Onderzoekers: grootste probleem IND is tekort aan besliscapaciteit

Last update: 3 maart 2020

​Onderzoekers van bureau Significant Public stellen dat het grootste probleem van de IND momenteel een tekort aan besliscapaciteit is. Dat staat in een rapport dat vanmiddag door staatssecretaris Ankie Broekers-Knol naar de Tweede Kamer is gestuurd. In opdracht van de staatssecretaris lichtten de onderzoekers de afgelopen tijd de uitvoering door van de algemene en verlengde asielprocedure (in spoor 4) bij de IND.

De onderzoekers geven aan dat de IND op drie punten te kort schiet bij het effectief terugdringen van de doorlooptijden. Daarbij gaat het om de informatievoorziening in brede zin, operationele sturing en de tactische sturing op de uitvoering van projecten, pilots en verbetermaatregelen. De staatssecretaris noemt de conclusies van de onderzoekers stevig. "Het zal duidelijk zijn dat de aanbevelingen uit het rapport voor mij leidend zijn en dat ik inzet op een concreet verbetertraject over de volle breedte van de drie aandachtsgebieden en met een ambitieuze tijdlijn", aldus Broekers-Knol.

De staatssecretaris kondigt naar aanleiding van het rapport de volgende maatregelen aan:

 1. Aanstellen van een programmadirecteur
  Een verbetertraject van deze omvang heeft een grote impact op de interne organisatie. Dit kan niet zomaar door de bestaande organisatie worden opgepakt. Daarom zal, binnen het beschikbare financiële kader, een directeur aan de leiding van de IND worden toegevoegd die zorg draagt voor de implementatie van de door Significant voorgestelde maatregelen en aanbevelingen.
 2. Projectmatige afhandeling werkvoorraad
  De IND zal de bestaande werkvoorraad, de huidige achterstanden, projectmatig afhandelen. Nieuwe asielaanvragen zullen separaat worden behandeld en afgehandeld binnen de wettelijke termijnen.
 3. Operationele sturing verbeteren
  Er worden duidelijke sturingsdoelen opgesteld. De operationele managers houden periodiek en frequent op basis van hiervan gesprekken met de medewerkers over te behalen resultaten, kwaliteit en werkdruk.
 4. Procesregie op compleetheid dossier
  Verstoringen in het proces door niet-complete dossiers worden direct aangepakt door procesregie in te voeren op de compleetheid van de dossiers. Dit betekent dat een aparte groep medewerkers de compleetheid en geschiktheid van de dossiers bewaakt, voorafgaand aan de behandeling in de asielprocedure.

Ze zegt de Tweede Kamer toe om binnen vier weken over de voortgang van het verbetertraject en de tijdlijn nader te rapporteren.

Taskforce

De staatssecretaris kondigt verder aan dat een Taskforce opdracht krijgt om opgelopen voorraden bij de IND zo snel mogelijk weg te werken. Daarover meldt Broekers Knol in haar brief: "Deze Taskforce krijgt de ruimte om alle mogelijk denkbare en desnoods onconventionele maatregelen in kaart te brengen en uit te voeren. De Taskforce zal direct aan mij en de secretaris-generaal rapporteren." De Taskforce wordt geleid door Annelore Roelofs. Zij is plaatsvervangend hoofddirecteur DJI en zal beide functies gaan combineren.

Werven en opleiden

Er is op de IND de afgelopen jaren door verschillende kabinetten flink bezuinigd. In de zomer van 2019 heeft de IND voor het eerst weer geld gekregen voor het werven en opleiden van nieuwe collega's. "Daar zijn we heel blij mee", reageert hoofddirecteur Aly van Berckel. "De onderzoekers concluderen dat dit een stap in de goede richting is, maar ook dat het nog niet voldoende is. Ze geven aan dat de IND haar kritische capaciteit verder moet vergroten."

Open voor verbetering

Aly van Berckel: "Het is aan de ene kant prettig om te lezen dat de onderzoekers van Significant aangeven dat we met veel ingezette maatregelen op de goede weg zijn om onze organisatie weer helemaal op orde te krijgen. We staan open voor kritiekpunten. Op dit moment zijn de doorlooptijden te lang. Dat vinden we erg vervelend voor de mensen die lang moeten wachten voordat ze weten waar ze aan toe zijn. Daarom zijn we natuurlijk graag bereid aanbevelingen over te nemen als die tot verbetering kunnen leiden. Bij alle beoogde maatregelen blijven we in het oog houden dat ze werkbaar blijven voor onze medewerkers."