Aanvragen status EU-langdurig ingezetene

U hebt een verblijfsvergunning onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel en u wilt in Nederland blijven wonen. U kunt een aanvraag doen voor een verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene.

Met een verblijfsvergunning voor EU-langdurig ingezetene kunt u makkelijker een verblijfsvergunning aanvragen in één van de andere EU-landen die ook dit type vergunning hebben. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen die dat land heeft voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning.

Voorwaarden

Er is een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Daarnaast moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U woont 5 jaar of langer in Nederland met een geldige verblijfsvergunning. De IND kijkt naar de 5 jaar voorafgaand aan het moment dat u de aanvraag indient.
 • U hebt aaneengesloten verblijf gehad in Nederland in de 5 jaar voor indienen van de aanvraag. Dit betekent dat u in die periode niet 6 of meer achtereenvolgende maanden, of in totaal 10 of meer maanden, buiten Nederland hebt verbleven.
 • Op het moment dat u de aanvraag indient hebt u een geldige verblijfsvergunning. Dit moet een vergunning zijn voor een niet-tijdelijk doel. Hebt u eerder een verblijfsvergunning gehad voor een tijdelijk doel? De jaren die u deze verblijfsvergunning hebt gehad, tellen niet mee voor de termijn van 5 jaar. Dit geldt niet voor de verblijfsvergunning studie. Het aantal jaren verblijf op basis van studie telt voor de helft mee.
 • U moet een geldige verblijfsvergunning hebben tot het moment dat de IND een beslissing neemt op uw aanvraag.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw woonplaats (gemeente). U hoeft dit niet zelf aan te tonen. De IND controleert of u aan deze voorwaarde voldoet.
 • U hebt zelfstandig een voldoende en duurzaam inkomen.
 • U hebt het inburgeringsdiploma gehaald. Hiermee laat u zien dat u voldoende Nederlands kunt lezen, schrijven, spreken en verstaan. Soms hoeft u geen inburgeringsexamen te doen.

Kosten

Deze aanvraag kost € 159.

 • Voor minderjarigen kost de aanvraag € 51. 

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

​U dient zelf de aanvraag in bij de IND. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. U vindt het aanvraagformulier onderaan deze pagina. U stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten per post naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Nadat de aanvraag is ontvangen, stuurt de IND een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

U kunt nu bij het IND-loket biometrische gegevens laten afnemen. U hebt hiervoor geen afspraak nodig.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

3. Beslissing

​De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. De IND moet binnen een termijn van 6 maanden een beslissing nemen.

 1. De IND kijkt eerst of u voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning als EU-langdurig ingezetene (type V).
 2. Als dit niet zo is, dan kijkt de IND vervolgens of u voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (type II). U hoeft hiervoor geen aparte aanvraag in te dienen.
 3. Als dit niet zo is, dan kijkt de IND vervolgens of u voldoet aan de voorwaarden voor verlenging van uw huidige verblijfsvergunning bepaalde tijd. U hoeft hiervoor geen aparte aanvraag in te dienen.

Na de behandeling krijgt u een beslissing op uw aanvraag.

 • Negatieve beslissing

  Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor alle 3 de bovenstaande opties, dan krijgt u geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.

 • Positieve beslissing

  Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een verblijfsvergunning (EU-langdurig ingezetene, onbepaalde tijd of verlenging onbepaalde tijd). U krijgt een brief van de IND als u uw verblijfsvergunning kunt ophalen.

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag voor een EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd 6009

Gebruik dit formulier voor een aanvraag onbepaalde tijd of EU-langdurig ingezetene.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten: 

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat. 
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar. 
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer (als dit bij u bekend is) of uw naam en geboortedatum. 
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's mee. 
 • U moet de originele documenten zelf bewaren.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 159.

 • Voor minderjarigen kost de aanvraag € 51.

Hebt u de Turkse nationaliteit? Uw aanvraag kost € 51.

 • Hebt u de Turkse nationaliteit en bent u minderjarig? Uw aanvraag kost € 29.

Download  

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen (vreemdeling)6011

​Gebruik dit formulier om uw verblijfsvergunning asiel te verlengen, onbepaalde tijd asiel aan te vragen of de EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Hoe stuurt u documenten:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat. 
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar. 
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer (als dit bij u bekend is) of uw naam en geboortedatum. 
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's mee. 
 • U moet de originele documenten zelf bewaren.
 • De documenten zijn vertaald naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 159.

 • Voor minderjarigen kost de aanvraag € 51.

Hebt u de Turkse nationaliteit? Uw aanvraag kost € 51.

 • Hebt u de Turkse nationaliteit en bent u minderjarig? Uw aanvraag kost € 29.

Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Voor het ophalen van de verblijfsvergunning hoeft u geen afspraak te maken.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd heeft geen einddatum. Het verblijfsdocument zelf wordt steeds voor 5 jaar afgegeven en kan elke 5 jaar vernieuwd worden.

Rechten en plichten

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (type II of V) mag u vrij werken in Nederland. Uw werkgever hoeft geen tewerkstellingsvergunning (TWV) voor u te hebben. Op uw verblijfsdocument staat 'Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist'.

Rechten bijna gelijk aan Nederlander

Met een verblijfsvergunning voor 'EU-langdurig ingezetene' of 'onbepaalde tijd' hebt u bijna dezelfde rechten als iemand met de Nederlandse nationaliteit. De grote verschillen zijn dat u niet mag stemmen bij nationale verkiezingen en niet mag werken in bepaalde bijzondere (overheids)sectoren (bijvoorbeeld politie, leger). Daarvoor moet u eerst de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Wettelijke verplichtingen

Er zijn een aantal wettelijke verplichtingen waaraan u moet voldoen.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt, of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Vernieuwen verblijfsvergunning onbepaalde tijd

Een verblijfsdocument voor onbepaalde tijd wordt steeds voor 5 jaar afgegeven. Als deze verloopt, dan kunt u vernieuwing aanvragen.

Nederlander worden

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

beschikking

​Een brief van de IND met een beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan. Voor meer informatie over de TWV, kijk op de website van UWV.