Verantwoordingsdag: financiële jaarcijfers IND gepresenteerd

Last update: 18 mei 2022

De inkomsten en uitgaven van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) waren in 2021 hoger dan begroot. Dat blijkt uit het financieel jaarverslag van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het moederdepartement van de IND. Het jaarverslag is op de jaarlijkse Verantwoordingsdag, woensdag 18 mei, aangeboden aan de Tweede Kamer.

De financiële lasten van de IND over 2021 zijn uitgekomen op 553 miljoen euro. De baten van de IND kwamen in 2021 uit op 532 miljoen. Per saldo was er over 2021 een negatief resultaat van 21 miljoen. Omdat het eigen vermogen nagenoeg nul was, wordt het negatieve saldo aangevuld door het moederdepartement in de Voorjaarsnota 2022. De relatief hogere inkomsten van de IND in 2021 komen met name voort uit een bijdrage voor het werk van de Taskforce, die niet in de begroting was opgenomen.

Personele kosten

Eind 2021 had de IND ruim 4.000 ambtenaren in dienst, een stijging van 190 fte. De personeelskosten lagen op ongeveer 400 miljoen gemoeid, dus 72% van de totale lasten. De stijging van de personeelskosten met ruim 33 miljoen ten opzichte van 2020 wordt verklaard door de grotere personeelscapaciteit, zowel ambtelijk als via externe inhuur. De toename van de externe inhuur komt vooral door de inzet van uitzendkrachten voor de Taskforce. Deze mensen hielpen met het wegwerken van de achterstand aan asielaanvragen. Bovendien zijn de personele kosten gestegen door de nieuwe cao-afspraken. Ook werden meer verlofuren doorgeschoven naar het nieuwe jaar. Deze worden als lasten geboekt.

Materiële kosten

De materiële kosten van 96,7 miljoen in 2021 bestonden uit huisvestingskosten, kosten voor in- en uitbesteden van taken en materiële programmakosten. De laatste hebben een directe relatie met de uitvoering van IND-taken, zoals tolkenkosten, proceskosten, verzorging, laboratoriumonderzoek, documenten en automatisering.

Coronacrisis

De coronacrisis zorgde voor hogere kosten bij de IND, zoals extra beveiligingskosten en kosten om verblijfsdocumenten per koerier te laten bezorgen bij aanvragers. Voor de geleden schade heeft de IND een tegemoetkoming van 2,2 miljoen ontvangen van het moederdepartement JenV. Dit bedrag is in het eigen vermogen van de IND verwerkt.

 Lees het jaarverslag van het ministerie van JenV