Verantwoordingsdag: druk jaar IND terug te zien in financiële jaarcijfers

Last update: 17 mei 2023

Met de hogere instroom van asielzoekers en de bescherming van Oekraïense ontheemden was 2022 een druk jaar voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dit is terug te zien in het financieel jaarverslag van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar de IND onderdeel van uitmaakt. Het verslag is op Verantwoordingsdag, woensdag 17 mei, aangeboden aan de Tweede Kamer.  

Opvallend aan de financiële jaarcijfers van de IND is dat de inkomsten en uitgaven in 2022 hoger waren dan begroot. De financiële lasten over 2022 kwamen uit op afgerond 603 miljoen euro. De baten waren 578 miljoen euro.

Hogere instroom asielzoekers kost meer geld

De meeste kosten die de IND maakt zitten in het personeel. Dat is een gegeven, omdat een dienst uitvoeren gebaseerd is op mensenwerk. In 2022 zijn extra medewerkers aangetrokken en opgeleid om de forse toename van het aantal aanvragen het hoofd te bieden, ook ter voorbereiding op de komende jaren. Verder was extra inhuur van tijdelijk personeel noodzakelijk. 

De IND heeft in 2022 te maken gehad met gestegen lonen en prijzen en kosten voor de afhandeling van aanvragen. Denk aan hogere reiskosten en hogere kosten voor tolken en vertalers. Mede daarom heeft de IND tussentijds extra budget ontvangen van het ministerie. 

In 2022 was de toename van het aantal asielaanvragen zo hoog dat de IND niet in staat was om alle asielaanvragen binnen de wettelijke termijn te beslissen. Dit heeft geleid tot dwangsommen. In 2022 is voor 3,4 mln. aan dwangsommen uitgekeerd.

Impact oorlog Oekraïne 

Het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft een grote impact gehad op het werk van de IND. In totaal 68 duizend Oekraïense vluchtelingen werden voorzien van een bewijs van verblijf. De kosten voor deze extra inzet waren vooral materieel: stickers voor paspoorten, het huren van locaties en beveiliging en transport. Ook zijn voor deze werkzaamheden extra tijdelijke medewerkers en extra tolken ingezet. De IND heeft voor de materiële kosten aanvullend 7 miljoen euro aan dekking ontvangen.