• Home
  • Voorwaarde voor een verblijfsvergunning voor uw familielid: inkomen

Voorwaarde voor een verblijfsvergunning voor uw familielid: inkomen

U wilt een verblijfsvergunning aanvragen voor uw familielid, zodat uw familielid bij u in Nederland kan wonen. Als aanvrager bent u de referent van uw familielid. Eén van de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning is dat u (de referent) inkomen hebt. Op deze pagina leest u wat de inkomenseisen zijn. En wanneer u niet aan de inkomenseis hoeft te voldoen.

De inkomenseisen zijn:

  1. U verdient een zelfstandig inkomen: dit is een inkomen waarover u belastingen en premies betaalt.
  2. Uw inkomen is duurzaam: dit betekent dat u uw inkomen lang genoeg ontvangt.
  3. U hebt voldoende inkomen: dit betekent dat uw inkomen hoog genoeg is.

De eisen worden nu verder uitgelegd.

1. U verdient een zelfstandig inkomen

Een zelfstandig inkomen is een inkomen dat u zelf verdient. En waarover u belastingen en premies hebt betaald. Lees of uw inkomen zelfstandig is.

U hebt een verblijfsvergunning studie, wetenschappelijk onderzoek, zoekjaar of start-up

Naast inkomen uit werk mag u ander inkomen meerekenen. Bijvoorbeeld een beurs, saldo op de bank of financiering door een derde. 

2. Uw inkomen is duurzaam

Uw inkomen uit werk in loondienst is duurzaam als u het inkomen nog minimaal 12 maanden ontvangt. U hebt bijvoorbeeld een contract voor onbepaalde tijd. Of uw contract voor bepaalde tijd is nog 12 maanden geldig. 

Is uw contract voor bepaalde tijd minder dan 12 maanden geldig?

Dan is uw inkomen duurzaam als uw contract nog minimaal 6 maanden geldig is. En u verdiende in de 12 maanden voor uw aanvraag minimaal het normbedrag. U hoeft niet elke maand het normbedrag te hebben verdiend, maar gemiddeld over het jaar moet uw inkomen gelijk zijn aan het normbedrag per maand.

U mag een uitkering werkloosheidswet (WW) of ziektewet (ZW) meerekenen als inkomen. Maar u mag geen bijstandsuitkering of ander algemeen middel hebben ontvangen.

Ontvangt u uw inkomen nog korter dan 6 maanden?  

Of hebt u een flexibel contract? Dan kijkt de IND naar uw inkomen van de laatste 3 jaar. U mag een uitkering werkloosheidswet (WW) of ziektewet (ZW) meerekenen als inkomen. U mag deze uitkeringen totaal niet meer dan 26 weken hebben ontvangen. U mag geen bijstandsuitkering of ander algemeen middel hebben ontvangen.

U hebt een verblijfsvergunning om te werken (bijvoorbeeld kennismigrant), voor zoekjaar, studie of start-up

U moet laten zien dat u uw inkomen ontvangt voor de duur van uw verblijf in Nederland. Bijvoorbeeld: uw verblijfsvergunning is (nog) 6 maanden geldig. U moet laten zien dat u voor nog zes maanden inkomen hebt.

Wilt u meer informatie? Of werkt u niet in loondienst?

Op de pagina Wanneer is mijn inkomen duurzaam? leest u meer over de duurzaamheid van uw inkomen. 

3. U hebt voldoende inkomen

Het bedrag dat u moet verdienen, heet het normbedrag. Het normbedrag is gelijk aan het wettelijk minimumloon. Of 70% van het minimumloon voor alleenstaande ouders, die hun kind naar Nederland willen laten komen. Het minimumloon en het normbedrag veranderen elke 6 maanden, op 1 januari en op 1 juli. Kijk hoe hoog het normbedrag voor u is. En lees hoe de hoogte van uw inkomen wordt berekend.

U mag verschillende inkomens bij elkaar optellen

U kunt bijvoorbeeld inkomen uit werk bij meerdere werkgevers bij elkaar optellen. Of loon bij een werkgever en winst uit een eigen bedrijf. Elk inkomen moet wel voldoen aan de regels die gelden voor dat inkomen. Alle inkomens bij elkaar opgeteld moeten minimaal gelijk zijn aan het normbedrag.

U mag het inkomen van uw partner meerekenen

Doet u een aanvraag voor een (pleeg)kind, adoptiekind of een ander familielid? Dan kunt u het inkomen van uw partner meerekenen. Hiervoor gelden de volgende eisen:

  • U en uw partner wonen samen.
  • Uw partner is Nederlander of heeft een verblijfsvergunning in Nederland.

U moet dan wel allebei een inkomen hebben dat zelfstandig en duurzaam is. Voor de hoogte van het inkomen, kunt u de inkomens bij elkaar optellen.

Inkomenstest

Twijfelt u of uw inkomen voldoet? Of weet u niet zeker of u vrijstelling krijgt van de inkomenseisen? Doe dan de inkomenstest.

Inkomenstest

Soms hoeft u geen inkomen te laten zien

Sommige personen kunnen door bijzondere omstandigheden niet voldoen aan de inkomenseisen. Zij krijgen vrijstelling van de inkomenseis. Dit geldt voor de volgende situaties:

U ontvangt AOW of u hebt de AOW-leeftijd

De Nederlandse overheid verhoogt in stappen de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd is daarom niet voor iedereen gelijk. U kunt controleren of u de AOW-leeftijd hebt.

U bent volledig en blijvend arbeidsongeschikt

Dit betekent dat u helemaal niet kunt werken of alleen in de sociale werkplaats. En dat de kans groot is dat dit zo blijft. Wanneer u voor de IND volledig en blijvend arbeidsongeschikt bent, hangt af van de uitkering die u krijgt.

Uitkering WAO, WAZ of Wajong (Wet Wajong geldig tot en met 31 december 2009)

In het toekenningsbesluit staat dat u volledig arbeidsongeschikt bent. En uit het laatste overzicht van uw uitkering blijkt dat uw uitkering minimaal even hoog is gebleven. Dit laatste overzicht heeft u minimaal 1 jaar later gekregen dan de datum van het toekenningsbesluit. U mag wel werken in een sociale werkplaats (Wet sociale werkvoorziening, Wsw).

Uitkering WIA

U valt onder de regeling IVA. Uit het toekenningsbesluit óf de laatste herbeoordeling blijkt geen kans dat u beter wordt. Of uit het toekenningsbesluit én de laatste herbeoordeling blijkt een kleine kans dat u beter wordt. U mag wel werken in een sociale werkplaats (Wet sociale werkvoorziening, Wsw).

Valt u onder de regeling WGA? Dan bent u niet volledig en blijvend arbeidsongeschikt. U krijgt geen vrijstelling van de inkomenseis.

Uitkering Wajong, wet geldig vanaf 1 januari 2010

U kunt helemaal niet werken. En kan dit ook in de toekomst niet. Uit het toekenningbesluit en/of de laatste herbeoordeling blijkt geen kans dat u beter wordt. Of uit het toekenningsbesluit én de laatste herbeoordeling blijkt een kleine kans dat u beter wordt. U mag wel werken in een sociale werkplaats (Wet sociale werkvoorziening, Wsw).

Andere uitkering

Krijgt u een andere uitkering, bijvoorbeeld van de Participatiewet? Dan moet u minimaal 2 jaar helemaal arbeidsongeschikt zijn. En de eerste 12 maanden wordt u niet (voor een deel) beter. Door de redenen van uw arbeidsongeschiktheid is niet te verwachten dat u daarna wel beter wordt. Of voor een deel beter wordt.

U kunt blijvend niet voldoen aan de plicht tot arbeidsinschakeling

Iemand die een uitkering van de Participatiewet (bijvoorbeeld bijstand) ontvangt, is verplicht mee te werken aan het vinden van een baan. Dit heet de plicht tot arbeidsinschakeling en re-integratie. De gemeente kan iemand vrijstellen van deze plicht. Bent u al 5 jaar vrijgesteld van de plicht tot arbeidsinschakeling? En bent u nog minimaal 1 jaar vrijgesteld op de datum dat de IND uw aanvraag ontvangt? Dan kijkt de IND niet naar uw inkomen.

U hebt een verblijfsvergunning als slachtoffer van mensenhandel of van eergerelateerd of huiselijk geweld

En op de achterkant van uw verblijfsvergunning staat bij bijzonderheden: tijdelijke humanitaire gronden. De IND wijst uw aanvraag niet af als uw inkomen niet aan de eisen voldoet.

U hebt een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd en vraagt binnen 3 maanden een verblijfsvergunning voor uw familielid aan

De 3 maanden gaan in vanaf de dag nadat u uw verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd hebt gekregen. Voor de vrijstelling van de inkomenseis moet u binnen die 3 maanden de mvv voor uw familielid aanvragen. Uw familielid kan de aanvraag ook zelf indienen bij de ambassade of het consulaat in het land van herkomst of het land van bestendig verblijf.

Is uw gezinslid eerder dan u Nederland binnengekomen? En heeft uw gezinslid toen een aanvraag voor asiel ingediend? Dan geldt deze regel ook. U kunt in Nederland meteen de verblijfsvergunning aanvragen.


Wat is een flexibel contract?

Een flexibel contract is bijvoorbeeld een uitzendcontract, afroepcontract, oproepcontract, seizoenswerkcontract, nulurencontract of een contract met minimum-maximum aantal uren.

 

Wat is het wettelijk minimumloon?

​Het wettelijk minimumloon is het minimale loon dat een werkgever u moet betalen. Dit staat in de wet.

Land van bestendig verblijf

​Een land van bestendig verblijf is een land (anders dan het land van herkomst) waar u langer dan 3 maanden rechtmatig mag zijn. Dit betekent dat u daar een geldige verblijfsvergunning hebt. Of u bent in afwachting van een verblijfsaanvraag. Bent u in een land in uw vrije termijn? Of met een visum kort verblijf (max. 3 maanden)? Dan is dit geen bestendig verblijf.