Aantal verblijfsaanvragen blijft stijgen en overtreft capaciteit van de IND

Last update: 20 april 2023

De IND ziet ook deze maand het aantal aanvragen voor asiel toenemen. Steeds meer mensen willen in Nederland wonen, werken of zoeken er bescherming. De IND verwerkt op dit moment meer aanvragen dan waar de organisatie op ingericht is. Desondanks loopt het aantal openstaande asielaanvragen op. Ook de aanvragen voor reguliere verblijfsvergunningen namen afgelopen maand toe.

Wachttijden nemen verder toe

De verwachting is dat het aantal aanvragen de komende jaren verder zal stijgen. Het werk van de IND wordt er bovendien niet gemakkelijker op. Er is steeds meer onderbouwing nodig voor het beslissen op een verblijfsaanvraag. Ondanks dat de IND meer doet dan van de organisatie verwacht kan worden op basis van de afgesproken capaciteit, zal de wachttijd voor aanvragers verder toenemen.

Toelichting bij de cijfers

De IND publiceert voortaan elke maand actuele cijfers over de ontwikkeling in het werk, terugkijkend naar de afgelopen 13 maanden. 

Aanvragen asiel en nareis

In maart 2023 is het aantal asielaanvragen flink gestegen (met 3.540) ten opzichte van een maand eerder (2.130). Het gaat daarbij om mensen die niet uit een veilig land komen, in een ander Europees land legaal verblijf hebben, of waar een ander EU-land voor verantwoordelijk is (Dublin). 
Bij de openstaande aanvragen is te zien dat de IND in 2.810 gevallen niet binnen de verlengde wettelijke beslistermijn van vijftien maanden heeft beslist. 
Ook het aantal beslissingen op nareis loopt achter op het aantal nieuwe aanvragen. In maart 2023 zijn 2.030 nieuwe aanvragen gedaan voor nareis (excl. 8 EVRM). Hoewel de IND is ingericht op het nemen van 620 beslissingen op nareis is er in maart op bijna het dubbele aantal zaken beslist (1.110). 

Verblijfsvergunningen voor familie, gezin, kennis en talent

Het aantal aanvragen voor een verblijfsvergunning familie en gezin nam de afgelopen maand toe  ten opzichte van februari: 4.160 vergeleken met 3.770. Het aantal beslissingen lag in beide maanden iets lager dan de aanvragen: 4.030 en 3.370 beslissingen. Voor kennis en talent geldt dat de piek in aanvragen in de zomer ligt. Afgelopen maand ging het om 2.380 aanvragen en 2.220 beslissingen. 

Uitreiken verblijfsdocumenten en afnemen biometrie

Het uitreiken van verblijfsdocumenten en afnemen van biometrie gebeurt op afspraak bij een IND-loket. Sinds september 2022 neemt het aantal uitgereikte verblijfsdocumenten toe. In maart 2023 waren dit er 26.999. Toch is de tijd tot een loketafspraak de afgelopen maanden aanzienlijk korter geworden. In maart was dit gemiddeld vijf dagen voor documenten en zeven dagen voor biometrie. Dit komt door extra loketmedewerkers en langere openingstijden. Dezelfde trend is te zien bij het afnemen van biometrie. 

Asieltrends

Al langer publiceert de IND maandelijkse asieltrends met cijfers over het aantal asielaanvragen, nareizigers, alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) en landen van herkomst. Deze publicaties verschijnen voortaan gelijk met de maandcijfers, zonder extra begeleidend nieuwsbericht.