error

Tussen vrijdag 9 juni 20.00 uur en zondag 11 juni 14.00 uur zijn Mijn IND, Portaal Zakelijk, Advocatenportaal en de online-aanvraagformulieren niet (altijd) beschikbaar. Dit komt omdat we aan onze website werken.

close

De IND in cijfers

Het aantal aanvragen voor een verblijfsvergunning neemt al langere tijd toe. En de verwachting is dit de komende jaren verder zal stijgen. Het werk van de IND wordt er bovendien niet gemakkelijker op. Er is steeds meer onderbouwing nodig voor het beslissen op een verblijfsaanvraag. Ondanks dat de IND meer doet dan van de organisatie verwacht kan worden op basis van de afgesproken capaciteit, groeit het aantal zaken dat lang open staat.

 

De IND publiceert iedere maand een overzicht van de belangrijkste actuele cijfers en ontwikkelingen.

Algemene en verlengde asielprocedure

Cijfers asiel april 1

April cijfers asiel 2

April cijfers asiel 3

De opdracht aan de IND geeft weer hoeveel zaken de IND minimaal moet beslissen. Deze maand nam de IND méér beslissingen dan dit afgesproken aantal. Het aantal nieuw binnengekomen asielaanvragen is nog steeds hoog, maar minder dan vorige maand. De hoeveelheid openstaande asielaanvragen bleef echter toenemen. Hierdoor loopt de wachttijd voor aanvragers verder op.
* Deze grafiek toont de totale aantallen van de eerste asielaanvragen in de Algemene Asielprocedure en Verlengde Asielprocedure (spoor 4) en de herhaalde aanvragen, zij-instroom en hervestiging. Dit is exclusief de procedures voor Dublin (spoor 1) en asielaanvragen van mensen uit een veilige land van herkomst of met een status in een andere EU-lidstaat (spoor2).

Nareizigers asiel

April cijfers nareis 4

April cijfers nareis 5

April cijfers nareis 6

De opdracht aan de IND geeft weer hoeveel zaken de IND minimaal moet beslissen. Deze maand nam de IND méér beslissingen dan dit afgesproken aantal. Het aantal nieuw binnengekomen nareisaanvragen is nog steeds hoog, maar minder dan vorige maand. De hoeveelheid openstaande nareisaanvragen bleef echter toenemen. Hierdoor loopt de wachttijd voor aanvragers verder op.
*Deze grafiek toont het aantal aanvragen voor nareis exclusief de aanvragen vanuit artikel 8 in het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (8 EVRM).

Verblijfsvergunning familie en gezin

April cijfers familie en gezin 7

April cijfers familie en gezin 8

April cijfers familie en gezin 9

Het aantal nieuw binnengekomen aanvragen voor verblijfsvergunningen familie en gezin is nog steeds hoog, maar minder dan vorige maand. Het aantal beslissingen lag iets hoger dan het aantal nieuwe aanvragen. De beslistermijn van een aanvraag verblijfsvergunning familie en gezin is drie maanden. Deze kan een keer met drie maanden worden verlengd. Het gaat om Nederlanders en mensen met een Nederlandse verblijfstatus die familie willen laten overkomen uit het buitenland.

Verblijfsvergunning kennis en talent

April cijfers kennis en talent 10

April cijfers kennis en talent 11

April cijfers kennis en talent 12

De piek voor aanvragen voor verblijfsvergunningen kennis en talent ligt in de zomermaanden. In deze periode maakt de IND meer mensen vrij voor het behandelen van deze aanvragen. Meestal neemt de IND binnen 14 dagen een beslissing over een aanvraag. Het gaat om mensen die een bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse kenniseconomie. 

Uitreiken verblijfsdocumenten en afnemen biometrie

April cijfers DV 13

April cijfers DV 14

 

Het uitreiken van verblijfsdocumenten en afnemen van biometrie gebeurt op afspraak bij een IND-loket. De IND wil dat aanvragers daar binnen 10 dagen (documenten), of 15 dagen (biometrie) naartoe kunnen. Het aantal afspraken is al langere tijd hoog. Maar door extra medewerkers en ruimere openingstijden kunnen aanvragers binnen deze termijnen bij een loket terecht.