Maatregelen om wachttijd voor nareis te verkorten

Last update: 19 april 2022

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft maatregelen genomen om de wachttijd voor nareizigers te verkorten. Het belang van hereniging van gezinsleden die door de vlucht van elkaar gescheiden zijn is groot. Na een uitspraak van de Raad van State wordt het nareisbeleid op een aantal punten aangepast, zo wordt bijvoorbeeld meer rekening gehouden met de administratieve praktijk in het land van herkomst en minder hoge eisen gesteld aan het bewijs om een biologische gezinsband aannemelijk te maken. Om te voorkomen dat nareizigers lang moeten wachten wordt in lopende aanvragen bepaalde aanvullende onderzoeken beperkt. Op dit moment beslist de IND bij een derde van de aanvragen voor nareizigers buiten de wettelijke termijn van zes maanden. 

Onvolledige documenten

Een groot deel van de aanvragen voor nareis is niet compleet. Documenten van de autoriteiten van het land van herkomst zijn nodig om een aanvraag te behandelen. Hoe completer de aanvraag, hoe sneller de behandeling. Met officiële en onofficiële documenten kunnen bijvoorbeeld de identiteit of gezinsband aangetoond worden. De IND gaat vanaf eind april meer dan voorheen na of de gevraagde documenten wel in het bezit van de aanvragers hadden kunnen of moeten zijn. De administratieve praktijk in het land van herkomst en de persoonlijke omstandigheden van de aanvragers worden hierin meegenomen.

Aangetoonde gezinsband

Er worden minder hoge eisen gesteld aan het bewijs van de identiteit als de biologische gezinsband aannemelijk gemaakt kan worden. Dit betekent dat minder vaak een identificerend gehoor nodig zal zijn.

Een andere wijziging van het nareisbeleid gaat over aanvragen voor gezinshereniging van minderjarige kinderen met een asielvergunning waarbij de wettelijke beslistermijn is overschreden. Hun situatie wordt voortaan beoordeeld naar hoe die bij de aanvraag was. Deze wijziging wordt doorgevoerd naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State. 

Voordeel van de twijfel

De IND zal op basis van alle overlegde stukken en verklaringen nadrukkelijker afwegen of het voordeel van de twijfel gegund kan worden aan de aanvrager. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het aanbod voor een nader onderzoek of een positief besluit op de aanvraag. Als er minderjarige (biologische) kinderen betrokken zijn, dan kan de IND aanvragers vaker tegemoet komen met een nader onderzoek (DNA of interview) naar de gezinsband in plaats van tot afwijzing over te gaan bij onvoldoende bewijslast.

Tijdelijke maatregelen om achterstand in te lopen

Naast de aanpassingen in het nareisbeleid zijn tijdelijk aanvullende maatregelen genomen om de wachttijd te verkorten. De IND beperkt in lopende aanvragen bepaalde aanvullende onderzoeken. Hiermee zou sneller besloten moeten kunnen worden op ongeveer 9000 aanvragen. Een voorbeeld is het niet langer doen van een DNA-onderzoek als de biologische gezinsband aannemelijk gemaakt is. Ook is het in bepaalde gevallen mogelijk om het aanvullend onderzoek te beperken tot een screening van openbare orde en nationale veiligheid. Het risico van deze maatregelen is gering, omdat er voldoende waarborgen zitten in de reguliere beoordeling van een aanvraag en de maatregelen vooral van toepassing zijn op nationaliteiten waar het percentage inwilligingen hoog is.

Meer aanvragen dan voorheen

Het aantal aanvragen voor nareis neemt toe, omdat we meer asielaanvragen krijgen en verhoudingsgewijs vaker inwilligen. De afgelopen maanden ontvangt de IND gemiddeld 250 aanvragen per week. Het opheffen van de coronamaatregelen heeft als gevolg dat aanvragen die de afgelopen twee jaar niet gedaan konden worden alsnog binnenkomen. Door reisbeperkingen was het voor nareizigers niet altijd mogelijk om het benodigde inreisvisum voor Nederland (machtiging tot voorlopig verblijf) op te halen bij een Nederlandse ambassade in het buitenland.

Ondanks dat het gelukt is om op meer aanvragen te beslissen dan gepland, moeten nareizigers langer wachten. De IND spant zich onverminderd hard in om hun aanvragen zo snel mogelijk af te handelen. Met de maatregelen die genomen zijn wordt de wachttijd verkort.

Dit houdt in dat nareisaanvragen van minderjarige kinderen met een asielvergunning waarbij de wettelijke beslistermijn is overschreden, enkel nog worden beoordeeld op de situatie zoals deze was ten tijde van indiening van de nareisaanvraag.