IND versterkt open bronnenonderzoek voor nationale veiligheid

Last update: 6 juni 2023

De asiel- en nareisprocedure bieden voldoende mogelijkheden om signalen van terrorisme te herkennen, maar aanvullend zijn er concrete verbeteringen mogelijk en wenselijk. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) versterkt de screening in de asielprocedure. En bij signalen van mogelijk gevaar voor de nationale veiligheid doet de IND een uitgebreider open bronnenonderzoek. Dit zijn de uitkomsten van een systeemcheck onder leiding van de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) door verschillende organisaties in de veiligheids- en migratieketen, waaronder de IND. 

Daarnaast is een evaluatie uitgevoerd van de casus van een Syrische man die begin dit jaar in Arkel is aangehouden op verdenking van deelname aan terroristische organisaties. Hieruit blijkt dat alle partners de gebruikelijke stappen juist doorlopen hebben. 

Voldoende maar kan beter

De evaluatie van de casus in Arkel illustreert de bredere resultaten uit het onderzoek. Uit de systeemcheck blijkt dat de bestaande procedures over het algemeen voldoende zijn, maar dat het beter kan. Zeker met het oog op langere termijn en op mogelijke veranderingen in de dreiging. 

Wijzigingen in werkwijze IND

De IND gaat op twee punten wijzigingen doorvoeren. Ten eerste het verbeteren van het open bronnenonderzoek tijdens de screening in de asiel- en nareisprocedure. Voor het onderzoek op internet (waar onder sociale media) tijdens deze standaard screening worden duidelijkere werkinstructies gemaakt en afspraken om de minimale zoekopdrachten te borgen. 

Daarnaast voert de IND uiterlijk per 1 juli een uitgebreider open bronnenonderzoek uit op het moment dat er signalen zijn dat een aanvrager een mogelijk gevaar vormt voor de nationale veiligheid. Dit onderzoek wordt gedaan door medewerkers met specialistische kennis  over open bronnenonderzoek op internet. Pas nadat dit uitgebreidere onderzoek is afgerond kan een casus gemeld worden aan de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Dit zorgt ervoor dat zowel de AIVD als de IND een zo compleet mogelijk beeld hebben van wat er aan de hand is. 

Aandacht voor kwaliteit van onderzoek

De IND blijft dus werken aan het verbeteren van de kwaliteit van onderzoek naar bedreigingen van de nationale veiligheid bij het uitvoeren van de asiel- en nareisprocedure. De IND werkt daarin structureel samen met de andere organisaties die zich hiermee bezig houden. Meer informatie over de systeemcheck en de overige verbeteringen in de keten is te lezen in de Kamerbrief