Door een landelijke netwerkstoring is het op diverse locaties niet mogelijk om biometrische gegevens af te nemen. Hierover kunt u telefonisch benaderd worden om een andere afspraak in te plannen.

 • Home
 • Nieuwsbrief Zakelijk

Nieuwsbrief Zakelijk

​Editie 15 augustus 2019

Hier leest u het laatste nieuws voor erkend referenten 'arbeid'. We plaatsen elke 6 weken een nieuwe nieuwsbrief. Eerdere nieuwsbrieven staan in het archief onderaan deze pagina. Op dit moment is het niet mogelijk om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.

Here you will find the latest news for recognised sponsors 'employment'. We post a new newsletter every 6 weeks. Previous newsletters are available from the archive below. At this time, it is not possible to receive the newsletter by e-mail. Read on in English.

Stel uw vraag nu via onze website
Niet vergeten: geef wijzigingen door aan de IND
Kom dit najaar naar onze voorlichtings- en themabijeenkomsten
Upload nu ook jpg-bestanden bij uw online aanvraag
Nieuw verblijfsdocument nodig? Vraag vervanging aan in Portaal Zakelijk
FAQ: De kennismigrant haalt door verlof het salariscriterium niet. Mag dat?
Leent u personeel uit? Let op de registratieplicht en het SNA-keurmerk

Stel uw vraag nu via onze website

Wilt u een vraag stellen aan de IND? Gebruik dan het contactformulier op onze website. Het emailadres arbeid@ind.nl  kunt u vanaf 1 september 2019 niet meer gebruiken om vragen te stellen.

Vragen over lopende aanvragen kunt u niet in het contactformulier stellen. U kunt wel bellen met de Kennismigratielijn: 088-043 0460.

Niet vergeten: geef wijzigingen door aan de IND

Alle wijzigingen die belangrijk zijn voor de erkenning als referent moet u melden bij de IND. Dit valt onder de informatieplicht die geldt voor alle (erkend) referenten. Gebruik hiervoor het Meldingsformulier voor wijzigingen met betrekking tot de erkend referent.

Met dit meldingsformulier kunt u ook wijzigingen doorgeven die belangrijk zijn voor onze administratie en communicatie met u. Bijvoorbeeld:

 • een nieuwe contactpersoon
 • een nieuwe bedrijfsnaam
 • een nieuw bankrekeningnummer
 • een nieuw adres waar de administratie wordt gevoerd (dit kunt u ook via Portaal Zakelijk melden)

Lees meer over de wettelijke verplichtingen voor erkend referenten op onze website. De IND houdt toezicht op de naleving van deze plichten. Bijvoorbeeld door controlebezoeken te doen bij erkend referenten.

Kom dit najaar naar onze voorlichtings- en themabijeenkomsten

Team Zakelijk organiseert voorlichtingsbijeenkomsten voor bedrijven die geen of weinig ervaring hebben met aanvragen voor kennismigranten. En themabijeenkomsten over bepaalde wet- en regelgeving, of onderwerpen waar veel vragen over gesteld worden. Dit najaar zijn er weer nieuwe bijeenkomsten, zoals de themabijeenkomst 'Rechten en plichten van de erkend referent'. U kunt zich aanmelden via onze website. Daar staat ook meer informatie over de bijeenkomsten.

Upload nu ook jpg-bestanden bij uw online aanvraag

Het is nu mogelijk om naast pdf 's ook jpg-bestanden te uploaden bij een online aanvraag. Een voorbeeld van een jpg (of jpeg) is een bestand met een foto.

Nieuw verblijfsdocument nodig? Vraag vervanging aan in Portaal Zakelijk

Is het verblijfsdocument van de kennismigrant  beschadigd of staat er verkeerde informatie op? U kunt voor uw kennismigrant  een nieuw verblijfsdocument aanvragen via Portaal Zakelijk. Dit geldt ook bij verlies of diefstal. Staan er verkeerde persoonsgegevens op het document? Zorg dan eerst dat de juiste gegevens bekend zijn bij de gemeente.

FAQ: De kennismigrant haalt door verlof het salariscriterium niet. Mag dat?

Alleen bij zwangerschaps- en ouderschapsverlof kan het worden toegestaan dat de kennismigrant onder het salariscriterium uitkomt. Bij alle andere soorten (onbetaald) verlof waardoor de kennismigrant het salariscriterium niet haalt, wordt geen uitzondering gemaakt.

Kennismigranten die zwangerschaps- en/of ouderschapsverlof krijgen, kunnen niet altijd voldoen aan het salariscriterium. Dit heeft geen gevolgen voor de verblijfsvergunning als aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • De kennismigrant heeft wettelijk vastgelegd (on)betaald ouderschapsverlof (voor een kind tot 8 jaar).
 • De kennismigrant en/of de werkgever kunnen aantonen dat de kennismigrant wettelijk vastgelegd (on)betaald verlof heeft.
 • De kennismigrant en/of werkgever melden het wettelijk vastgelegd (on)betaald verlof en welke gevolgen dit heeft voor de hoogte van het inkomen aan de IND.
 • De IND heeft deze melding ontvangen binnen 4 weken na ingang van het verlof.

Leent u personeel uit? Let op de registratieplicht en het SNA-keurmerk

Stelt uw onderneming arbeidskrachten ter beschikking; in andere woorden, leent u personeel uit tegen betaling? Dan moet u dit sinds 1 juli 2012 registreren in het Handelsregister, volgens de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi). Deze registratieplicht Waadi richt zich niet alleen op uitzendbureaus, maar ook op andere ondernemingen, zoals payroll bedrijven. Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten kan bedrijfsmatig of niet-bedrijfsmatig zijn.

Een erkend referent die arbeidskrachten ter beschikking stelt, moet zich ook registreren bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). Het SNA-keurmerk is een voorwaarde voor het erkend referentschap. Voegt u het uitlenen van personeel toe aan de activiteiten van uw bedrijf? Vergeet dan de SNA-registratie niet. Ook als uw organisatie al is erkend door de IND, moet u blijven voldoen aan alle voorwaarden van de erkenning, zoals de SNA-registratie.

Wanneer vraagt de IND om een SNA-keurmerk?
Bij uitleenorganisaties met een van de volgende SBI-codes:

 • 78201 (uitzendbureaus)
 • 78202 (uitleenbureaus)
 • 78203 (banenpools)
 • 7830 (payrolling)

Heeft uw onderneming SBI-code 78202, maar leent u alleen personeel uit binnen het eigen concern (intra-concernuitlening)? Dan vraagt de IND geen SNA-keurmerk.


Business Newsletter

In this edition:

From now on, ask your questions via our website

Would you like to ask the IND a question? Then use the contact form on our website. From 1 September 2019 it will no longer be possible to use the e-mail address arbeid@ind.nl to ask questions.

It is not possible to ask questions about ongoing applications via the contact form. Instead, please call the Kennismigratielijn (highly skilled migration hotline): 088-043 0460.

Don't forget: notify the IND of changes

You must inform the IND of all changes that are important for your recognition as sponsor. This is part of the duty to inform to which all (recognised) sponsors are subject. To do so, use the Notification form for changes concerning the recognised sponsor.

You can also use this notification form to inform us of any changes that are important for our administration and communication with you. For example:

 • a new contact person
 • a new company name
 • a new bank account number
 • a new address where your administration is kept (you can also report this information via the Business Portal)

More information about the legal obligations for recognised sponsors is available on our website. The IND monitors compliance with these obligations. For example by means of inspection visits to recognised sponsors.

Visit our information and thematic meetings this autumn

Team Businesses organises information meetings for companies that have little or no experience with applications for highly skilled migrants. And thematic meetings on specific laws and regulations or subjects about which we get many questions. This autumn there are new meetings again, such as the thematic meeting 'Rights and obligations of a recognised sponsor'. You can register via our website. This is also where you can find more information about the meetings.

From now on, upload JPG files when applying online

Besides PDF files, it is now also possible to upload JPG files when applying online. An example of a JPG (or JPEG) is a file with a photo.

Need a new residence document? Apply for replacement via the Business Portal

Is the highly skilled migrant's residence document damaged or does it contain incorrect information? You can apply for a new residence document for your highly skilled migrant via the Business Portal. You can also do so in case of loss or theft. Does the document contain incorrect personal data? Then first make sure the correct data are known at the municipality.

FAQ: The highly skilled migrant is unable to meet the salary criterion because of leave. Is this allowed?

Only in case of maternity or parental leave is it allowed that the highly skilled migrant does not meet the salary criterion. For any other type of (paid or unpaid) leave resulting in the highly skilled migrant not meeting the salary criterion, no exceptions are made.

Highly skilled migrants who go on maternity and/or parental leave are not always able to meet the salary criterion. This has no consequences for the residence permit if all other conditions below are met:

 • The highly skilled migrant has paid/unpaid parental leave (for a child up to the age of 8) as laid down by law;
 • The highly skilled migrant and/or employer are able to demonstrate that the highly skilled migrant has paid/unpaid leave as laid down by law;
 • The highly skilled migrant and/or employer notify the IND of the paid/unpaid leave as laid down by law and the consequences it has for the level of income;
 • The IND receives this notification within 4 weeks after leave has started.

Are you loaning personnel? Remember the duty to register and the SNA quality mark

Is your enterprise making personnel available; or, in other words, are you loaning personnel for money? Then it has been obligatory since 1 July 2012 to register this in the Commercial Register, pursuant to the Placement of Personnel by Intermediaries Act (Waadi). The scope of this duty to register is not limited to employment agencies only, but also covers other enterprises, such as payroll companies. Making personnel available can be on a commercial or non-commercial basis.

A recognised sponsor who is making personnel available must also register with the Labour Standards Foundation (Stichting Normering Arbeid, SNA). The SNA quality mark is a condition for recognised sponsorship. Are you adding loaning of personnel to your business activities? Then do not forget to register with the SNA. Also when your organisation has already been recognised by the IND, you must continue to comply with the conditions for recognition, such as SNA registration.

When will the IND require an SNA quality mark?
In case of a loan organisation for personnel with one of the following SBI (standard industrial classification) codes:

 • 78201 (employment agencies)
 • 78202 (personnel loan agencies)
 • 78203 (job pools)
 • 7830 (payrolling)

Does your enterprise have the SBI code 78202, but are you only loaning personnel within your own company (intracompany loaning)? Then the IND will not require an SNA quality mark.


Delen