Door een technische storing werkt onze site op dit moment niet optimaal. Excuses voor het ongemak

Werknemer

U wilt naar Nederland komen om hier te werken in loondienst. Op deze pagina leest u welke mogelijkheden in Nederland bestaan om te werken. Ook leest u hoe de aanvraagprocedure werkt en wat u na uw aanvraag moet regelen in Nederland.

Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Duur van verblijf 

Hoelang u in Nederland komt werken, bepaalt of u een verblijfsvergunning nodig hebt.

Verblijf korter dan 90 dagen

Komt u korter dan 90 dagen werken, dan hebt u meestal een visum voor kort verblijf nodig. Of u een visum nodig hebt, hangt af van uw nationaliteit. U vraagt een visum voor kort verblijf aan bij de Nederlandse ambassade in uw land van herkomst of het land van bestendig verblijf. Is er geen ambassade in het land waar u woont? Dan gaat u naar de ambassade in een buurland. Daarnaast moet uw werkgever meestal een TWV voor u aanvragen.

Grensarbeider
Uw verblijf in Nederland wordt ook gezien als een kort verblijf als u grensarbeider bent. U werkt dan in Nederland, maar woont in een ander EU-land (bijvoorbeeld België of Duitsland).

Verblijf langer dan 90 dagen

Komt u langer dan werken, dan hebt u een verblijfsvergunning nodig. Hieronder leest u welke verblijfsvergunningen er zijn en hoe de aanvraag verloopt.

Verblijfsvergunningen om te werken in loondienst

Er zijn verschillende verblijfsvergunning om te werken in Nederland. Welke verblijfsvergunning u kunt aanvragen, hangt af van de baan die u in Nederland vindt. Hieronder ziet u een overzicht van de mogelijke verblijfsvergunningen.

Overplaatsing binnen een onderneming

U werkt bij een buiten de Europese Unie (EU) gevestigde onderneming en wordt overgeplaatst naar een vestiging in Nederland.

Kennismigrant

U gaat werken in een hooggekwalificeerde functie. Of u gaat werken als (gast)docent, arts in opleiding of wetenschappelijk onderzoeker. Er gelden specifieke looneisen. Uw werkgever moet erkend zijn als referent door de IND.

Europese blauwe kaart

De Europese blauwe kaart is bedoeld voor werknemers die hooggekwalificeerde arbeid verrichten binnen de EU. Er gelden specifieke loon- en opleidingseisen. Met deze verblijfsvergunning kunt u ook eenvoudiger in een andere EU-lidstaat gaan werken. Uw werkgever vraagt uw verblijfsvergunning aan.

Wetenschappelijk onderzoeker in de zin van richtlijn 2005/71/EG

U kunt ook als wetenschappelijk onderzoeker werken in de zin van richtlijn 2005/71/EG. U hoeft niet een salaris te ontvangen; u mag ook een beurs ontvangen. Uw werkgever moet erkend zijn als referent bij de IND.

Arbeid in loondienst

Dit is de standaard verblijfsvergunning om in Nederland te werken in loondienst. Er bestaan een aantal vergunningen arbeid in loondienst met specifieke regels:

Stage lopen of werkervaring opdoen

Dit verblijfsdoel vraagt u aan als u student bent en in Nederland stage gaat lopen. Of als u bij een Nederlands bedrijf gaat werken om werkervaring op te doen (praktikant). U kunt ook stage lopen of werkervaring opdoen in het kader van een actieprogramma van de EU.

Seizoenarbeider

U komt tijdelijk in Nederland werken in de agrarische sector.

Grensoverschrijdende dienstverlener

U werkt bij een bedrijf in de EU, EER of Zwitserland. Voor dit bedrijf gaat u diensten verrichten in Nederland.

Familie- of gezinsleden

Uw familie- of gezinsleden kunnen meestal meekomen naar Nederland. Alleen wanneer u komt voor seizoenarbeid of als u komt voor een stage of om werkervaring op te doen, kunt u uw familie- of gezinsleden niet meenemen.

 

Stappen in het aanvraagproces

1. U zoekt een baan in Nederland

​U kunt alleen een verblijfsvergunning om te werken krijgen als u ook een baan hebt in Nederland.

2. Uw werkgever vraagt uw verblijfsvergunning aan.

​Om naar Nederland te kunnen reizen hebt u een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. De mvv is een sticker die de Nederlandse vertegenwoordiging in het paspoort plakt. In sommige gevallen hebt u geen mvv nodig. 

Uw werkgever vraagt de mvv en de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) in één keer aan. Hij gebruikt hiervoor het aanvraagformulier. U vindt het formulier onderaan deze pagina. Uw werkgever stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten naar de IND. Na ontvangst van de aanvraag stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.

Hebt u geen mvv nodig, dan vraagt uw werkgever direct de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aan. U mag al in Nederland zijn tijdens de aanvraag, maar de IND raadt u aan om de beslissing op uw aanvraag af te wachten in uw land van herkomst of uw land van bestendig verblijf.

De IND raadt u aan uw werkgever de aanvraag te laten indienen, maar soms kunt u de aanvraag ook zelf indienen. Wilt u zelf de aanvraag indienen? U vindt de aanvraagformulieren onderaan deze pagina.

3. Ontvangt en controle aanvraag

​Nadat uw aanvraag is ontvangen stuurt de IND een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges (kosten) zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief aan uw werkgever: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Uw werkgever moet de gevraagde documenten opsturen voor de datum die in de brief vermeld staat. Het kan zijn dat uw werkgever documenten moet sturen die u moet regelen. Is dit het geval, stuur de gevraagde documenten dan zo snel mogelijk naar uw werkgever of de IND.

4. Beslissing

​De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

Negatieve beslissing

Als u of uw werkgever niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt u geen mvv en geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.

Positieve beslissing

Als u en uw werkgever aan alle voorwaarden voldoen, krijgt u een mvv en een verblijfsvergunning. De IND informeert de werkgever over deze beslissing. De IND informeert ook de Nederlandse vertegenwoordiging.

5. Ophalen mvv en/of reis naar Nederland

​U haalt de mvv op bij de Nederlandse vertegenwoordiging die uw werkgever op het aanvraagformulier heeft ingevuld.

U hebt 3 maanden de tijd om de mvv op te halen. Maak hiervoor een afspraak bij de vertegenwoordiging. Het kan soms enige weken duren voordat u bij de ambassade uw mvv kunt ophalen. Houd hier rekening mee.

Uw paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn op de dag dat de vertegenwoordiging de mvv erin plaatst.

U moet biometrische gegevens afstaan bij het ophalen van uw mvv.

Als u de mvv hebt opgehaald kunt u naar Nederland reizen. De mvv is 90 dagen geldig. De geldigheidsduur staat op de mvv-sticker. Op de mvv-sticker staan 2 data:

 • Ingangsdatum: vanaf deze datum is de mvv geldig.
 • Einddatum: op deze datum is de mvv niet meer geldig.

U mag met de mvv reizen binnen het Schengengebied.

Geen mvv nodig 

Hebt u geen mvv nodig? Als u nog niet in Nederland bent, kunt u direct naar Nederland reizen. Na aankomst in Nederland gaat u naar het IND-loket om biometrische gegevens te laten afnemen.

6. Ophalen verblijfsvergunning

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing of na afname biometrische gegevens de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Voor het ophalen van de verblijfsvergunning hoeft u geen afspraak te maken, maar u kunt wel een afspraak maken. U wordt dan sneller geholpen.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Na uw aanvraag

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Loopt u stage in Nederland? U hoeft alleen een basiszorgverzekering af te sluiten als u een stagevergoeding ontvangt van meer dan 150 euro bruto per maand. U leest meer op de site van de Zorgverzekeringslijn.

Werken

​Op de achterkant van uw verblijfsvergunning staat onder welke voorwaarden u mag werken.

Wettelijke verplichtingen

Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u en uw werkgever gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Vraag dan verlenging aan.

Onbepaalde tijd

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. 

Nederlander worden

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u misschien de Nederlandse nationaliteit aanvragen. 

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland weer in te reizen.​

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘arbeid in loondienst - regulier’ (vreemdeling)7022

U gebruikt dit formulier om uw aanvraag arbeid in loondienst in te dienen.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost [Arbeid in loondienst (waaronder het doorbrengen van verlof)$zondermvvbedrag].

 • Werkt u voor NATO of TRON? U betaalt niet voor de aanvraag.
 • Hebt u de Turkse nationaliteit? De aanvraag kost € 51.

Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst GVVA (regulier) (vreemdeling)7046

U gebruikt dit formulier om uw aanvraag arbeid in loondienst GVVA in te dienen.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.\

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.

 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.

 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.

 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.

 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 897.

 • Hebt u de Turkse nationaliteit? U aanvraag kost € 51.

Download  

Aanvraag voor een verblijfsvergunning met het verblijfsdoel ‘lerend werken’ (vreemdeling)7045

Gebruik dit formulier als u zelf de aanvraag voor stage of werkervaring opdoen doet. Dit formulier is ook voor aanvragen van het Young Workers Exchange Program.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke bewijsmiddelen u mee moet sturen met uw aanvraag.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.

 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.

 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.

 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's mee.

 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 792.

 • De aanvraag YWEP kost € 51.

 • Hebt u de Turkse nationaliteit? U aanvraag kost € 51.

Download  

Delen

   

Land van bestendig verblijf

​Een land van bestendig verblijf is een land (anders dan het land van herkomst) waar u langer dan 3 maanden rechtmatig mag zijn. Dit betekent dat u daar een geldige verblijfsvergunning hebt. Of u bent in afwachting van een verblijfsaanvraag. Bent u in een land in uw vrije termijn? Of met een visum kort verblijf (max. 3 maanden)? Dan is dit geen bestendig verblijf.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan. Voor meer informatie over de TWV, kijk op de website van UWV.

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven.

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het consulaat.