• Home
 • Aanvraag uitkering algemene middelen en gevolgen verblijfsrecht

Aanvraag uitkering algemene middelen en gevolgen verblijfsrecht

U kunt een uitkering aanvragen als u niet genoeg geld hebt om van te leven. U vraagt dan aan de gemeente waar u woont om extra geld. Dit is een uitkering uit de algemene middelen. Hiervoor betaalt u geen geld. Het gevolg van een uitkering kan zijn dat uw verblijfsrecht stopt. U mag dan niet meer in Nederland blijven. Op deze pagina leest u welke uitkeringen uw verblijf kunnen stoppen.

​Op de achterkant van uw verblijfsdocument staan aantekeningen. U leest daar of een aanvraag om een uitkering uw verblijf in Nederland kan stoppen. Het gaat om de volgende aantekeningen:

 • Een beroep op de algemene middelen kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht. 

 • Een meer dan aanvullend  beroep op de algemene middelen kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht.

Bent u een EU-, EER-burger of Zwitser? Dan hebt u niet altijd een verblijfsdocument. Kijk onderaan deze pagina voor meer informatie.

Uitkering uit algemene middelen

Er zijn verschillende uitkeringen uit algemene middelen die uw verblijf kunnen stoppen. De meeste worden betaald volgens de volgende wetten:

 • de Participatiewet (was eerst de Wet werk en bijstand);

 • Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO);

 • Wajong;

 • het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz);

 • de Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);

 • de Wet  Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ);

 • de Toeslagenwet (TW) uitgevoerd door UWV;

 • de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria (WBIA). 

Dit overzicht is niet compleet. Uitkeringen uit algemene middelen volgens andere wetten kunnen ook uw verblijf stoppen.

Uitkering algemene middelen: mogelijk stopt uw verblijf

Alleen personen die in Nederland mogen wonen, kunnen een uitkering krijgen. De gemeente waar u woont, bepaalt of u een uitkering uit algemene middelen krijgt. Uw gemeente geeft u hierover meer informatie. Als u de gemeente om een uitkering vraagt dan geeft de gemeente dit door aan de IND. De IND beoordeelt daarna nauwkeurig of de aanvraag uw verblijf stopt. Trekt u een aanvraag om een uitkering uit algemene middelen in dan stopt ook de melding aan de IND.

Toeslagen huur, zorg, kinderopvang en kindgebonden budget: géén gevolgen voor verblijfsrecht

Een aanvraag voor huur-, zorg-, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget stopt uw verblijf niet. De Belastingdienst bepaalt of u recht hebt op een toeslag. U moet dit zelf navragen bij de Belastingdienst.

Beroep op algemene middelen door EU-/EER-burgers of Zwitsers

U bent Zwitser of burger van een EU-/EER-staat die in Nederland mag wonen. Of u bent een familielid met een andere nationaliteit van een Zwitser of burger van een EU-/EER-staat. Een aanvraag om een uitkering uit algemene middelen kan uw verblijf stoppen. Dit hangt af van de tijd dat u geldig in Nederland woont. Woont u 5 jaar of langer geldig in Nederland? Dan hebt u meestal duurzaam verblijf. Een verblijf korter dan 5 jaar is meestal niet duurzaam. Hoe korter uw verblijfsrecht in Nederland is, hoe groter de kans is dat een uitkering uw verblijf stopt.

Duurzaam verblijf en beroep op algemene middelen: uw verblijf stopt niet

U hebt in ieder geval duurzaam verblijf als u 5 jaar of langer achter elkaar geldig verblijft in Nederland. Uw aanvraag om een uitkering uit algemene middelen stopt uw verblijf niet.

Niet-duurzaam verblijf en beroep op algemene middelen: uw verblijf kan stoppen

Vraagt u of uw familielid om een uitkering uit algemene middelen en hebt u geen duurzaam verblijf? Uw verblijfsrecht kan stoppen. De IND beoordeelt dan uw situatie en kijkt naar de hoogte van het inkomen. Er gelden verschillende normen of regels voor het inkomen van economisch actieven en economisch niet-actieven.

Economisch actieven

Een economisch actieve voert reële en daadwerkelijke arbeid uit. Het moet gaan om betaald werk voor een minimaal aantal uren. Zolang u economisch actieve bent, hebt u geldig verblijf. In dat geval stopt een aanvraag om een (aanvullende) uitkering uit algemene middelen uw verblijfsrecht niet.

Economisch niet-actieven

Hebt u geen betaald werk of bent u student, dan moet u voldoende middelen van bestaan hebben om van te kunnen leven. Dit geldt voor u en voor uw familieleden die bij u wonen. U voldoet in ieder geval aan de inkomensnorm als uw middelen gelijk zijn aan het Nederlandse minimumloon (met vakantiegeld) van personen van 21 jaar en ouder.

reële en daadwerkelijke arbeid

Werkt minimaal 40% van de gebruikelijke volledige arbeidstijd. Of het inkomen uit werk is minimaal 50% van de toepasselijke bijstandsnorm.​