• Home
 • Beslistermijn voor uw aanvraag bij de IND

Beslistermijn voor uw aanvraag bij de IND

Als u een aanvraag indient dan wilt u zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent. Hieronder leest u wat de beslistermijn is voor uw aanvraag.

Let op: de beslistermijn kan anders zijn door de maatregelen tegen het coronavirus. Kijk op ind.nl/coronavirus voor de laatste informatie over beslistermijnen.


Na ontvangst van de aanvraag stuurt de IND u een ontvangstbevestiging. In deze brief staat wanneer de IND uw aanvraag heeft ontvangen. Ook staat in de brief binnen welke tijd de IND een beslissing neemt. Dit is de beslistermijn. Vaak staat in de wet binnen welke tijd een beslissing moet worden genomen.
Een in de wet gestelde termijn die op zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Wat is de beslistermijn voor mijn aanvraag?

Een beslistermijn van 15 dagen geldt volgens Verordening EG 810/2009 (Visumcode) voor:

 • Aanvraag visum kort verblijf

Een wettelijke beslistermijn van 90 dagen* geldt voor:

 • Aanvraag verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd met mvv (TEV-procedure)
 • Aanvraag verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd zonder mvv
 • Verlenging verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd
 • Wijziging verblijfsdoel verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd
 • Aanvraag duurzaam verblijf voor familieleden van EU/EER-onderdanen en Zwitsers
 • Aanvraag Permanent residence document Withdrawal Agreement

*Voor de verblijfdoelen Wetenschappelijk onderzoek, Studie, Lerend werken en Uitwisseling in het kader van European Solidarity Corps geldt een wettelijke beslistermijn van 60 dagen.

Is de aanvraag gedaan door een erkende referent? Dan geldt een streeftermijn van 2 weken voor de beslissing als de aanvraag compleet is ingediend. Is de aanvraag niet compleet? Of is er extra onderzoek nodig? Dan geldt een streeftermijn van 7 weken.

Een wettelijke beslistermijn van 6 maanden geldt voor:

 • Aanvraag verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd
 • Aanvraag verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene
 • Aanvraag toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)
 • Aanvraag verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd
 • Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd
 • Aanvraag verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd
 • Aanvraag Residence document Withdrawal Agreement

Een wettelijke beslistermijn van 1 jaar geldt voor:

 •  Verzoek tot naturalisatie

Een redelijke beslistermijn van 90 dagen geldt voor:

 • Aanvraag duurzaam verblijf door EU/EER-onderdanen en Zwitsers

Een redelijke beslistermijn van 8 weken geldt voor:

 • Aanvraag vervanging verblijfsdocument bij diefstal, verlies, beschadiging of wijziging gegevens
 • Aanvraag vernieuwing verblijfsdocument onbepaalde tijd, EU-langdurige ingezetene of duurzaam verblijf

Wanneer start de beslistermijn?

De wettelijke beslistermijn begint op de dag dat de aanvraag door de IND is ontvangen. Bij een asielaanvraag voor onbepaalde tijd begint de beslistermijn niet eerder dan 4 weken voor afloop van de huidige vergunning. De beslistermijn voor een eerste asielaanvraag begint op de dag dat de asielaanvraag is ondertekend.
De beslistermijn voor een naturalisatieverzoek start als u de kosten voor de aanvraag hebt betaald. De beslistermijn start ook als alle stukken voor de aanvraag compleet zijn.

Verlengen beslistermijn

De beslistermijn kan worden verlengd. Dit gebeurt als er meer tijd nodig is. Bijvoorbeeld om onderzoek te doen. U krijgt dan een bericht van de IND. De soort aanvraag bepaalt met hoeveel tijd de beslistermijn wordt verlengd.

Aanvraag visum kort verblijf
De beslistermijn kan tot maximaal 45 dagen worden verlengd als er extra documenten of onderzoek nodig is.

Reguliere aanvraag
De beslistermijn kan met maximaal 6 maanden worden verlengd. Bent u stukken vergeten mee te sturen? Dan kunt u de stukken binnen 2 weken nasturen. Uw beslistermijn wordt hierdoor 2 weken langer.

Asielaanvraag
De beslistermijn kan met 9 maanden worden verlengd. Dit gebeurt als er veel asielaanvragen zijn ingediend. Of als de aanvraag ingewikkeld is. Bij een besluitmoratorium wordt de beslistermijn met maximaal 1 jaar verlengd.

Nederlander worden (naturalisatieverzoek)
De beslistermijn kan met 6 maanden worden verlengd. Na deze verlenging kan de beslistermijn nog een keer met 6 maanden worden verlengd. In totaal kan de beslistermijn met 1 jaar worden verlengd. 

Termijnen voor indienen en behandelen bezwaar of beroep


Aanvraag visum kort verblijf
U moet het bezwaar indienen binnen 4 weken vanaf het moment dat het besluit aan u is uitgereikt of verzonden. De IND zal binnen 12 weken op het bezwaarschrift beslissen. De beslistermijn van 12 weken start op de laatste dag waarop u een bezwaarschrift kunt indienen. Ook als u het bezwaarschrift eerder indient.

Reguliere aanvraag
U moet het bezwaar indienen binnen 4 weken na dagtekening van de brief met de afwijzing van uw aanvraag. De IND zal binnen 19 weken op het bezwaarschrift beslissen. Deze beslistermijn kan met 6 weken worden verlengd. Hebt u bezwaar ingediend tegen de beslissing op uw aanvraag van een verblijfsvergunning voor EU langdurig ingezetene? Dan zal de IND binnen 6 weken op het bezwaarschrift beslissen. Deze beslistermijn kan met 6 weken worden verlengd.

De beslistermijn start altijd op de dag ná de laatste dag waarop u een bezwaarschrift kunt indienen. Ook als u het bezwaarschrift eerder indient.

Is het bezwaarschrift nog niet compleet? Dan kunt u binnen 2 weken de stukken opsturen. U of uw advocaat krijgt daarover een brief. De beslistermijn wordt hierdoor 2 weken langer. De beslistermijn kan met maximaal 13 weken worden verlengd als onderzoek nodig is.

Aanvraag verblijfsvergunning asiel
U kunt tegen de afwijzing in beroep gaan bij de rechtbank. U moet het beroep bij de rechtbank indienen binnen 4 weken na de afwijzing. Als de rechter uw beroep gegrond verklaart, moet de IND binnen 6 maanden een nieuwe beslissing nemen. De rechter kan een andere termijn bepalen in de uitspraak.

Aanvraag Nederlandse nationaliteit (naturalisatieverzoek)
U moet binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. De IND moet binnen 6 weken beslissen op uw bezwaar. Deze beslistermijn van 6 weken start op de laatste dag waarop u een bezwaarschrift kunt indienen. Ook als u uw bezwaarschrift eerder indient. De beslistermijn kan met 6 weken worden verlengd. 

Besluitmoratorium

​Een besluitmoratorium is een beslissing van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie dat er geen besluit wordt genomen op de asielaanvraag. Dit doet de staatssecretaris als hij verwacht dat een land korte tijd onveilig is.

Dagtekening

​Dit is de datum die in de brief staat.

Gegrond verklaren

​Gegrond verklaren betekent gelijk krijgen. Het bezwaar, beroep of de klacht dat u hebt geuit, was terecht. Bij een klacht wordt een oplossing geboden. Bij een bezwaar of beroep wordt de beslissing waartegen u bezwaar had gemaakt veranderd. U krijgt bijvoorbeeld alsnog een verblijfsvergunning.