Taskforce werkt langer door om achterstanden asielaanvragen weg te werken

Last update: 18 november 2020

De speciale taskforce die een achterstand van 15.350 asielaanvragen moet wegwerken met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat ook na het einde van dit jaar nog door. Door een aantal tegenslagen, waaronder de maatregelen tegen corona, opstartproblemen en doordat de afhandeling onder meer omwille van de vereiste zorgvuldigheid niet verder versneld kan worden, is meer tijd nodig. Dat schrijft staatssecretaris Broekers-Knol woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Ondanks de genoemde tegenslagen, zijn inmiddels circa 6.500 zaken van de achterstand afgehandeld. De verwachting is dat daar voor de jaarwisseling nog circa 1.500 zaken bijkomen, waardoor voor het einde van het jaar circa 8.000 zaken zijn afgehandeld. Dat houdt in dat een even groot aantal asielzoekers, die vaak lang moesten wachten, de afgelopen maanden duidelijkheid heeft gekregen over hun aanvraag. Zij kunnen zich nu gaan richten op integratie of terugkeer.

Voortzetting in 2021

De overige zaken moeten komend jaar worden afgehandeld. Een deel daarvan (circa 2.500) is dermate complex dat dit de expertise van zeer ervaren IND’ers vereist. Het gaat dan bijvoorbeeld over bekeerlingen of LHBTI-aanvragen. De inschatting van de taskforce is vooralsnog om medio 2021 klaar te zijn, mits corona de processen niet verder beïnvloedt.

Onverminderde inzet

Volgens Broekers-Knol is dit voor de groep nog wachtende asielzoekers bijzonder pijnlijk. De onverminderde inzet van de taskforce blijft er dan ook op gericht om de langwachtende asielzoekers zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over hun aanvraag. Deze groep wachtenden wordt per brief geïnformeerd over de stand van zaken van de taskforce en de afhandeling van hun aanvraag.

Opbrengst

Ondanks dat de taskforce nog niet alle zaken heeft kunnen behandelen, ziet de staatssecretaris meerwaarde van de werkwijze. Zo had de IND zonder inzet van de taskforce nog voor een onvoorziene periode te maken gehad met grote achterstanden. Dat had er ook aan bijgedragen dat op nieuwe zaken niet binnen de termijn besloten hadden kunnen worden. Verder zijn de werkprocessen verbeterd, waardoor nu centraal kan worden gepland, schriftelijk horen mogelijk is en delen van het werk kunnen worden uitbesteed. Broekers-Knol laat de werkwijze evalueren, waardoor de IND de werkprocessen op termijn structureel kan verbeteren.

Dwangsommen

Ook is bij een deel van de zaken voorkomen dat een asielzoeker via de rechter een dwangsom had kunnen krijgen. De IND heeft dit jaar tot nog toe 11,5 miljoen euro uitgekeerd en verwacht dat daar voor de jaren 2020 en 2021 nog 32 miljoen euro bij komt. De eindstand van deze kostenpost is nog niet bekend (dwangsommen worden pas uitgekeerd na de afhandeling van een aanvraag), maar werd eerder in totaal geschat op circa 70 miljoen euro. De staatssecretaris heeft inmiddels ook de wet tijdelijk aangepast, waardoor in nieuwe zaken geen dwangsom meer kan worden opgelegd. Een permanente wet wordt zo snel mogelijk aangeboden aan de Tweede Kamer.