Andere redenen

U wilt in Nederland wonen. Om in Nederland te kunnen wonen hebt u een verblijfsvergunning nodig.

EU-langdurig ingezetene

U hebt de status EU-langdurig ingezetene in een andere EU-lidstaat. U wilt nu een verblijfsvergunning aanvragen in Nederland.
Lees meer over de voordelen die u hebt als EU-langdurig ingezetene en het aanvragen van een verblijfsvergunning

Terugkeer naar Nederland

U bent oud-Nederlander of u hebt eerder in Nederland gewoond met een verblijfsvergunning. U wilt terugkeren naar Nederland. U vraagt dan een verblijfsvergunning voor wedertoelating.
Lees meer over de voorwaarden en aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning wedertoelating

Medische behandeling

U wilt u in Nederland laten behandelen voor een ziekte waarvoor u in uw eigen land niet behandeld kunt worden.
Lees meer over de voorwaarden en aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning medische behandeling

Eergerelateerd en huiselijk geweld

U bent het slachtoffer van eergerelateerd of huiselijk geweld. U hebt op dit moment geen verblijfsvergunning of u hebt een verblijfsvergunning voor verblijf bij uw familie- of gezinslid.
Lees meer over de voorwaarden en aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning als slachtoffer van eergerelateerd of huiselijk geweld

Slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel

U bent slachtoffer van mensenhandel. Of u bent getuige geweest van mensenhandel en hebt aangifte gedaan. Doet u aangifte van de mensenhandel bij de politie? Dan meldt de politie dit bij de IND. De IND beslist dan of u een verblijfsvergunning krijgt. Doet u geen aangifte van de mensenhandel bij de politie? Dan kunt u zelf een verblijfsvergunning aanvragen. U vindt het aanvraagformulier op deze pagina bij 'Aanvraagformulieren en kosten'.
Lees meer over de voorwaarden en aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning als slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel.

Verblijf op grond van artikel 8 EVRM

Het EVRM is het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden. Artikel 8 van het EVRM beschermt het recht op familie- en privéleven. Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning, dan kunt u een beroep doen op artikel 8 EVRM. Er wordt dan voor uw individuele situatie beoordeeld of u in aanmerking komt voor verblijf in Nederland.

Plaatsing in een pleeggezin of instelling op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag

Wanneer kan een kind een verblijfsvergunning krijgen? Als de Centrale Autoriteit (CA) van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de centrale autoriteit van het land van herkomst vooraf hebben ingestemd met de plaatsing in een pleeggezin of instelling op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag. Het gezag moet zijn geregeld door de autoriteiten van het land van herkomst. De IND krijgt deze informatie van de Nederlandse CA.

Voor een tijdelijke plaatsing vraagt u een verblijfsvergunning humanitair tijdelijk aan. Is de plaatsing totdat het kind meerderjarig is? Vraag dan een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk aan.

Kind met een kinderbeschermingsmaatregel (ondertoezichtstelling)

De rechter heeft uw kind onder toezicht gesteld. Wat betekent dit voor het verblijf in Nederland van uw kind?

Heeft uw kind een verblijfsvergunning? Deze verblijfsvergunning kan uw kind meestal houden.

Heeft uw kind (nog) geen verblijfsvergunning? Dan kan uw kind mogelijk een verblijfsvergunning humanitair tijdelijk vanwege ondertoezichtstelling krijgen. U (ouders) en broers en zussen kunnen mogelijk ook een verblijfsvergunning krijgen. Maar alleen als het kind dat onder toezicht is gesteld ook een verblijfsvergunning heeft gekregen.

Neem contact op voor meer informatie over de verblijfsvergunning van uw kind bij ondertoezichtstelling.

Kind met een kinderbeschermingsmaatregel (gezagsbeëindiging)

De rechter heeft uw gezag over uw kind beëindigd. En de rechter heeft een voogd benoemd. Wat betekent dit voor het verblijf in Nederland van uw kind?

Heeft uw kind een verblijfsvergunning om bij u te wonen? Dan kan uw kind deze verblijfsvergunning niet houden. De voogd doet voor een kind een aanvraag voor een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk.

Heeft uw kind geen verblijfsvergunning? Dan kan de voogd voor uw kind een aanvraag doen voor een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk.

Buitenschuld

U kunt soms een verblijfsvergunning krijgen als u buiten uw schuld Nederland niet kunt verlaten. Voor deze verblijfsvergunning gelden strenge regels. Zo moet u zelf hebben geprobeerd om Nederland te verlaten. En u moet naar de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) zijn gegaan voor hulp bij uw vertrek. DT&V moet een positief zwaarwegend advies hebben gegeven. Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact op met uw regievoerder bij de DT&V.

Humanitair niet-tijdelijk - voortgezet verblijf

Bij sommige verblijfsvergunningen kunt u na een bepaalde periode een verblijfsvergunning aanvragen op niet-tijdelijke humanitaire gronden. Dit is mogelijk in de volgende situaties:

 • U hebt een verblijfsvergunning voor verblijf bij een familie- of gezinslid.
 • U hebt een verblijfsvergunning als kind met een kinderbeschermingsmaatregel.
 • U hebt een verblijfsvergunning voor het ondergaan van een medische behandeling.
 • U hebt een verblijfsvergunning als slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel en de strafzaak loopt nog.
 • U hebt een verblijfsvergunning als slachtoffer van (dreigend) eergerelateerd of (dreigend) huiselijk geweld.
 • U hebt een verblijfsvergunning voor verblijf bij echtgenoot of partner. En er is sprake van klemmende redenen van humanitaire aard.
 • Na verblijf omdat u buiten uw schuld Nederland niet kunt verlaten.

Lees meer over de voorwaarden en aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning voortgezet verblijf

Terminale fase van een ziekte

U bent in Nederland en terminaal ziek. U wordt niet meer  medisch behandeld en krijgt alleen palliatieve zorg. U kunt misschien een verblijfsvergunning krijgen.

Buitenlandse investeerder

U investeert een groot bedrag in een Nederlands bedrijf. U kunt misschien een verblijfsvergunning krijgen om ook in Nederland te kunnen wonen.
Lees meer over de voorwaarden en aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning als buitenlandse investeerder

Internationale verdragen

Turks Associatieverdrag

Dit verdrag staat Turkse werknemers toe om in Nederland te blijven. Voor Turkse onderdanen die in Nederland (willen) werken en hun gezinsleden gelden bijzondere regels.

Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag

Via dit verdrag kunnen Amerikaanse zelfstandig ondernemers een bedrijf starten in Nederland. Amerikaans sleutelpersoneel kan ook een verblijfsvergunning krijgen op grond van dit verdrag.
Lees meer over de voorwaarden en aanvraagprocedure als zelfstandige op grond van het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag

Nederlands-Japans Handelsverdrag

Via dit verdrag kunnen Japanse zelfstandig ondernemers een bedrijf starten in Nederland. Japans sleutelpersoneel kan ook een verblijfsvergunning krijgen op grond van dit verdrag.
Lees meer over de voorwaarden en aanvraagprocedure als zelfstandige op grond van het Nederlands-Japans Handelsverdrag

Nederlands-Duits Vestigingsverdrag

Dit verdrag geeft onder bepaalde voorwaarden verblijf aan Duitsers die niet onder het gemeenschapsrecht vallen.

Benelux-verdrag

Via dit verdrag kunnen Belgen en Luxemburgers meteen een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Ex-geprivilegieerden en hun gezinsleden

U hebt in Nederland gewerkt voor een diplomatieke zending of consulaire post. Uw arbeidscontract is beëindigd. U wilt in Nederland blijven. U kunt een verblijfsvergunning krijgen als u minimaal 10 jaar met een geprivilegieerde status in Nederland hebt gewoond. Hebt u gewerkt bij een internationale organisatie die voor minder dan 10 jaar is gevestigd in Nederland? Dan kunt u na 5 jaar een verblijfsvergunning krijgen. Er gelden wel een aantal voorwaarden.

Ook echtgenoten of partners en kinderen van ex-geprivilegieerden kunnen een verblijfsvergunning krijgen. U hebt direct voordat u de verblijfsvergunning aanvraagt in Nederland gewoond als afhankelijk gezinslid van een geprivilegieerde. Er gelden een aantal voorwaarden voor de verblijfsvergunning.

Gezinsleden militairen Joint Force Command Headquarters

U bent een gezinslid van een militair. En deze militair is in Nederlands gevestigd bij de Joint Force Command Headquarters in Brunssum. U kunt een verblijfsvergunning krijgen als de militair geprivilegieerd is.

Studeren in Aken en wonen in Kerkrade of Heerlen

Op 1 april 2016 is de pilot huisvesting Akense niet-EU-studenten gestart. Dit is een samenwerking tussen de gemeente Aken in Duitsland, de gemeente Kerkrade en de Nederlandse Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De pilot duurt 5 jaar. Wil u meer informatie over de pilot en de aanvraag van de verblijfsvergunning? Neem dan contact op met de gemeente Kerkrade.            

Meer informatie

Neem voor meer informatie over deze verblijfsdoelen contact op met de IND.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met uw aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

Aanvraagformulieren en kosten
Aanvraag voor een ‘machtiging tot voorlopig verblijf – op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag’7055

Gebruik dit formulier als:

 • u de wettelijk vertegenwoordiger bent van een buitenlandse minderjarige vreemdeling; en
 • het kind die op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag in een pleeggezin of instelling in Nederland wordt geplaatst; en
 • het kind een mvv-plichtige nationaliteit heeft.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met uw aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 0.

Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (voor referent)7018

Gebruik dit formulier als uw partner de aanvraag doet.

Checklist documenten 

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.

U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 174.

 • Doet u een aanvraag voor 'verblijf als familie- of gezinslid met beroep op artikel 8 EVRM' en hebt u onvoldoende inkomen? U betaalt geen kosten voor de aanvraag als u de volgende documenten meestuurt:
  • Een inkomensverklaring T-2, afgegeven door de Raad voor Rechtsbijstand, waaruit blijkt dat de hoofdpersoon in het desbetreffende jaar geen inkomen heeft gehad en niet over vermogen heeft beschikt;
  • Bewijsstukken dat de vreemdeling en/of hoofdpersoon een lening heeft aangevraagd bij familie, vrienden, kennissen en banken en de resultaten daarvan.
 • Komt u uit San Marino of Israël? U betaalt op grond van het Benelux-verdrag geen kosten voor de aanvraag Toegang en Verblijf.
 • Hebt u de Turkse nationaliteit? Of is uw partner Turks en heeft hij het recht om te werken in Nederland? Uw aanvraag kost € 68.​

Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘humanitair tijdelijk’ 7026

​Gebruik dit formulier als u een aanvraag wilt doen voor een verblijfsvergunning omdat:

 • u buiten uw schuld niet kunt vertrekken; of
 • er een kinderbeschermingsmaatregel is opgelegd.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met uw aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 0.

 • Kunt u buiten uw schuld niet uit Nederland vertrekken? U betaalt € 333.

Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘humanitair niet tijdelijk’ 7027

Gebruik dit formulier als u een aanvraag wilt doen voor:

 • een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk;
 • de regeling langdurig verblijvende kinderen;
 • plaatsing in een pleeggezin of instelling op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag;
 • het uitoefenen van uw privéleven op grond van artikel 8 EVRM; of
 • overige humanitaire redenen.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met uw aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

De aanvraag kost € 1057.

 • Bent u een slachtoffer of getuige-aangever mensenhandel of een illegaal slachtoffer van huiselijk geweld? Uw aanvraag kost € 391.
 • Vraagt u de verblijfsvergunning humanitair niet tijdelijk aan na verblijf bij een familielid? Uw aanvraag kost € 174. Dit bedrag geldt ook als u de aanvraag doet na huiselijk geweld, eergerelateerd geweld of achterlating.
 • Bent u minderjarig en doet  u een aanvraag verblijfsvergunning humanitair niet tijdelijk na verblijf bij een familielid? Uw aanvraag kost € 58.
 • Doet u een aanvraag voor de regeling langdurig verblijvende kinderen? Uw aanvraag kost € 168.

Download  

Aanvraag voor een verblijfsvergunning in verband met het verdrag tussen de Europese Unie en Turkije7031

Gebruik dit formulier als u Turks onderdaan of een familielid van een Turkse onderdaan bent en een verblijfsvergunning wilt aanvragen voor:

 • arbeid in loondienst op grond van het Associatieverdrag EU-Turkije;
 • zoekjaar na verbreken huwelijk;
 • voortgezet verblijf na het zoekjaar;
 • driejarenbeleid;
 • arbeid als kennismigrant of wetenschappelijk onderzoeker in de zin van de richtlijn 2005/71/EG.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met uw aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 58. 

Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘arbeid als zelfstandige’ (vreemdeling)7024

Gebruik dit formulier als u een aanvraag wilt doen voor:

 • arbeid op grond van het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag; of
 • arbeid op grond van het Nederlands-Japans Handelsverdrag.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met uw aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 1379.

 • Hebt u de status EU-langdurig ingezetene in een andere EU-land? Uw aanvraag kost € 174. 

Download  

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd6009

Gebruik dit formulier als u ex-geprivilegieerde bent of het afhankelijke gezinslid van een ex-geprivilegieerde. U hebt minimaal 10 jaar als geprivilegieerde in Nederland gewoond. 

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met uw aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

KOSTEN VAN DE AANVRAAG
Deze aanvraag kost € 174.

 • Hebt u de Turkse nationaliteit? Uw aanvraag kost € 58.

Download