IND wil organisatie verder verbeteren

Last update: 13 juli 2021

De IND gaat verder aan de slag met verbeterpunten voor de organisatie. Dit staat in de reactie op een rapport van EY over de knelpunten in het functioneren van de IND, die op 12 juli aan de Tweede Kamer is gestuurd.

De IND beseft dat de beslissingen van onze organisatie grote invloed kunnen hebben op het persoonlijke leven van mensen. Daarom willen we in onze afwegingen en beslissingen mensgericht, betrouwbaar, rechtvaardig en professioneel handelen, zodat op aanvragen zorgvuldig, met goede argumenten en tijdig wordt beslist. In het tijdig beslissen is de IND de afgelopen jaren tekort geschoten, met name in het asieldomein. Dit heeft grote impact gehad op de betrokken vreemdelingen, onze ketenpartners en de medewerkers van de IND, die dagelijks met toewijding en vastberadenheid hun opdracht vervullen. 

Op de goede weg

Het EY-rapport laat zien dat de IND op de goede weg is om de organisatie te verbeteren. Tegelijkertijd is een steviger veranderstrategie nodig om de basis op orde te krijgen en dit structureel voor de langere termijn vast te houden. ‘Het onderzoek is een flinke prikkel tot verdere verbetering’, zegt waarnemend Hoofddirecteur IND, Annelore Roelofs. ‘We gaan onder meer aan de slag met het verbeteren van onze sturing, het werken aan flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie en het maken van realistische en voorspelbare afspraken met onze opdrachtgever en ketenpartners.’

Verbeteringen
De verbeteringen moeten er in de praktijk toe leiden dat de IND pieken in het werk beter kan opvangen, bijvoorbeeld door een flexibele schil van medewerkers in te richten. Daarnaast moet er, in overleg met ketenpartners, een noodplan komen voor het opvangen van grote pieken in de instroom van vreemdelingen. Bovendien geeft de IND meer aandacht aan de ontwikkeling en het behouden van ervaren medewerkers. 

Tijdpad 
De IND gaat gefaseerd aan de slag met de aanbevelingen, met als doel om die in 2023 te hebben opgenomen in de reguliere werkwijze. Het gaat op korte termijn bijvoorbeeld om zaken als het uitbreiden van de werkwijze met een centrale ‘verkeerstoren’ voor de soepele en zorgvuldige afhandeling van asielaanvragen, en het investeren in de IND Academy voor het opleiden en trainen van medewerkers. Ook valt te denken aan het formuleren van realistische doelstellingen, het behouden van medewerkers van de Taskforce (tijdelijk ingericht om achterstanden op oude asielaanvragen af te handelen) voor de IND en het werken aan een passende organisatiecultuur. Aanbevelingen voor de langere termijn neemt de IND op in de jaarplancyclus. Het gaat dan onder meer om het vernieuwen van de digitale systemen waarin de IND alle dossiers administratief verwerkt. 

Asielketen

EY heeft in een ander gelijktijdig uitgevoerd onderzoek ook gekeken naar de samenwerking binnen de asielketen, met naast de IND ook partijen als het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V), de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid. EY doet in het bijbehorende rapport aanbevelingen om de samenwerking binnen de keten verder te stroomlijnen, de efficiëntie van de uitvoering te verbeteren en de flexibiliteit van de asielketen te vergroten.

Meer informatie

Lees de gehele reactie van de IND op de bevindingen van EY.