Woo-verzoek indienen

Wilt u een Woo-verzoek indienen bij de IND? Dit kan op twee manieren.

Per post

U kunt uw Woo-verzoek per brief indienen:

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
t.a.v. woo-coördinator
Postbus 11
9560 AA TER APEL

Per e-mail

U kunt via het mailadres woo@ind.nl uw Woo-verzoek indienen.

Wat is een Woo-verzoek?

Dit is een verzoek om in documenten vastgelegde informatie over bestuurlijke zaken openbaar te maken. De informatie kan gaan over beleid van een bestuursorgaan of over de voorbereiding en uitvoering ervan. De Wet open overheid (Woo) (voorheen: Wet openbaarheid van bestuur (Wob)) regelt de behandeling en het toetsen van zulke verzoeken. Iedereen kan bij de IND een verzoek indienen.

Eisen Woo-verzoek

Een Woo-verzoek kent geen vormeisen, maar moet wel voldoen aan de volgende drie criteria:

  • Er wordt zo precies mogelijk aangegeven waarover informatie wordt gevraagd;
  • Het verzoek moet gaan om informatie die in documenten is vastgelegd;
  • Het verzoek moet gaan om informatie waar het bestuursorgaan over beschikt.

Als het voor de IND niet duidelijk is of een Woo-verzoek aan de criteria voldoet, dan vragen we u om meer informatie. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de extra informatie is ontvangen. Voor een zo spoedig mogelijke afhandeling is het daarbij van belang dat u zelf bereikbaar bent en u uw contactgegevens geeft aan de IND.

Openbaar voor iedereen

Informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt, wordt voor iedereen toegankelijk. De IND streeft ernaar zo spoedig mogelijk na verzending van het Woo-besluit, de geanonimiseerde Woo-besluiten samen met de openbaar gemaakte documenten te publiceren.