onder het besluit- en/of vertrekmoratorium valt. De wettelijke beslistermijn van lopende asielaanvragen en van asielaanvragen die tijdens het moratorium worden ingediend, wordt verlengd tot een maximale beslistermijn van 18 of  21 maanden vanaf de datum van de asielaanvraag. Met het vertrekmoratorium worden uitgeprocedeerde Russische vreemdelingen die onder het bereik vallen van dit moratorium, niet verplicht terug te keren naar Rusland of gedwongen uitgezet en wordt aan hen opvang en overige voorzieningen geboden.