Jaarcijfers 2019: aantal aanvragen groeit sterk

Last update: 17 april 2020

​Het totale aantal verblijfsaanvragen dat bij de IND binnenkomt, is voor het derde jaar op rij toegenomen. Daardoor is in 2019 het werkaanbod ook verder gegroeid. Zo is het aantal personen dat een aanvraag indient voor naturalisatie tot Nederlander fors gestegen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de IND .

De IND ontving in 2019 44.400 aanvragen voor naturalisatie, tegen 26.080 in 2018. Deze toename heeft te maken met de hoge asielinstroom van 2015. Het gaat om veel personen uit Syrië en Eritrea, die destijds een verblijfsvergunning hebben gekregen. Zij komen nu in aanmerking voor naturalisatie als zij aan de vereisten voldoen. De IND heeft in 2019 97% van de naturalisatieverzoeken ingewilligd.

Het werkaanbod groeit

Op alle fronten zag de IND in 2019 het aantal aanvragen stijgen. Ongeveer driekwart van de verblijfsaanvragen bestaat uit aanvragen voor regulier verblijf in Nederland, bijvoorbeeld voor studie, werk of gezinshereniging. Ook het aantal beslissingen van de IND groeit mee. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het totale aantal vreemdelingendocumenten dat de IND uitgeeft: 268.530 in 2019 tegen 237.800 in 2018.

Door personeelskrapte is de IND nog niet altijd in staat om tijdig op aanvragen te beslissen. Daarom zijn maatregelen aangekondigd om de besliscapaciteit van de IND te vergroten, met name om de doorlooptijden voor asielaanvragen (in spoor 4) te verkorten. Er is ook sprake van een toename van het aantal gerechtelijke procedures over beslissingen van de IND: 54.940 in 2019, tegen 46.590 in 2018. Bij de rechter houdt uiteindelijk 92% van de asielzaken en 83% van de reguliere zaken stand.

Regulier verblijf

Voor regulier verblijf in Nederland is op alle vlakken een stijging van het aantal aanvragen te zien: gezinsmigratie, kennismigratie, studenten en startups. De aanvragen van arbeidsmigranten zijn met zo'n 25% gestegen tot 3.710. In totaal zijn in 2019 voor de genoemde verblijfsdoelen 85.940 reguliere aanvragen ingediend.

Asiel

Het totale aantal asielaanvragen is in 2019 licht gedaald, van 30.370 naar 29.430. Het aantal eerste asielaanvragen nam wel toe, tot 22.530. Daartegenover staat een afname van het aantal tweede en volgende asielaanvragen. Het aantal nareizigers nam het sterkst af, van 6.460 naar 4.180. Die daling komt voort uit het lagere aantal inwilligingen van eerste asielaanvragen in de afgelopen jaren.

Meer dan cijfers

Het jaar 2019 stond voor de IND niet alleen in het teken van cijfermatige groei. Zo heeft de hoofddirecteur van de IND per 1 mei 2019 het mandaat gekregen om schrijnendheid te beoordelen bij een eerste aanvraag. De discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is met ingang van 1 mei 2019 afgeschaft.

Ook op andere vlakken is veel gebeurd. Zo kregen 569 asielkinderen alsnog een verblijfsvergunning van de IND vanwege de afsluiting van het kinderpardon. Daarnaast heeft de IND bijgedragen aan het Programma Flexibilisering Asielketen, dat het Nederlandse asielproces moet verbeteren. Een concrete verandering is dat de IND sinds 1 juli voor kansloze herhaalde asielaanvragen geen gehoren meer afneemt. Ook moeten herhaalde aanvragers zich voortaan persoonlijk melden in Ter Apel.

Brexit

Een bijzondere inspanning is geleverd in de aanloop naar Brexit. Alle Britten die in Nederland verbleven (meer dan 45.000) hebben in maart een tijdelijke verblijfsvergunning ontvangen van de IND. Dit was noodzakelijk vanwege de kans op een 'no deal'-Brexit. In oktober is ook een tijdelijke verblijfsvergunning verstrekt aan de Britten die zich na maart 2019 bij de gemeente hebben ingeschreven in de BRP.

Internationaal

Via EASO (Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken) ondersteunde de IND in 2019 het asielproces op de Griekse en Italiaanse hotspots, in Athene en Rome. Het ging om een bijdrage van voornamelijk asielexperts.