Reactie IND op nareis-op-nareis analyse

Last update: 8 juni 2024

Vrijdag 7 juni is met de Tweede Kamer gedeeld dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst in augustus 2023 een eerste conceptanalyse gemaakt had over het aantal keer dat nareis-op-nareis is voorgekomen in de afgelopen jaren. Uit zorgvuldigheid zijn er meerdere interne controles geweest voordat de cijfers definitief waren. Het heeft daardoor tot februari geduurd totdat er definitieve cijfers vastgesteld zijn over nareis-op-nareis (gestapelde gezinshereniging). 

In de Stand van de Uitvoering, die de IND in mei 2023 publiceerde stond nareis-op-nareis genoemd als voorbeeld van een ongewenst effect van wet- en regelgeving. Dit was gebaseerd op signalen uit de organisatie. Er was op dat moment niet bekend hoe vaak dit voorkwam.  

Zorgvuldige toetsing van de cijfers

Naar aanleiding van vragen over de omvang van nareis op nareis heeft de IND in augustus 2023 een eerste conceptanalyse gemaakt. Deze cijfers zijn vervolgens getoetst op de werkvloer, om na te gaan of dit overeen kwam met de signalen. Daaruit volgden technische vragen over definities, en werd duidelijk dat er meerdere vormen van gestapelde gezinshereniging voorkomen. Op basis van die informatie zijn nieuwe en aanvullende analyses gemaakt, waardoor een completer beeld is ontstaan. Deze zijn opnieuw intern gecontroleerd. 
 
Voor het totale proces heeft de IND helaas veel tijd nodig gehad, onder meer vanwege de complexiteit van de analyses en beperkte capaciteit daarvoor. Eind december was de analyse klaar. In januari 2024 is nog een laatste actualisatie gedaan om op basis van de vastgestelde meetmethode de cijfers over de laatste maanden van 2023 aan te vullen. Die aanvulling, en daarmee de definitieve analyse, was in februari gereed en is gepubliceerd op 16 februari 2024