BMVI- en AMIF-subsidies bij de IND: dit doen we ermee

Op deze pagina vind je een overzicht van een aantal belangrijke projecten bij de IND. Deze projecten zijn mogelijk dankzij subsidies van het Instrument voor grensbeheer en visa (BMVI)  en het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF). Elk van deze projecten is belangrijk voor een efficiënter, veiliger en inclusiever migratieproces in Nederland.

Dublin Liaisons

Dit project is gericht op de versterking en verbetering van de samenwerking tussen de Europese lidstaten. Door met liaisons hecht samen te werken, wordt het gemakkelijker om snel informatie uit te wisselen tussen de lidstaten en op die manier verzoeken om internationale bescherming efficiënter te verwerken. Dankzij de financiële steun van de Europese Unie kunnen we hiermee ook bijdragen aan een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheden tussen de lidstaten.

Digitaal ID-bewijs asielzoekers 

Met dank aan de financiële steun van de Europese Unie, ontwikkelen we als IND een digitaal identiteitsdocument. Dit maakt in de toekomst een veiligere, efficiëntere en effectievere identiteitscontrole van migranten mogelijk. We ontwikkelen daarvoor een speciale app. Een ander doel van dit pilotproject is om de vorm, acceptatie en risico’s/kansen van een digitaal identiteitsbewijs vast te stellen. Door de integratie van geavanceerde technologieën, versnellen we de verificatie van identiteitsdocumenten. Dat draagt bij aan een vlotter verloop van allerlei processen waarbij identiteitscontrole noodzakelijk is, zoals inreisprocedures. 

Geographic Information Center

Europese subsidies maken het de IND mogelijk om een nieuw Geografisch Informatiesysteem (GIS) aan te schaffen voor betere herkomstonderzoeken. Door het gebruik van gedetailleerde kaarten en geografische data kunnen we specifieke regio's analyseren om de veiligheidssituatie of socio-economische omstandigheden in een land beter te begrijpen. Dit moet resulteren in beter geïnformeerde beslissingen bij asielaanvragen. Dat doen we uiteraard niet alleen: vanuit het project GIS worden belangrijke Europese samenwerkingsverbanden opgezet.

Opleidingspool voor documentexperts

Dankzij de belangrijke subsidies die we als IND ontvangen, kunnen we onze expertise in documentonderzoek en- analyse nog verder versterken. Dat doen we met een opleidingspool voor documentexperts. Daarmee zorgen we voor een uniforme aanpak bij de beoordeling van documenten. De trainingen richten zich op de nieuwste technologieën en methoden voor documentanalyse. Hiermee willen we fraude en vervalsing van documenten effectief detecteren en zo zorgen voor een integer migratieproces.

Versterken expatcentra

Dit project heeft als doel de dienstverlening aan kennismigranten en studenten van buiten de EU in Nederland te verbeteren, onder meer door middel van uitgebreide ondersteuning en informatievoorziening. De expatcentra fungeren als een one-stop-shop (op één moment en op één locatie dienstverlening door verschillende samenwerkende partijen) voor kennismigranten waardoor zij makkelijk en snel toegang hebben tot essentiële diensten en informatie over wonen, werken en integreren in Nederland. De centra organiseren ook evenementen en workshops die de integratie van kennismigranten bevorderen. Voor de buitenlandse studenten worden tijdens de zomerpiek centrale uitreikdagen georganiseerd zodat zij tijdig beschikken over hun verblijfsdocument. Een belangrijk project dat mogelijk is dankzij financiële steun van de Europese Unie.

Grenzen en veiligheid

Vanuit Europa zijn wetgevingsvoorstellen gedaan die de komende jaren in Nederland geïmplementeerd moeten worden. Het doel van deze verordeningen is het versterken van grenstoezicht en de interne veiligheid van het Schengengebied en de lidstaten van de EU en het tegengaan van illegale immigratie, georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Hiervoor zullen bestaande systemen worden aangepast en nieuwe systemen worden gebouwd. De IND maakt hiervoor, dankzij BMVI subsidie uit de EU, belangrijke koppelingen vanuit de eigen systemen om digitaal informatie te kunnen uitwisselen met de andere lidstaten van de EU.  

Digitale documentanalyse in het visumproces

Binnen het visumproces is steeds meer aandacht voor digitaliseren en versnellen. Het doel: visumaanvragen zo klantvriendelijk mogelijk verwerken, met een hoog beveiligingsniveau. In dat kader is het verwerken van digitale of gedigitaliseerde bewijsmiddelen een behoorlijke uitdaging. Het vraagt een nieuwe manier van fraudedetectie, waarbij de IND gebruikmaakt van nieuwe technieken zoals beeldherkenning, machine learning en automatisering. Dankzij de financiële steun heeft Bureau Documenten samen met TNO de applicatie 'VisualDoc' kunnen doorontwikkelen en aanpassen voor gebruik in het visumproces. De applicatie helpt bij onderzoek aan (bron)documenten en ondersteunt de documentexperts met digitale analyses. Het pilotproject loopt samen met België, Finland, Duitsland, Slovenië.

Samen helpen deze projecten om de dienstverlening van de IND op het gebied van migratie en integratie nog verder te verbeteren. Meer weten? 

Europese unie