• Home
 • Hoofdverblijf in Nederland

Hoofdverblijf in Nederland

Als u een Nederlandse verblijfsvergunning hebt, moet u uw hoofdverblijf in Nederland hebben. Hoofdverblijf betekent dat u in Nederland woont en hier de meeste tijd doorbrengt. Als u uw hoofdverblijf verplaatst naar het buitenland kan uw verblijfsvergunning worden ingetrokken of niet worden verlengd.

Verplaatsing hoofdverblijf

De IND beoordeelt of u uw hoofdverblijf hebt verplaatst. Hierbij kijkt de IND naar feiten die aantonen dat u uw hoofdverblijf niet meer in Nederland hebt. Voorbeelden van deze feiten zijn:

 • U bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van uw gemeente.
 • Afmelding bij de Belastingdienst voor vertrek naar het buitenland.
 • Melding aan de vreemdelingenpolitie (AVIM) van vertrek naar het buitenland.
 • Het nemen van ontslag bij de werkgever of bedrijfsbeĆ«indiging.
 • Het opzeggen van een bank- of girorekening.
 • Het laten overmaken van periodieke uitkeringen (geld) naar een adres buiten Nederland.
 • De afkoop van pensioenrechten.
 • Ontruiming van de woning in Nederland en het over de grens brengen van de inboedel (spullen).
 • Het (onder)verhuren aan andere mensen van de woning in Nederland.

Er kunnen ook andere situaties zijn waarbij de IND bepaalt dat u uw hoofdverblijf hebt verplaatst.

Hebt u een verblijfsvergunning voor onderzoek (richtlijn EU 2016/801) of studie en gaat u in het kader van intra EU-mobiliteit tijdelijk in een andere lidstaat van de Europese Unie verblijven? Als uw onderwijs- onderzoeksinstelling dit tijdig bij de IND heeft gemeld, mag u zich gedurende de intra EU-mobiliteit tijdelijk uitschrijven uit de BRP. Dit geldt ook voor gezinsleden die bij een onderzoeker verblijven. De uitschrijving uit de BRP wordt dan niet gezien als verplaatsing van het hoofdverblijf.

Situaties waarin de IND altijd oordeelt dat u uw hoofdverblijf hebt verplaatst:

 • U hebt bij vertrek uit Nederland gebruik gemaakt van een remigratieregeling. Bijvoorbeeld een regeling op grond van de Remigratiewet.
 • U bent langer buiten Nederland geweest dan de periodes die staan bij Verblijf buiten Nederland. Is het niet uw schuld dat u langer dan toegestaan buiten Nederland bent geweest? Of dat u het centrum van uw activiteiten niet naar het buitenland hebt verplaatst? Dan ziet de IND dit niet als het verplaatsen van uw hoofdverblijf.

Verblijf buiten Nederland

Met uw verblijfsvergunning kunt u wel korte periodes naar het buitenland. U mag ook tijdens deze korte periodes uw hoofdverblijf niet verplaatsen.

Hoe lang u in het buitenland mag verblijven, hangt af van uw verblijfsvergunning.

Verblijfsvergunning bepaalde tijd

U mag maximaal 6 maanden achter elkaar buiten Nederland zijn. Of u mag 3 jaar achterelkaar per kalenderjaar maximaal 4 maanden achterelkaar buiten Nederland zijn. 

Voor kennismigranten, onderzoekers, studenten, buitenlandse investeerders en houders van een verblijfsvergunning overplaatsing binnen een onderneming (richtlijn) zijn er uitzonderingen op deze regels:

 • Verblijfsvergunning studie: u mag maximaal 1 jaar buiten Nederland verblijven. Voorwaarde is dat u tijdelijk onderwijs in het buitenland gaat volgen om uw studie in Nederland te kunnen afronden.
 • Verblijfsvergunning kennismigrant en wetenschappelijk onderzoeker richtlijn 2005/71/EG of onderzoeker richtlijn 2016/801: u kunt in totaal (opgeteld) 8 maanden in een periode van 12 maanden werken in het buitenland. U moet wel aan de voorwaarden van uw verblijfsvergunning blijven voldoen.
 • Verblijfsvergunning als buitenlandse investeerder: u mag maximaal 8 maanden buiten Nederland verblijven. U moet wel aan de voorwaarden van uw verblijfsvergunning blijven voldoen.
 • Verblijfsvergunning overplaatsing binnen een onderneming (richtlijn 2014/66/EU): u verblijft in een andere lidstaat van de Europese Unie op basis van uw verblijfsvergunning voor korte- of langetermijnmobiliteit.

Vergunning toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht (familieleden van een EU/EER- of Zwitsers onderdanen)

U mag maximaal 6 maanden per jaar buiten Nederland verblijven.

Verblijfsvergunning onbepaalde tijd (regulier & asiel)

U mag maximaal 6 maanden achter elkaar buiten Nederland verblijven. Of u mag 3 jaar achterelkaar per kalenderjaar maximaal 4 maanden achterelkaar buiten Nederland zijn.   

Vergunning voor EU langdurig ingezetenen

U mag maximaal tot 12 maanden achter elkaar buiten de EU verblijven. Of u mag tot 6 jaar achterelkaar buiten Nederland, maar binnen de EU verblijven.

Vergunning duurzaam verblijf (onbepaalde tijd voor -familielid van- EU/EER- of Zwitsers onderdanen)

U mag maximaal 2 jaar achterelkaar buiten Nederland verblijven.

Verblijfsdocument tijdelijk verblijf Terugtrekkingsakkoord (burger van het Verenigd Koninkrijk)

U mag maximaal 6 maanden achterelkaar buiten Nederland verblijven.

Verblijfsdocument duurzaam verblijf Terugtrekkingsakkoord (burgers van het Verenigd Koninkrijk)

U mag maximaal 5 jaar achterelkaar buiten Nederland verblijven.