We werken op dit moment aan onze website. Daarom zijn Mijn IND, Portaal Zakelijk, Portaal Gemeente en de online-aanvraagformulieren niet altijd beschikbaar tussen vrijdag 22 oktober 18.00 uur en maandag 25 oktober 09.30 uur.

 • Home
 • Inburgering in Nederland

Inburgering in Nederland

Op deze pagina vindt u informatie over inburgering in Nederland als u een verblijfsvergunning hebt gekregen.

Inburgeren nadat u de verblijfsvergunning hebt gekregen

Als u een verblijfsvergunning hebt gekregen, kunt u verplicht worden in te burgeren. Om aan te tonen dat u bent ingeburgerd, moet u het inburgeringsdiploma behalen.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) regelt sinds 1 januari 2013 de uitvoering en handhaving van de Wet inburgering. Bent u inburgeringsplichtig? Dan krijgt u een brief van DUO. Hebt u al vóór 1 januari 2013 een verblijfsvergunning gekregen? Dan is de gemeente verantwoordelijk voor uw inburgering. U hebt dan een brief van uw gemeente gekregen dat u moet inburgeren.

Hebt u een verblijfsvergunning gekregen na 31 december 2012? Dan moet u binnen 3 jaar slagen voor het inburgeringsexamen.

Alle informatie over hoe u kunt inburgeren vindt u op de website www.inburgeren.nl

Wet inburgering 2021

Vanaf 1 januari 2022 treedt een nieuwe inburgeringswet in werking. Dit is de Wet inburgering 2021. Lees meer over de Wet inburgering 2021 op de website van de Rijksoverheid. 

Inburgeren voor een andere verblijfsvergunning of om Nederlander te worden

Ook als de Wet Inburgering u niet verplicht om in te burgeren, moet u soms het inburgeringsexamen halen. Om een verblijfsvergunning 'humanitair niet-tijdelijk' of een verblijfsvergunning onbepaalde tijd aan te vragen. Of omdat u Nederlander wilt worden via naturalisatie.

Taaleis blijft voorlopig niveau A2

De Nederlandse regering is van plan om de taaleis voor het aanvragen van een verblijfsvergunning ‘humanitair niet-tijdelijk en ‘onbepaalde tijd’ te verhogen van niveau A2 naar niveau B1. Dit geldt ook voor een aanvraag tot naturalisatie. De verhoging van de taaleis naar niveau B1 zal naar verwachting in 2022 nog niet gebeuren. Daarom blijft de taaleis in 2022 voorlopig hetzelfde, namelijk niveau A2.

I
nburgeringsexamen: voorwaarde voor verblijfsvergunning 'humanitair niet-tijdelijk' en 'onbepaalde tijd'

Wilt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd met als doel 'humanitair niet-tijdelijk' na 5 jaar verblijf bij een familie- of gezinslid' aanvragen? Dan moet u eerst slagen voor het inburgeringsexamen. U krijgt dan het inburgeringsdiploma. Met dit diploma kunt u deze verblijfsvergunningen aanvragen.

Vrijstelling: wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen?

In een aantal gevallen hoeft u geen inburgeringsexamen te doen. U moet bewijzen dat één van de volgende vrijstellingen voor u geldt:

 • U bent jonger dan 18 jaar.
 • U hebt de wettelijke AOW-leeftijd bereikt. De AOW-leeftijd is niet voor iedereen gelijk.
 • U hebt minimaal 8 jaar in Nederland gewoond tijdens de leerplichtige leeftijd.
 • U hebt de Belgische of Luxemburgse nationaliteit.
 • U hebt de Turkse nationaliteit of bent een gezinslid van iemand met de Turkse nationaliteit. Gezinsleden zijn:
  • De gehuwd/geregistreerd partner;
  • De kinderen en (achter)kleinkinderen van de Turkse vreemdeling en zijn gehuwde/geregistreerd partner jonger dan 21 jaar of die afhankelijk zijn van hem. 
  • De ouders en (over)grootouders van de Turkse vreemdeling en zijn gehuwde/geregistreerd partner die afhankelijk zijn van hem.
 • U hebt 1 van de volgende diploma's of certificaten:
  • Een inburgeringsdiploma van de Wet Inburgering.
  • Een Nederlands diploma of getuigschrift van afronding van universiteit, hbo, mbo (vanaf niveau 2), vwo, havo, mavo of vmbo. U hebt les gehad in het Nederlands. 
  • Een schooldiploma of getuigschrift in België of Suriname behaald.  U hebt les gehad in het Nederlands en u hebt een voldoende behaald voor het vak Nederlands. Het gaat om een diploma middelbaar onderwijs of een diploma vergelijkbaar met een Nederlands diploma mbo niveau 2 of hoger, hbo of universiteit.
  • Een diploma, certificaat of ander document, behaald in het Nederlandstalig onderwijs op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius. U hebt een voldoende behaald voor het vak Nederlandse taal. Het gaat om de volgende diploma’s: mavo, havo, vwo, lbo, mbo, hbo en universiteit.
  • Een diploma van het Europees baccalaureaat van de Europese school (zoals bedoeld in het Statuut van de Europese School). U hebt het vak Nederlands als eerste of tweede taal gevolgd en hiervoor een voldoende behaald.
  • Een getuigschrift International Baccalaureaat Middle Years Certificate, International General Certificate of Secondary Education, of International Baccalaureaat. U hebt Engels-Nederlandstalig onderwijs gevolgd. Of u hebt het vak Nederlands gevolgd en hiervoor een voldoende behaald.
  • Een Certificaat naturalisatietoets van voor 1 april 2007. U bent geslaagd voor de volgende 5 onderdelen: kennis van staatsinrichting en maatschappij, spreekvaardigheid, luistervaardigheid, schrijfvaardigheid en leesvaardigheid.
  • Een Certificaat Inburgering van de Wet inburgering nieuwkomers. U hebt het WIN-traject uiterlijk 31 december 2006 afgerond. Hierbij hoort een verklaring van het ROC. Daarin moet staan dat u bij een profieltoets voor de onderdelen 'luisteren' en 'spreken' NT2 niveau 2 hebt behaald, voor de onderdelen 'lezen' en 'schrijven' NT2 niveau 1 en voor het onderdeel Maatschappij Oriëntatie 80% als die toets is afgelegd na 31 augustus 2001 of 85% als de toets voor 1 september 2001 is afgelegd.
  • Een certificaat Inburgering van de Wet inburgering nieuwkomers wanneer u het WIN-traject doorliep in 2007 of 2008. Hierbij hoort een verklaring van het ROC. Daarin moet staan dat u voor de onderdelen 'luisteren', 'spreken', ‘lezen' en ‘schrijven' ten minste NT2 niveau 2 hebt behaald en voor het onderdeel Maatschappij Oriëntatie 80% als die toets is afgelegd na 31 augustus 2001 respectievelijk 85% als de toets voor 1 september 2001 is afgelegd.
  • Een Certificaat Inburgering Oudkomers met NT2 niveau 2 voor de onderdelen "Luisteren", "Spreken", "Lezen" en "Schrijven".
  • Een document 'Korte Vrijstellingstoets' (te behalen tot 1 januari 2013). Hieruit moet blijken dat u niveau B1 hebt gehaald van het Europese Raamwerk voor Moderne Vreemde talen.
  • Een beschikking (officiële brief) vrijstelling/ontheffing van het College van Burgemeester en Wethouders op grond van:
   • artikel 5, tweede lid, WIN dat het inburgeringsprogramma niet gevolgd hoeft te worden, omdat u de kennis, het inzicht en de vaardigheden al voldoende op een andere manier verwerft.
   • artikel 5, vierde lid, WIN dat het inburgeringsprogramma niet gevolgd hoeft te worden, omdat u geslaagd bent voor een toets bedoeld in dit artikel.
  • Een document waarmee wordt aangetoond dat u op grond van artikel 4 van het Besluit Naturalisatietoets de naturalisatietoets niet hoeft of hoefde af te leggen.
  • Een brief van het college van burgemeester en wethouders waarin staat dat het college van oordeel is dat u redelijkerwijs het inburgeringsexamen niet kunt halen. Het college is tot dit oordeel gekomen omdat u aantoonbaar inspanningen hebt verricht om het inburgeringsexamen te halen. Dit document kunt u gebruiken als u voor 1 januari 2013 inburgeringsplichtig bent geworden.
  • Een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) waarin staat dat DUO van oordeel is dat u redelijkerwijs het inburgeringsexamen niet kunt halen. DUO is tot dit oordeel gekomen omdat u aantoonbaar inspanningen hebt verricht om het inburgeringsexamen te halen. Dit document kunt u gebruiken als u in de periode vanaf 1 januari 2013 tot en met 30 september 2017 inburgeringsplichtig bent geworden.
  • Een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) waarin staat dat DUO van oordeel is dat u redelijkerwijs niet de onderdelen kunt halen uit het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdelen b en c, van de Wet inburgering. En een brief van DUO waaruit blijkt dat het participatieverklaringstraject, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdeel a, van de Wet inburgering, is afgerond. Deze documenten kunt u gebruiken als u na 30 september 2017 inburgeringsplichtig bent geworden. Staan deze mededelingen in één brief? Dan is dat ook voldoende bewijsmiddel.

Komt u niet in aanmerking voor een vrijstelling op basis van één van de bovenstaande vrijstellingsgronden? Neem dan contact op met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor het behalen van het inburgeringsdiploma.

Bent u in het bezit van een diploma MBO niveau 1 of van het diploma staatsexamen Nederlands als tweede taal I of II (NT2)? Dit diploma is sinds 1 januari 2015 niet meer vrijstellend voor het inburgeringsvereiste. Neem contact op met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor het behalen van het inburgeringsdiploma. Dit geldt voor alle aanvragen die vanaf 1 januari 2015 worden ingediend. Het moment waarop u inburgeringsplichtig bent geworden volgens de Wet Inburgering is dus niet van belang.

Bent u in het bezit van het diploma staatsexamen Nederlands als tweede taal I of II (NT2)? Neem contact op met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor het behalen van één of twee aanvullende examens. DUO bepaalt of u nog aanvullend het examen 'Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt' (ONA) en/of het examen 'Kennis van de Nederlandse maatschappij' (KNM) moet behalen. Als u de aanvullende examens hebt behaald, krijgt u een inburgeringsdiploma. Het inburgeringsdiploma kunt u vervolgens aan de IND overleggen bij uw aanvraag.

Bent u in het bezit van een verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer? Dan kunt u vrijgesteld worden voor het examenonderdeel  'Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt' (ONA). U moet de vrijstelling voor het onderdeel ONA aanvragen bij DUO.

Een brief van DUO waarin staat dat u vrijstelling hebt gekregen van de inburgeringsplicht omdat u een diploma MBO niveau 1 of het diploma staatsexamen Nederlands als tweede taal I of II (NT2) behaald hebt, geeft géén vrijstelling van het inburgeringsvereiste. Neem bij twijfel hierover contact op met de IND. U moet nog steeds het inburgeringsdiploma behalen of in aanmerking komen voor één van bovengenoemde vrijstellingen of ontheffingen.

Een brief van het college van Burgemeester en Wethouders of van DUO waarin staat dat u niet hoeft in te burgeren omdat u evident of aantoonbaar voldoende bent ingeburgerd, geldt bij de IND ook niet als een vrijstelling. U moet nog steeds het inburgeringsdiploma behalen.

Stuur alleen kopieën
Als u de aanvraag schriftelijk indient dan moet u een gewone kopie of, in sommige gevallen, een gewaarmerkte kopie opsturen van de gevraagde diploma’s, certificaten, getuigschriften en/of cijferlijsten. Stuur nooit het origineel op. Laat bij het IND-loket het originele diploma/certificaat of een gewaarmerkte kopie zien.

Ontheffing: wat moet ik doen als ik het inburgeringsexamen niet kan maken?

Hebt u een bijzondere individuele omstandigheden en kunt u inburgeringexamen niet doen? Dan kunt u ontheffing vragen van het inburgeringsvereiste. Als u een ontheffing krijgt, bent u niet verplicht om het inburgeringsexamen te doen.

U krijgt ontheffing voor bijzondere individuele omstandigheden met 1 van de volgende documenten:

 • als u vóór 1 januari 2013 inburgeringsplichtig bent geworden: een brief van het college van burgemeester en wethouders waarin staat dat u door een psychische of lichamelijke belemmering, of een verstandelijke handicap blijvend niet in staat bent het inburgeringsexamen te halen.
 • als u vóór 1 januari 2013 inburgeringsplichtig bent geworden: een medisch advies dat is afgegeven door een arts die is aangewezen door het college van burgemeester en wethouders van uw woonplaats. Het advies mag niet ouder zijn dan 6 maanden. De IND beoordeelt of u door een psychische of lichamelijke belemmering dan wel een verstandelijke handicap blijvend niet in staat bent het inburgeringsexamen te behalen.

Bent u verhuisd sinds het advies is afgegeven? U kunt het advies gebruiken dat is afgegeven door een aangewezen arts uit uw eerdere woonplaats. 

 • als u na 31 december 2012 inburgeringsplichtig bent geworden: een brief van DUO, waarin staat dat u door een psychische of lichamelijke belemmering, of een verstandelijke handicap blijvend niet in staat bent het inburgeringsexamen te halen .

 • als u niet inburgeringsplichtig was: een medisch advies niet ouder dan 6 maanden van een medisch adviseur van Argonaut. De IND beoordeelt of u door een psychische of lichamelijke belemmering dan wel een verstandelijke handicap blijvend niet in staat bent het inburgeringsexamen te halen.
 • Er is sprake van bijzondere en individuele omstandigheden. Door deze bijzondere en individuele omstandigheden hebt u ondanks geleverde inspanningen het inburgeringsexamen niet behaald. Geef in een brief aan waarom het voor u ondanks geleverde inspanningen niet mogelijk is het inburgeringsexamen te halen. Stuur deze brief en zoveel mogelijk bewijsmiddelen met de aanvraag mee.
 • Er kan niet van u worden verwacht dat u het inburgeringsexamen haalt. U hebt aantoonbaar geleverde inspanningen verricht om het examen te halen. U moet dit laten zien met een advies van DUO. Dit advies krijgt u na het doen van een inspanningstoets. U moet dit advies aantoonbaar geleverde inspanningen aanvragen bij DUO. Meer informatie over de voorwaarden en het aanmeldformulier voor deze procedure vindt u op www.inburgeren.nl
 • U hebt vóór 1 juli 2013 via het haalbaarheidsonderzoek een advies aangevraagd van het ROC Amsterdam. In dit advies staat dat u door beperkt leervermogen, uw vooropleiding en leeftijd het examen niet binnen 5 jaar kunt halen. Het advies mag op de dag van de indiening van uw aanvraag niet ouder zijn dan 5 jaar. U moet nog wel de Toets Gesproken Nederlands (TGN) halen op A2-niveau.

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Wilt u Nederlander worden door naturalisatie? U moet eerst slagen voor het inburgeringsexamen. U krijgt dan het inburgeringsdiploma. Met dit diploma kunt u naturalisatie aanvragen.

Vrijstelling: wanneer hoef ik voor naturalisatie het inburgeringsexamen niet te doen?

In een aantal gevallen hoeft u geen inburgeringsexamen te doen. U moet bewijzen dat één van de volgende vrijstellingen voor u geldt:

 • U bent Molukker en valt onder de Wet betreffende positie van Molukkers van 9 september 1976.
 • U hebt een opleiding gevolgd in het Nederlands en hebt zo minimaal 1 van de volgende Nederlandse diploma's of getuigschriften behaald:
  • Een diploma van het hbo of de universiteit op basis van de "Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek".
  • Een diploma mbo, vmbo of Leerlingwezen op basis van de "Wet educatie beroepsonderwijs".  
  • Een diploma Leerlingwezen op basis van de "Wet op het cursorisch onderwijs".
  • Een diploma mavo, havo of vwo op basis van de "Wet op het voortgezet onderwijs".
  • Een diploma of getuigschrift op basis van een andere wet.
 • U hebt een diploma Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT-2), programma I of II.
 • U hebt een WIN-Certificaat, met bijbehorende verklaring van de school, met voldoende niveau voor onderdeel Maatschappij Oriëntatie (t/m 31 augustus 2001 85% of hoger, vanaf 1 september 2001 80% of hoger) en voldoende taalniveau op alle onderdelen (niveau A2).
 • U hebt een beschikking vrijstelling/ontheffing B&W op grond van: 
  • artikel 3, eerste lid, aanhef en onder e BNT (besluit B&W op grond van artikel 5, tweede lid, WIN dat inburgeringsprogramma achterwege kan blijven vanwege reeds verworven kennis);
  • artikel 3, eerste lid, aanhef en onder f BNT (besluit B&W dat inburgeringsprogramma achterwege kan blijven omdat verzoeker met goed gevolg een toets bedoeld in artikel 5, vierde lid, WIN, heeft afgelegd);
  • artikel 3, eerste lid, aanhef en onder g BNT (besluit B&W op grond van artikel 3, derde lid, onder a WIN tot ontheffing inburgeringsplicht op medische gronden).
 • U hebt een inburgeringsdiploma, met alle onderdelen op niveau A2.
 • U hebt een document dat u geslaagd bent voor de Korte Vrijstellingstoets (te behalen tot 1 januari 2013). Hieruit moet blijken dat u niveau B1 hebt gehaald van het Europese Raamwerk voor Moderne Vreemde talen.
 • U hebt tijdens uw leerplichtige leeftijd (tussen 5 en 16 jaar) minimaal 8 jaar in het Europese deel van Nederland gewoond.
 • U hebt een Belgisch diploma of getuigschrift, les gehad in het Nederlands en een voldoende voor het vak Nederlands + cijferlijst (beide documenten voorzien van apostille). Het niveau van de opleiding moet hoger zijn dan lagere of basisschool. 
 • U hebt een Surinaams diploma of getuigschrift, les gehad in het Nederlands en een voldoende voor het vak Nederlands + cijferlijst (beide documenten voorzien van apostille). Het niveau van de opleiding moet hoger zijn dan lagere of basisschool. 
 • U hebt een diploma van het Europees baccalaureaat van de Europese school (zoals bedoeld in het Statuut van de Europese School), met Nederlands als 1e of 2e taal en een voldoende voor het vak Nederlands.
 • U hebt een getuigschrift International baccalaureaat Middle Years Certificate, International General Certificate of Secondary Education of International Baccalaureaat met een voldoende voor het vak Nederlands. 
 • U hebt een certificaat Naturalisatietoets (van vóór 1 april 2007). Hieruit moet blijken dat u bent geslaagd voor de onderdelen: kennis van staatsinrichting en maatschappij; spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid.

Gedeeltelijke vrijstelling: wanneer hoef ik voor naturalisatie maar een deel van het inburgeringsexamen te doen?

Soms hoeft u niet het gehele examen te doen. Dit geldt in de volgende situaties:

 • U hebt een Certificaat Inburgering Oudkomers. U hebt voor alle taalonderdelen niveau 2 behaald. U moet alleen nog het onderdeel Kennis Nederlandse Samenleving halen. 
 • U hebt deel I (kennis van staatsinrichting en maatschappij) van de naturalisatietoets (van vóór 1 april 2007) gehaald. U hoeft de toets Kennis Nederlandse Samenleving niet meer te doen. De andere onderdelen van het examen moet u nog wel halen.
 • U hebt een Certificaat Inburgering Nieuwkomers (WIN-certificaat) voor maatschappij oriëntatie KSE-niveau 2 (tot 1 september 2001 minimaal 85%, na 31 augustus 2001 minimaal 80%) met de verklaring van de onderwijsinstelling. U hoeft de toets Kennis Nederlandse Samenleving niet meer te doen. De andere onderdelen van het examen moet u nog wel halen.
 • U hebt een Certificaat Inburgering Nieuwkomers (WIN-certificaat) met alle taalonderdelen op minimaal niveau 2 met de verklaring van de onderwijsinstelling. U hoeft de onderdelen leesvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid (TGN) niet meer te doen. U moet het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) nog wel halen.
 • U hebt een Verklaring Educatie van het ROC en na een toets alle taalonderdelen op minimaal niveau 2 gehaald. U hoeft de onderdelen leesvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid (TGN) niet meer te doen. U moet het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) nog wel halen.
 • U hebt een Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CnaVT) op minimaal niveau A2. U hoeft de onderdelen leesvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid (TGN) niet meer te doen. U moet het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) nog wel halen.
 • U hebt vrijstelling voor het onderdeel oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) als u de pensioengerechtigde leeftijd hebt. Of als u zich voor 1 januari 2015 bij DUO hebt aangemeld voor de naturalisatietoets of een onderdeel daarvan en u voor 1 februari 2015 het examengeld hebt betaald. 
  U bent ook vrijgesteld voor het onderdeel ONA als u, gedurende een periode van 12 maanden voorafgaande aan het verzoek tot vrijstelling, in tenminste 6 maanden minimaal 48 uur per maand in Nederland werkzaamheden in loondienst hebt verricht.

  U kunt ook vrijgesteld worden voor het onderdeel ONA als u in het bezit bent van een verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer. U moet de vrijstelling voor het onderdeel ONA aanvragen bij DUO.

 • U hebt vrijstelling voor het onderdeel participatieverklaringstraject als uw inburgeringsplicht is gestart vóór 1 oktober 2017 óf als u niet inburgeringsplichtig bent.

Als u denkt dat u het examen of een deel van het examen niet hoeft te maken, moet u dit aan de gemeente vertellen. U moet het originele document aan de gemeente laten zien. De gemeente bekijkt het document en geeft u advies of u het examen wel of niet moet doen.

Ontheffing: wat moet ik doen als ik het inburgeringsexamen niet kan maken?

Bent u ziek? Kunt u niet lezen en schrijven? U kunt misschien ontheffing krijgen van het inburgeringsexamen.

Ontheffing wegens medische redenen

Wanneer iemand ernstige blijvende lichamelijke problemen (bijvoorbeeld doofheid, blindheid en doofstomheid) of ernstige psychische problemen heeft, kan mogelijk ontheffing verleend worden.

Personen die denken hiervoor in aanmerking te komen kunnen dit op de volgende manieren aanvragen:

 • U laat zich onderzoeken door een medisch adviseur van Argonaut. Argonaut is de door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen medisch Adviseur. De medisch adviseur van Argonaut beoordeelt of betrokkene het inburgeringexamen kan halen en geeft een medisch advies. Een verklaring van een eigen (huis)arts volstaat dus niet. Het medisch advies van Argonaut mag op de datum van indiening van de aanvraag niet ouder zijn dan 6 maanden. Meer informatie over bovenstaande ontheffingsgrond vindt u op www.argonaut.nl.
 • Een brief van DUO waarin staat dat u door een psychische of lichamelijke belemmering, of een verstandelijke handicap blijvend niet in staat bent het inburgeringsexamen te halen. Deze brief mag niet ouder zijn dan 3 jaar.
 • Een brief van de gemeente waarin staat dat u door een psychische of lichamelijke belemmering, of een verstandelijke handicap blijvend niet in staat bent het inburgeringsexamen te halen. Deze brief mag niet ouder zijn dan 3 jaar.

Ontheffing wegens niet medische redenen (bijv. analfabetisme)

Wanneer u ontheffing wil aanvragen wegens niet medische redenen, moet u aantonen dat u zich aantoonbaar heeft ingespannen om het inburgeringsexamen te halen. Dit kan op twee manieren:

 • U hebt een beschikking van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierin wordt verklaard dat betrokkene is ontheven van de inburgeringsplicht (ontheffing op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet inburgering) omdat, ondanks aantoonbaar geleverde inspanningen, van hem niet verwacht kan worden dat hij het inburgeringstraject met succes zal afronden.
 • U hebt een advies opgesteld door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hierin staat dat niet verwacht kan worden dat u het inburgeringexamen zult halen. U krijgt dit advies als u aantoonbaar geleverde ingespannen hebt verricht om het inburgeringsexamen te halen. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.inburgeren.nl.

Inburgering bij naturalisatie vanuit het buitenland

Woont u buiten het Koninkrijk der Nederlanden en wilt u Nederlander worden door naturalisatie? Dan moet u ook aantonen dat u voldoende bent ingeburgerd. U toont dit aan door de naturalisatietoets te behalen. U legt de naturalisatietoets af in Nederland of bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland. De naturalisatietoets bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland bestaat uit de volgende onderdelen:

Tot 1 juli 2019Per 1 juli 2019
Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS)Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)
Spreken A2Spreken A2
Elektronisch Praktijk Examen (EPE)Lezen A2 en Luisteren A2
-Schrijven A2

Hebt u vóór 1 juli 2019 al bepaalde examenonderdelen van de naturalisatietoets behaald (KNS, Spreken A2 of EPE)? Dan gelden deze onderdelen als behaald voor de overeenkomstige onderdelen van de per 1 juli 2019 afgenomen naturalisatietoets in het buitenland.
 

Leerplichtige leeftijd

Een kind is leerplichtig vanaf 5 jaar tot het einde van het schooljaar waarin het kind 16 jaar is geworden.

gewaarmerkte kopie

Met een gewaarmerkte kopie verklaart een instantie dat de inhoud van de kopie overeenstemt met het origineel ("kopie conform origineel"). Hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift hebt behaald.