• Home
 • Inburgering in Nederland

Inburgering in Nederland

Als u een verblijfsvergunning hebt gekregen, kunt u verplicht worden in te burgeren. Om aan te tonen dat u bent ingeburgerd, moet u het inburgeringsexamen doen.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) regelt sinds 1 januari 2013 de uitvoering en handhaving van de Wet inburgering. Bent u inburgeringsplichtig? Dan krijgt u een brief van DUO.

Hebt u al vóór 1 januari 2013 een verblijfsvergunning gekregen? Dan is de gemeente verantwoordelijk voor uw inburgering. U hebt dan een brief van uw gemeente gekregen dat u moet inburgeren.

Alle informatie over hoe u kunt inburgeren vindt u op www.inburgeren.nl.

Hebt u een verblijfsvergunning gekregen na 31 december 2012? Dan moet u binnen 3 jaar slagen voor het inburgeringsexamen. Haalt u het examen niet binnen 3 jaar dan kan uw verblijfsrecht beëindigd worden. Dit betekent dat uw vergunning kan worden ingetrokken.

Inburgeringsexamen

Het inburgeringsexamen is een aantal keer gewijzigd. Dit betekent dat er 3 verschillende inburgeringsdiploma’s zijn:

Het inburgeringsexamen vóór 1 januari 2013 (oude stijl)

Het inburgeringsexamen bestond uit 2 onderdelen:

 1. een praktijkdeel 
 2. een centraal deel

Praktijkdeel 
Het praktijkexamen bestond uit een portfolio en/of assessments van situaties in het dagelijks leven in Nederland. Dat kon op één van de volgende manieren:

 • U verzamelde 20 bewijzen (portfolio) en deed afsluitend een panelgesprek.
 • U deed 4 situaties na uit de praktijk (assessments).
 • U verzamelde 10 bewijzen (portfolio) én u deed 2 situaties na uit de praktijk (assessments).

Centraal deel
Het centrale deel bestond uit 3 examens:

 1. Kennis van de Nederlandse samenleving
 2. Toets Gesproken Nederlands.
 3. Elektronisch praktijkexamen.

Het inburgeringsexamen vanaf 1 januari 2013 (nieuwe stijl)

Vanaf 1 januari 2013 bestond het inburgeringsexamen uit de volgende onderdelen:

  1. Leesvaardigheid Nederlands
  2. Luistervaardigheid Nederlands
  3. Schrijfvaardigheid Nederlands
  4. Spreekvaardigheid Nederlands
  5. Kennis Nederlandse samenleving

Het inburgeringsexamen nieuwe stijl met oriëntatie op de arbeidsmarkt (vanaf 1 januari 2015)

Op 1 januari 2015 is het inburgeringsexamen uitgebreid met het onderdeel ‘oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt’. U hoeft dit onderdeel alleen te doen als u op of na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig bent geworden. Of als u na 1 januari 2015 vrijwillig met het inburgeringsexamen bent begonnen.

Het onderdeel "oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt" hoeft voor een naturalisatieverzoek niet gedaan te worden in 1 van de volgende situaties:

 • u hebt de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
 • u hebt zich voor 1 januari 2015 bij DUO aangemeld voor de naturalisatietoets of een onderdeel van die toets en DUO voor 1 februari 2015 het verschuldigde examengeld heeft ontvangen. Zie 'Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie'.

Het inburgeringsexamen bestaat vanaf 1 januari 2015 dus uit de onderdelen:

 1. Leesvaardigheid Nederlands
 2. Luistervaardigheid Nederlands
 3. Schrijfvaardigheid Nederlands
 4. Spreekvaardigheid Nederlands
 5. Kennis van de Nederlandse maatschappij
 6. Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt

Voor meer informatie over het examen en het aanmelden kunt u ook kijken op  www.inburgeren.nl.

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor verblijfsvergunning 'humanitair niet-tijdelijk' en 'onbepaalde tijd'

Als u een verblijfsvergunning aanvraagt voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd met als doel 'humanitair niet-tijdelijk' na 5 jaar verblijf bij een familie- of gezinslid moet u het inburgeringsexamen hebben gehaald.

Vrijstelling: wanneer hoef ik inburgeringsexamen niet te doen?

In één van de volgende gevallen hoeft u geen examen te doen:

 • U bent jonger dan 18 jaar.
 • U hebt de wettelijke AOW-leeftijd bereikt. De AOW-leeftijd is niet voor iedereen gelijk.
 • U hebt minimaal 8 jaar in Nederland gewoond tijdens de leerplichtige leeftijd.
 • U hebt de Belgische of Luxemburgse nationaliteit.
 • U hebt de Turkse nationaliteit of bent een gezinslid van iemand met de Turkse nationaliteit. Gezinsleden zijn:
  • De gehuwd/geregistreerd partner;
  • De kinderen en (achter)kleinkinderen van de Turkse vreemdeling en zijn gehuwde/geregistreerd partner jonger dan 21 jaar of die afhankelijk zijn van hem. 
  • De ouders en (over)grootouders van de Turkse vreemdeling en zijn gehuwde/geregistreerd partner die afhankelijk zijn van hem.
 • U hebt 1 van de volgende diploma's of certificaten:
  • Een kopie inburgeringsdiploma van de Wet Inburgering.
  • Een gewaarmerkte kopie van een diploma van bijvoorbeeld de universiteit, HBO, MBO*, VWO, HAVO, MAVO of VMBO of leerlingwezen. U hebt les gehad in het Nederlands. 
  • Een gewaarmerkte kopie van een schooldiploma in België of Suriname behaald.  U hebt les gehad in het Nederlands en u hebt een voldoende behaald voor het vak Nederlands. Het niveau van de opleiding moet hoger zijn dan lagere of basisschool en het diploma moet op een wet zijn gebaseerd.
  • Een gewaarmerkte kopie van een diploma, certificaat of ander document, behaald in het Nederlandstalig onderwijs op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius. U hebt een voldoende behaald voor het vak Nederlandse taal. Het gaat om de volgende diploma’s: MAVO, HAVO, VWO, LBO, MBO, HBO en WO (universiteit).
  • Een gewaarmerkte kopie van een diploma van het Europees baccalaureaat van de Europese school. U hebt het vak Nederlands als eerste of tweede taal gevolgd en hiervoor een voldoende behaald.
  • Een gewaarmerkte kopie van een getuigschrift International Baccalaureaat Middle Years Certificate, International General Certificate of Secondary Education, of International Baccalaureaat. U moet voor het vak Nederlands een voldoende hebben behaald.
  • Een gewaarmerkte kopie van een Certificaat naturalisatietoets.
  • Een gewaarmerkte kopie van een Certificaat Inburgering van de Wet Inburgering Nieuwkomers. U hebt het WIN-traject uiterlijk 31 december 2006 afgerond. Hierbij hoort een verklaring van het ROC. Daarin moet staan dat u bij een profieltoets voor de onderdelen 'luisteren' en 'spreken' NT2 niveau 2 hebt behaald, voor de onderdelen 'lezen' en 'schrijven' NT2** niveau 1 en voor het onderdeel Maatschappij Oriëntatie 80% als die toets is afgelegd na 31 augustus 2001 of 85% als de toets voor 1 september 2001 is afgelegd.
  • Een gewaarmerkte kopie van een certificaat Inburgering van de Wet Inburgering Nieuwkomers wanneer u het WIN-traject doorliep in 2007 of 2008. Hierbij hoort een verklaring van het ROC. Daarin moet staan dat u voor de onderdelen 'luisteren', 'spreken', ‘lezen' en ‘schrijven' ten minste NT2** niveau 2 hebt behaald en voor het onderdeel Maatschappij Oriëntatie 80% als die toets is afgelegd na 31 augustus 2001 respectievelijk 85% als de toets voor 1 september 2001 is afgelegd.
  • Een gewaarmerkte kopie van een Certificaat Inburgering Oudkomers met:
   • niveau 2 voor de onderdelen "Luisteren" en "Spreken", en
   • niveau 1 voor de onderdelen "Lezen" en "Schrijven".
  • Een gewaarmerkte kopie van een Certificaat Inburgering Oudkomers met NT2** niveau 2 voor de onderdelen "Luisteren", "Spreken", "Lezen" en "Schrijven".
  • Een kopie van het document dat is uitgereikt nadat u bent geslaagd voor de Korte Vrijstellingstoets.
  • Een gewaarmerkte kopie van een beschikking (officiële brief) vrijstelling/ontheffing van het College van Burgemeester en Wethouders op grond van:
   • artikel 5, tweede lid, WIN dat het inburgeringsprogramma niet gevolgd hoeft te worden omdat uw Nederlands al goed genoeg is,
   • artikel 5, vierde lid, WIN dat het inburgeringsprogramma niet gevolgd hoeft te worden omdat u geslaagd bent voor een toets bedoeld in dit artikel.
  • Een kopie van het document waarmee wordt aangetoond dat u op grond van artikel 4 van het Besluit Naturalisatietoets de naturalisatietoets niet hoeft of hoefde af te leggen.

* Het MBO-diploma niveau 1 geeft geen vrijstelling voor het inburgeringsexamen voor personen die na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig zijn geworden.

** Het diploma staatsexamen Nederlands als tweede taal I of II (NT2) geeft geen volledige vrijstelling meer voor personen die na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig zijn geworden. Dit moet zijn aangevuld met het onderdeel ‘Kennis van de Nederlandse samenleving’ van het inburgeringsexamen.

Een brief van het college van burgemeester en wethouders of van DUO waarin staat dat u niet hoeft in te burgeren omdat u evident of aantoonbaar voldoende bent ingeburgerd, geldt bij de IND niet als een vrijstelling. U moet nog steeds het inburgeringsexamen halen.

Stuur alleen kopieën
Als u de aanvraag schriftelijk indient, dan moet u een gewone kopie of een gewaarmerkte kopie van de gevraagde diploma’s, certificaten, getuigschriften en/of cijferlijsten opsturen. Stuur nooit het origineel op. Laat bij het IND-loket het originele diploma/certificaat of een gewaarmerkte kopie zien.

Ontheffing: wat moet ik doen als ik het inburgeringsexamen niet kan maken?

Hebt u een bijzondere individuele omstandigheden en kunt u inburgeringexamen niet doen? Dan kunt u ontheffing vragen van het inburgeringsvereiste. Als u een ontheffing krijgt, bent u niet verplicht om het inburgeringsexamen te doen.

U krijgt ontheffing voor bijzondere individuele omstandigheden met 1 van de volgende documenten:

 • een brief van de gemeente (beschikking college B&W) waarin staat dat u door een psychische of lichamelijke belemmering, of een verstandelijke handicap blijvend niet in staat bent het inburgeringsexamen te halen (als u vóór 1 januari 2013 inburgeringsplichtig bent geworden). De brief mag niet ouder zijn dan 3 jaar;
 • een brief van DUO, waarin staat dat u door een psychische of lichamelijke belemmering, of een verstandelijke handicap blijvend niet in staat bent het inburgeringsexamen te halen (als u na 31 december 2012 inburgeringsplichtig bent geworden). De brief mag niet ouder zijn dan 3 jaar;
 • een medisch advies niet ouder dan 6 maanden van een door de gemeente van uw woonplaats aangewezen onafhankelijke arts. De IND beoordeelt of u door een psychische of lichamelijke belemmering dan wel een verstandelijke handicap blijvend niet in staat bent het inburgeringsexamen te behalen (als u vóór 1 januari 2013 inburgeringsplichtig bent geworden); of
 • een medisch advies niet ouder dan 6 maanden van een medisch adviseur van Argonaut. De IND beoordeelt of u door een psychische of lichamelijke belemmering dan wel een verstandelijke handicap blijvend niet in staat bent het inburgeringsexamen te halen (als u na 31 december 2012 inburgeringsplichtig bent geworden).
 • Er is sprake van bijzondere en individuele omstandigheden. Geef in een brief aan waarom het voor u niet mogelijk is het inburgeringsexamen te halen. Stuur deze brief en zoveel mogelijk bewijsmiddelen met de aanvraag voor de verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk of onbepaalde tijd mee.
 • Er kan niet van u worden verwacht dat u het inburgeringsexamen haalt. U hebt voldoende inspanningen gedaan om het examen te halen. U hebt:
  • minimaal 600 uur deelgenomen aan een inburgeringscursus bij een instelling met het Blik op Werk Keurmerk en u bent minimaal 4 keer niet geslaagd voor onderdelen van het inburgeringsexamen; of
  • minimaal 600 uur deelgenomen aan een alfabetiseringscursus bij een instelling met het Blik op Werk Keurmerk en u hebt aangetoond met een door DUO afgenomen toets naar het leervermogen dat u niet het leervermogen heeft om het inburgeringsexamen te halen.
   In deze gevallen zult u een advies van DUO moeten overleggen (naar aanleiding van de zogenaamde inspanningstoets). Als u in aanmerking wilt komen voor deze ontheffing moet u deze toets zelf aanvragen bij DUO. Na de toets brengt DUO het advies uit. Voor het aanmeldformulier en meer informatie over deze procedure kunt u kijken op www.inburgeren.nl.
 • U hebt voor 1 juli 2013 via het haalbaarheidsonderzoek een advies van het ROC Amsterdam gekregen. In dit advies staat dat u door beperkt leervermogen, uw vooropleiding en leeftijd het examen niet kan halen. Het advies mag bij het indienen van de aanvraag niet ouder zijn dan 5 jaar. U moet nog wel de Toets Gesproken Nederlands (TGN) halen op A2-niveau.

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Als u Nederlander wilt worden door naturalisatie, moet u ook het inburgeringsexamen halen.

Vrijstelling: wanneer hoef ik voor naturalisatie het inburgeringsexamen niet te doen?

In een aantal gevallen hoeft u geen examen te doen. U moet aantonen dat u behoort tot één van de volgende categorieën vrijgestelde personen:

 • U bent Molukker en valt onder de Wet betreffende positie van Molukkers van 9 september 1976.
 • U hebt een opleiding gevolgd in het Nederlands en hebt zo minimaal 1 van de volgende diploma's behaald:
  • Een diploma van het hbo of de universiteit op basis van de "Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek".
  • Een diploma mbo, vmbo of Leerlingwezen op basis van de "Wet educatie beroepsonderwijs".  
  • Een diploma Leerlingwezen op basis van de "Wet op het cursorisch onderwijs".
  • Een diploma mavo, havo of vwo op basis van de "Wet op het voortgezet onderwijs".
  • Een diploma of getuigschrift op basis van een andere wet.
 • U hebt een diploma Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT-2), programma I of II.
 • U hebt een WIN-Certificaat, met bijbehorende verklaring van de school, met voldoende niveau voor onderdeel Maatschappij Oriëntatie (t/m 31 augustus 2001 85% of hoger, vanaf 1 september 2001 80% of hoger) en voldoende taalniveau op alle onderdelen (niveau A2).
 • U hebt een beschikking vrijstelling/ontheffing B&W op grond van: 
  • artikel 3, eerste lid, aanhef en onder e BNT (besluit B&W op grond van artikel 5, tweede lid, WIN dat inburgeringsprogramma achterwege kan blijven vanwege reeds verworven kennis);
  • artikel 3, eerste lid, aanhef en onder f BNT (besluit B&W dat inburgeringsprogramma achterwege kan blijven omdat verzoeker met goed gevolg een toets bedoeld in artikel 5, vierde lid, WIN, heeft afgelegd);
  • artikel 3, eerste lid, aanhef en onder g BNT (besluit B&W op grond van artikel 3, derde lid, onder a WIN tot ontheffing inburgeringsplicht op medische gronden).
 • U hebt een inburgeringsdiploma, met alle onderdelen op niveau A2.
 • U hebt een document dat u geslaagd bent voor de Korte Vrijstellingstoets.
 • U hebt tijdens uw leerplichtige leeftijd (tussen 5 en 16 jaar) minimaal 8 jaar in Nederland gewoond.
 • U hebt een Belgisch diploma, les gehad in het Nederlands en een voldoende voor het vak Nederlands + cijferlijst (beide documenten voorzien van apostille).
 • U hebt een Surinaams diploma, les gehad in het Nederlands en een voldoende voor het vak Nederlands + cijferlijst (beide documenten voorzien van apostille)
 • U hebt een diploma van het Europees baccalaureaat van de Europese school, met Nederlands als 1e of 2e taal en een voldoende voor het vak Nederlands.
 • U hebt een getuigschrift International baccalaureaat Middle Years Certificate, International General Certificate of Secondary Education of International Baccalaureaat met een voldoende voor het vak Nederlands. 
 • U hebt een certificaat Naturalisatietoets (van vóór 1 april 2007). Hieruit moet blijken dat u bent geslaagd voor de onderdelen: kennis van staatsinrichting en maatschappij; spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid.

Gedeeltelijke vrijstelling: wanneer hoef ik voor naturalisatie maar een deel van het inburgeringsexamen te doen?

Soms hoeft u niet het gehele examen te doen. Dit geldt in de volgende situaties:

 • U hebt een Certificaat Inburgering Oudkomers. U hebt voor alle taalonderdelen niveau 2 behaald. U moet alleen nog het onderdeel Kennis Nederlandse Samenleving halen. 
 • U hebt deel I (kennis van staatsinrichting en maatschappij) van de naturalisatietoets (van vóór 1 april 2007) gehaald. U hoeft de toets Kennis Nederlandse Samenleving niet meer te doen. De andere onderdelen van het examen moet u nog wel halen.
 • U hebt een Certificaat Inburgering Nieuwkomers (WIN-certificaat) voor maatschappij oriëntatie KSE-niveau 2 (tot 1 september 2001 minimaal 85%, na 31 augustus 2001 minimaal 80%) met de verklaring van de onderwijsinstelling. U hoeft de toets Kennis Nederlandse Samenleving niet meer te doen. De andere onderdelen van het examen moet u nog wel halen.
 • U hebt een Certificaat Inburgering Nieuwkomers (WIN-certificaat) met alle taalonderdelen op minimaal niveau 2 met de verklaring van de onderwijsinstelling. U hoeft de onderdelen leesvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid (TGN) niet meer te doen. U moet het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) nog wel halen.
 • U hebt een Verklaring Educatie van het ROC en na een toets alle taalonderdelen op minimaal niveau 2 gehaald. U hoeft de onderdelen leesvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid (TGN) niet meer te doen. U moet het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) nog wel halen.
 • U hebt een Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CnaVT) op minimaal niveau A2. U hoeft de onderdelen leesvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid (TGN) niet meer te doen. U moet het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) nog wel halen.
 • U hebt vrijstelling voor het onderdeel oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt als u de pensioengerechtigde leeftijd hebt of als u zich voor 1 januari 2015 bij DUO hebt aangemeld voor de naturalisatietoets of een onderdeel daarvan en u voor 1 februari 2015 het examengeld hebt betaald.

Als u denkt dat u het examen of een deel van het examen niet hoeft te maken, moet u dit aan de gemeente vertellen. U moet het originele document aan de gemeente laten zien. De gemeente bekijkt het document en geeft u advies of u het examen wel of niet moet doen.

Ontheffing: wat moet ik doen als ik het inburgeringsexamen niet kan maken?

 

Ontheffing wegens lichamelijke of geestelijke problemen
Wanneer iemand ernstige blijvende lichamelijke problemen (bijvoorbeeld doofheid, blindheid en doofstomheid) of ernstige geestelijke beperkingen heeft, kan mogelijk ontheffing verleend worden.

Personen die denken hiervoor in aanmerking te komen kunnen dit op de volgende manieren aanvragen:

 • U laat zich onderzoeken door een medisch adviseur van Argonaut. Argonaut is de door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen medisch Adviseur. De medisch adviseur van Argonaut beoordeelt of betrokkene het inburgeringexamen kan halen en geeft een medisch advies. Een verklaring van een eigen (huis)arts volstaat dus niet. Het medisch advies van Argonaut mag op de datum van indiening van de aanvraag niet ouder zijn dan 6 maanden Voor meer informatie over bovenstaande ontheffingsgrond verwijzen naar de www.argonaut.nl.
 • Een brief van DUO waarin staat dat u door een psychische of lichamelijke belemmering, of een verstandelijke handicap blijvend niet in staat bent het inburgeringsexamen te halen.
 • Een medisch advies van een door de gemeente van uw woonplaats aangewezen onafhankelijke arts. Dit advies mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
 • Een brief van de gemeente waarin staat dat u door een psychische of lichamelijke belemmering, of een verstandelijke handicap blijvend niet in staat bent het inburgeringsexamen te halen.

Ontheffing wegens niet medische redenen (bijv. analfabetisme)
Wanneer u ontheffing wil aanvragen wegens niet medische redenen, moet u aantonen dat u zich aantoonbaar heeft ingespannen om het inburgeringsexamen te halen. Dit kan op twee manieren:

 • U hebt een beschikking van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierin wordt verklaard dat betrokkene is ontheven van de inburgeringsplicht (ontheffing op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet inburgering) omdat, ondanks aantoonbaar geleverde inspanningen, van hem niet verwacht kan worden dat hij het inburgeringstraject met succes zal afronden.
 • U hebt een advies opgesteld door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hierin staat dat niet verwacht kan worden dat u het inburgeringexamen zult halen. U krijgt dit advies als u zich aantoonbaar hebt ingespannen om het inburgeringsexamen te halen. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.inburgeren.nl.

Tot 1 juli 2013 was ontheffing op grond van niet medische redenen (bijvoorbeeld analfabetisme) mogelijk op grond van een haalbaarheidsonderzoek door het ROC Amsterdam. Vanaf 1 juli 2013 kan de vreemdeling het haalbaarheidsonderzoek bij het ROC Amsterdam niet meer doen. Dit is vervangen door een inspanningstoets bij DUO. Als u nog een advies van het ROC Amsterdam hebt, kunt u ontheffing krijgen voor het inburgeringexamen. Het advies mag bij de indiening van het verzoek om naturalisatie niet ouder zijn dan vijf jaar. U moet wél de toets gesproken Nederlands (TGN) halen op A2 niveau.

leerplichtie leeftijd

​Dit is vanaf het vijfde jaar tot en met het schooljaar waarin de leeftijd van zestien jaar bereikt wordt.