IND onderzoekt interne cultuur

Last update: 26 januari 2022

Ruim 2000 medewerkers (van de meer dan 5000) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst hebben de afgelopen periode meegedaan aan een zogeheten cultuurscan, een onderzoek naar de interne cultuur. Afgelopen zomer constateerde EY in haar rapport dat er extra aandacht nodig is voor de interne cultuur bij de IND. Als onderdeel van een breder verbetertraject vroeg IND daarom zelf deze cultuurscan aan.

De IND is een organisatie in verandering. De resultaten van de cultuurscan tonen aan dat medewerkers daar ook behoefte aan hebben. Uit het onderzoek blijkt een verschil in wat medewerkers ervaren in de huidige cultuur en in welke cultuur ze zouden willen werken. Zo geven zij aan meer lange termijn perspectief, betrokkenheid van medewerkers, duidelijkheid en open communicatie te willen zien binnen de IND. Daarnaast wijst het onderzoek erop dat factoren als korte termijn sturing, bureaucratie, te sterke hiërarchie en verkokering het werk van de IND mogelijk compliceren. Medewerkers noemen ook elementen in onze cultuur die ze waarderen, zoals resultaatgerichtheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en de balans tussen thuis en werk.  

Waardevolle inzichten

'Aandacht en inzicht hebben in onze cultuur is nodig om de veranderopgave te realiseren', reageert waarnemend Hoofddirecteur IND Annelore Roelofs. 'Ik ben blij met de duidelijke wens tot verandering. Het is voor ons ontzettend waardevol om te weten hoe medewerkers onze cultuur nu zien en hoe ze willen dat die zich ontwikkelt. Als goed werkgever nemen we de uitkomsten van het onderzoek uitermate serieus en gaan we ermee aan de slag.'

Maatschappelijke opdracht

De IND staat voor een belangrijke maatschappelijke opdracht. De beslissingen die genomen worden, hebben veel invloed op het persoonlijke leven van mensen die in Nederland willen verblijven. Medewerkers kunnen die belangrijke taak alleen goed uitvoeren als zij daarvoor voldoende ruimte hebben en dilemma's kunnen bespreken.

Met elkaar in gesprek

Een cultuur is niet van de een op de andere dag veranderd. Het is van belang om de inzichten die het onderzoek geboden heeft eerst met elkaar te bespreken en te duiden. Daarom gaan medewerkers en managers binnen en buiten hun teams in gesprek over wat zij in de dagelijkse praktijk ervaren, wat anders moet en beter kan. Zij geven tenslotte samen vorm aan de cultuur van de IND. 'Het is echt belangrijk om hier de komende tijd goed bij stil te staan. Alleen zo kunnen we tot verandering komen', stelt Roelofs. 

Veranderopgave

Het traject rond de cultuurscan past in de bredere verandering die de IND heeft ingezet. Het gaat daarbij met name over het vergroten van de betrouwbaarheid door voorspelbaarder te worden, transparanter te handelen en meer oog te hebben voor de menselijke maat en aan te sluiten bij wat er speelt in de samenleving.

Het rapport van de cultuurscan is op te vragen via pers@ind.nl