Medewerkers Welzijn Onderzoek bij de IND

Last update: 13 maart 2020

​Begin 2020 is binnen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een Medewerkers Welzijn Onderzoek gedaan. Hierin wordt het welzijn van de medewerkers en hoe zich dat verhoudt tot de werkomstandigheden gemeten.

Bijna driekwart van alle medewerkers heeft de vragenlijst ingevuld. Ten opzichte van de vorige meting (2016) is het beeld dat de IND het beter doet op het gebied van sociale veiligheid, leiderschap en integriteit. Werkomgeving, de werkplek en werkdruk vragen aandacht. De IND brede resultaten laten op hoofdlijnen het onderstaande beeld zien.

Het Medewerkers Welzijn Onderzoek is een onderzoek dat – net als bij andere overheidsorganisaties – periodiek gehouden wordt onder alle medewerkers van de IND. De vorige meting was in 2016. Met het onderzoek wordt beoogd een goed beeld te krijgen van het welzijn van IND-medewerkers, en hoe zich dat verhoudt tot de werkomstandigheden. Het uiteindelijke doel is om met de verkregen informatie verbeteringen te kunnen doorvoeren, met als resultaat een betere, veiligere werksfeer en medewerkers die zich prettiger voelen in hun werk.
Voor de voorbereiding en de uitvoering van het MWO maakt de IND gebruik van kennis en expertise van het onafhankelijke externe onderzoeksbureau Effectory. Effectory is marktleider in Nederland op het gebied van medewerkerstevredenheids- en -welzijnsonderzoeken, en voert dergelijke onderzoeken uit bij meer dan 150 grote organisaties, waaronder de Rijksoverheid. De vragenlijsten zijn rijksbreed gebenchmarkt. Dit stelt hen in staat resultaten met elkaar te vergelijken en meer betekenis te geven aan een bepaalde score op een vraag. 

Sociale veiligheid en werkdruk
De resultaten van het onderzoek laten een gemiddeld beeld zien op het gebied van sociale veiligheid. Medewerkers voelen zich over het algemeen vrij om zichzelf te zijn en feedback te geven aan collega's. De resultaten op het gebied van ongewenst gedrag liggen op de landelijke norm en zijn vergelijkbaar met de vorige meting. Circa 10% van de IND-medewerkers geeft aan te maken hebben gehad met een vorm van ongewenst gedrag. Elke melding is er één te veel, dus dit blijft een aandachtspunt. De ruimte die medewerkers aangeven voor het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag scoort een dikke voldoende.  
Ervaren werkdruk en regelruimte zijn serieuze aandachtspunten. De gemiddelde IND-score is een krappe voldoende. Werkdruk is niet alleen de hoeveelheid werk (of overwerken), maar kan ook beïnvloed worden door andere factoren zoals de werksfeer, waardering, emotionele belasting van het werk, regelruimte en privésituatie. 

Werkplek en werkomgeving
De werkplek en werkomgeving vormen aandachtspunten. IND'ers zien graag verbetering ten aanzien van concentratieproblemen, vermoeidheid, geen functionele werkplek kunnen vinden en schoonmaak. Flexwerken; dus het zelf kunnen bepalen waar en wanneer je werkt, wordt daarentegen positief gewaardeerd door de collega's. Integriteit en veiligheid scoren ook positief; medewerkers ervaren voldoende ondersteuning bij lastige situaties en morele dilemma's en zij voelen zich veilig om tegenspraak te bieden. 

Leiderschap en samenwerking
Er is een positieve ontwikkeling te zien op het gebied van leiderschap ten opzichte van de vorige meting. Medewerkers geven leidinggevenden een gemiddelde score op het gebied van samenwerking, het stellen van teamdoelen, vertrouwen en respect. Waar het gaat om stimuleren van medewerkers en hun ontwikkeling scoren zij bovengemiddeld. Ook de samenwerking binnen teams scoort goed. Samenwerking over de directies heen vergt nog aandacht en betere communicatie. 

Verder verbeteren
De uitkomsten van het Medewerkers Welzijn Onderzoek zijn deze week gedeeld met alle medewerkers. Met de uitkomsten op zak gaan managers de komende tijd in gesprek met hun team om met elkaar een plan van aanpak op te stellen voor het oplossen van de gezamenlijk vastgestelde aandachtspunten. Hoofddirecteur Aly van Berckel: ´Het is belangrijk om inzicht te krijgen in het welzijn van alle medewerkers en de zorgpunten in beeld te hebben. Ik ben blij met de hoge respons en de positieve waardering op het gebied van leiderschap. Waar we verder kunnen verbeteren gaan we dat zeker doen!´