Tijdelijke stop op besluiten voor Russische dienstplichtigen

Last update: 29 juni 2022

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) neemt de komende zes maanden geen besluiten over asielaanvragen van Russische dienstplichtigen die dienstweigeren of die deserteren. In diezelfde periode hoeven vreemdelingen die behoren tot deze groep en die al in Nederland zijn ook niet te vertrekken. Het besluit is genomen door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en van kracht na publicatie in de Staatscourant.

 

Het besluit om tijdelijk niet uit te zetten en te beslissen, heet een besluit- en vertrekmoratorium. Dat gebeurt wanneer de situatie in een bepaald land of gebied onduidelijk is. Of de situatie voor een specifieke groep uit dat land of gebied is onduidelijk.
In dit geval geldt dat voor Russische dienstplichtigen die hun dienstplicht weigeren te vervullen of deserteren vanwege de oorlog in Oekraïne. Onder dienstplichtigen wordt begrepen alle Russische mannen in de leeftijd van 18 tot 27 jaar die zijn opgeroepen om hun militaire dienst te vervullen.

Onvoldoende informatie over (gedwongen) inzet Russische dienstplichtigen

Er is een gebrek aan actuele, eenduidige en betrouwbare informatie over de vraag in hoeverre dienstplichtigen in Rusland (gedwongen) worden ingezet in de oorlog in Oekraïne. De informatie in het huidige ambtsbericht van 7 april 2021 met betrekking tot de Russische Federatie is van vóór de Russische invasie in Oekraïne van 24 februari 2022 en voorziet daarom niet in deze informatie.

Daarom is besloten een besluit- en vertrekmoratorium in te stellen voor een periode van zes maanden voor Russische dienstplichtigen die dienstweigeren of die deserteren. Op deze wijze kan nadere en betrouwbare informatie worden vergaard omtrent de situatie voor deze doelgroep en worden bezien op welke wijze deze situatie zich zal ontwikkelen.

Het besluit- en vertrekmoratorium geldt niet voor Russische beroepsmilitairen die deserteren en andere categorieën Russische asielzoekers zoals Russische critici van de oorlog in Oekraïne. De beschikbare informatie omtrent hun situatie is toereikend voor de IND om op verzoeken voor internationale bescherming van deze doelgroep te kunnen beslissen. 

 Wettelijke beslistermijn verlengd


De IND beoordeelt of iemand onder het besluit- en/of vertrekmoratorium valt. De wettelijke beslistermijn van lopende asielaanvragen en van asielaanvragen die tijdens het moratorium worden ingediend, wordt verlengd tot een maximale beslistermijn van 18 of  21 maanden vanaf de datum van de asielaanvraag. Met het vertrekmoratorium worden uitgeprocedeerde Russische vreemdelingen die onder het bereik vallen van dit moratorium, niet verplicht terug te keren naar Rusland of gedwongen uitgezet en wordt aan hen opvang en overige voorzieningen geboden.