Werkinstructies, informatieberichten en landeninformatie van de IND openbaar

Last update: 15 april 2022

Naast de werkinstructies en landeninformatie, worden voortaan ook de informatieberichten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) openbaar gemaakt. In deze documenten staat uitleg over beleid en jurisprudentie, instructies over een procedure of de actuele situatie in een land van herkomst. Ze helpen onze medewerkers om een zorgvuldig besluit te nemen over een aanvraag. De documenten zijn vanaf vandaag te raadplegen via de website van de IND.

De IND wil een transparante uitvoeringsorganisatie zijn en maakte afgelopen jaar al veel documenten openbaar. De IND heeft besloten om naast alle werkinstructies en landeninformatie voortaan alle informatieberichten openbaar te maken. Dat lukt niet met alle documenten. Werkinstructies en informatieberichten waar privacy of nationale veiligheid in geding zijn of die met vertrouwelijke bedrijfsgegevens, worden niet openbaar. De IND anticipeert hiermee tevens op de komst van de Wet open overheid.

Werkinstructies en informatieberichten ondersteunen IND medewerkers

De IND gebruikt werkinstructies om een breder onderwerp toe te lichten voor zijn medewerkers om het beleid op een correcte en eenduidige wijze uit te voeren. Deze instructies zijn nadrukkelijk géén beleidsregels, maar procedurele instructies en zijn dan ook niet bedoeld als vervanging van de bepalingen in de Vreemdelingencirculaire 2000 of de Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap. Een voorbeeld is werkinstructie Bekeerlingen en afvalligen, bedoeld voor hoor-en beslismedewerkers van de IND die in hun werk te maken krijgen met een bekering of afvalligheid als asielmotief. 

Een informatiebericht is een mededeling aan de medewerkers van de IND. Ze helpen medewerkers om tijdig en op uniforme wijze in te spelen op actuele ontwikkelingen. In informatieberichten kan bijvoorbeeld aangegeven worden of er nieuw beleid komt, bijvoorbeeld naar aanleiding van een brief aan de Tweede Kamer. Ook kan in informatieberichten aangegeven worden hoe moet worden gehandeld in afwachting van een werkinstructie of aanpassing van de beleidsregels die in de Vreemdelingencirculaire of Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap zijn opgenomen. De informatieberichten zijn slechts tijdelijk van aard, en daarom is de geldigheidsduur beperkt.

De werkinstructies en informatieberichten zijn een leidraad voor medewerkers. Er kunnen goede redenen bestaan om in een individueel geval maatwerk te leveren en van een informatiebericht of werkinstructie af te wijken.

Informatie over de situatie in een specifiek land

De IND rapporten met landeninformatie bieden inzicht en overzicht van de situatie in een specifiek land. Ze vormen daarmee een belangrijke bouwsteen bij de beoordeling van een asielaanvraag. De informatie is echter ook goed te gebruiken door andere partijen die de vreemdeling bijstaan. De rapporten bevatten algemene informatie over een land of de positie van een bepaalde groep in een gebied.