Werknemer in Aziatische horeca

U wilt in Nederland in loondienst werken in de Aziatische horecasector. Hiervoor hebt u een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

​Uw werkgever vraagt een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aan. Dit is een vergunning die recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken. De GVVA combineert de verblijfsvergunning en de tewerkstellingsvergunning (TWV). Uw werkgever hoeft maar één vergunning aan te vragen, bij één instantie: De IND. De GVVA bestaat uit een verblijfsdocument en een aanvullend document waarin staat bij welke werkgever gewerkt mag worden en onder welke voorwaarden.

Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Naast deze voorwaarden gelden voor u de volgende voorwaarden:

 • U gaat werken als kok in een restaurant met één of meer van de volgende keukens: Chinees, Indiaas, Indonesisch, Japans, Koreaans, Maleis, Thais, Tibetaans en Vietnamees.
 • U gaat werken op functieniveaus 4 t/m 6 (specialiteitenkok, souschef/allround kok of chef-kok).
 • Meer informatie over de regeling Aziatische horeca en de voorwaarden vindt u op de site werk.nl.

Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met uw aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

​Machtiging tot voorlopig verblijf
Om naar Nederland te kunnen reizen hebt u een speciaal visum nodig: een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). De mvv is een sticker die de Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade of consulaat) in het paspoort plakt. In sommige gevallen hebt u geen mvv nodig. 

Uw werkgever vraagt de mvv en de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) in één keer aan. Uw werkgever gebruikt hiervoor het aanvraagformulier. U vindt het formulier onderaan deze pagina. Uw werkgever stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Nadat uw aanvraag is ontvangen stuurt de IND een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

3. Beslissing

De IND controleert of u en uw werkgever aan alle voorwaarden voldoen.  De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.
 • Negatieve beslissing
  Als u of uw werkgever niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt u geen mvv en geen GVVA. Deze beslissing staat in een brief: de beschikking. De IND stuurt de beschikking naar uw werkgever. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u en uw werkgever aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een mvv en een GVVA. De IND informeert uw werkgever over deze beslissing. De IND informeert ook de Nederlandse vertegenwoordiging.

4. Ophalen mvv

​U haalt de mvv op bij de Nederlandse vertegenwoordiging die uw werkgever op het aanvraagformulier heeft ingevuld.

U hebt 3 maanden de tijd om de mvv op te halen. Maak hiervoor een afspraak bij de vertegenwoordiging. Uw paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn op de dag dat de vertegenwoordiging de mvv erin plaatst.

U moet biometrische gegevens afstaan bij het ophalen van de mvv.

5. Naar Nederland reizen

​Als u de mvv hebt opgehaald kunt u naar Nederland reizen. De mvv is 90 dagen geldig. De geldigheidsduur staat op de mvv-sticker. Op de mvv-sticker staan 2 data:

 • Ingangsdatum: vanaf deze datum is de mvv geldig.
 • Einddatum: op deze datum is de mvv niet meer geldig.
U mag met de mvv reizen binnen het Schengengebied.

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

U hebt geen visum nodig om naar Nederland te kunnen reizen. Uw werkgever kan meteen de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen.

Uw werkgever vraagt de gecombineerde verblijfsvergunning voor verblijf en arbeid aan. Uw werkgever vraagt de mvv en GVVA in één keer aan. Uw werkgever gebruikt hiervoor het aanvraagformulier. U vindt het formulier onderaan deze pagina. Uw werkgever stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten naar de IND.

Bent u al in Nederland? Binnen 2 weken na het indienen van de aanvraag moet u biometrische gegevens afstaan bij een IND-loket.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Nadat uw aanvraag is ontvangen stuurt de IND een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

3. Beslissing

​De IND controleert of u en uw werkgever aan alle voorwaarden voldoen. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u of uw werkgever niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt u geen GVVA. Deze beslissing staat in een brief: de beschikking. De IND stuurt de beschikking naar uw werkgever. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken. U kunt ook uw werkgever namens u bezwaar laten maken.

 • Positieve beslissing
  Als u en uw werkgever aan alle voorwaarden voldoen, krijgt u een GVVA. Uw werkgever krijgt een brief als u de GVVA kunt ophalen.

Bent u nog in het buitenland? Dan gaat u na aankomst in Nederland naar een IND-loket om biometrische gegevens te laten afnemen.

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

De IND probeert binnen 2 weken na uw aankomst in Nederland de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) klaar te hebben. U krijgt een brief als u de GVVA kunt ophalen bij het IND-loket. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. 

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw GVVA juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De geldigheidsduur van de GVVA is maximaal 2 jaar

Werken / Vraag vóór afloop van uw vergunning verlenging aan!

​De GVVA bestaat uit een verblijfsvergunning en een aanvullend document. Op de verblijfsvergunning staat 'Arbeid toegestaan conform aanvullend document'. In het aanvullend document staat bij welke werkgever en onder welke voorwaarden u mag werken. Met het verblijfsdocument en het aanvullend document mag u in Nederland wonen en werken voor uw werkgever. Uw werkgever ontvangt een kopie van het aanvullend document.

Vraag vóór afloop van uw vergunning verleging aan!
Voor werknemers voor wie op of na 5 april 2017 een verlengingsaanvraag GVVA wordt ingediend, is het -onder voorwaarden- mogelijk om in afwachting van de beslissing op de aanvraag te blijven werken bij hun werkgever.

Zij moeten hiervoor wel een verblijfsaantekening (VA-sticker) met arbeidsmarktaantekening laten plaatsen in hun paspoort. Met deze VA-sticker in het paspoort kan de werknemer dan aantonen dat hij rechtmatig in Nederland verblijft en mag werken. Wanneer de verlengingsaanvraag kan worden ingewilligd, dan wordt de GVVA (inclusief het aanvullend document) in principe aansluitend op de eerdere GVVA verleend.

Voorwaarden
De werknemer mag in afwachting van de beslissing op de verlengingsaanvraag blijven werken als:

 • de aanvraag tijdig ingediend, dat wil zeggen als de aanvraag door de IND is ontvangen  vóór afloop van de geldigheidsduur van de eerder verleende GVVA;
 • de werknemer dezelfde werkzaamheden blijft verrichten bij dezelfde werkgever; en
 • er een VA-sticker in het paspoort is geplaatst, waarmee kan worden aangetoond dat hij mag blijven werken bij zijn werkgever.

  Tijdig verlenging aanvragen
  Het is raadzaam om op tijd, ongeveer 3 maanden voor het aflopen van de GVVA, een verlengingsaanvraag GVVA in te dienen voor uw werknemer. De IND zal dan in de meeste gevallen al op de aanvraag hebben beslist vóórdat de geldigheidsduur van de verleende GVVA is verlopen. In dat geval hoeft de werknemer dan ook geen VA-sticker aan te vragen. De IND heeft voor de afhandeling van een GVVA aanvraag in totaal 90 dagen de tijd, de zogeheten 'wettelijke termijn'. De wettelijke termijn van 5 weken, waarin UWV een advies opstelt, maakt daar deel van uit. De IND streeft er wel naar om op een volledig ingediende aanvraag GVVA binnen 7 weken te beslissen.
 • Afspraak maken
  Om een VA-sticker aan te vragen bij het IND-loket moet de werknemer telefonisch een afspraak maken. Houdt u er rekening mee dat het even kan duren voordat u bij het IND-loket terecht kunt, en maak ruim voor afloop van de geldigheidsduur van de GVVA een afspraak.

Wettelijke verplichtingen

Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u en uw werkgever gelden.

Vervolgaanvragen ( incl. terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning
Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsvergunning
Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Vraag dan verlenging  aan.

Wijzigen verblijfsvergunning
Verandert er iets in uw situatie dat gevolgen heeft voor uw verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND. Het kan zijn dat u door de verandering in uw situatie uw verblijfsvergunning moet  wijzigen.

Terugkeervisum
U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland  weer in te reizen.

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘arbeid in loondienst – Aziatische horeca’ (referent) (GVVA 380)7056

Uw werkgever gebruikt dit formulier om de aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier kunt u lezen welke bewijsmiddelen uw werkgever met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 897.

Download  

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘arbeid in loondienst – Aziatische horeca’ (referent) (GVVA 380 )7056

Uw werkgever gebruikt dit formulier om de aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier kunt u lezen welke bewijsmiddelen uw werkgever met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 897.

Download