• Home
 • Overig
 • Wijzigen verblijfsdoel en aanvraag humanitair niet tijdelijk (voortgezet verblijf)

Wijzigen verblijfsdoel en aanvraag humanitair niet tijdelijk (voortgezet verblijf)

U hebt een verblijfsvergunning in Nederland. Uw situatie of het doel van uw verblijf is veranderd. Daarom moet u uw verblijfsvergunning wijzigen. Wat zijn de voorwaarden voor de nieuwe verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

​Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Is uw persoonlijke situatie veranderd en heeft die verandering gevolgen voor uw verblijfsrecht? Dan moet u uw verblijfsvergunning wijzigen. U moet uw verblijfsvergunning ook wijzigen als het doel van uw verblijf is veranderd.

Voorbeelden van verandering zijn:

 • U hebt een verblijfsvergunning voor verblijf bij uw echtgenoot en u bent gescheiden.
 • U hebt een verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst, maar u hebt geen werk meer.
 • U hebt een verblijfsvergunning voor verblijf bij uw ouders, maar u bent nu getrouwd of u hebt een eigen huis.

Verandert u niet van verblijfsdoel, maar bijvoorbeeld alleen van werkgever of onderwijsinstelling? Dan is het melden van de wijziging aan de IND meestal voldoende.

Voorwaarden en aanvraagformulier

Moet u uw verblijfsvergunning wijzigen naar een andere verblijfsvergunning? Kijk dan op de pagina van de verblijfsvergunning die u wilt aanvragen. Hier vindt u de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Bijvoorbeeld, u hebt een verblijfsvergunning studie en u wilt nu een baan zoeken in Nederland. Kijk dan bij Werk zoeken na studie, promotie of wetenschappelijk onderzoek. Of u hebt een verblijfsvergunning au pair en wilt nu studeren. Kijk dan bij het thema Studie.

Aanvragen humanitair niet-tijdelijk

Soms kunt u uw verblijfsvergunning wijzigen naar een verblijfsvergunning voor niet-tijdelijke humanitaire gronden. Dit kan:

 • Na verblijf bij een familielid.
 • Na verblijf als slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel.
 • Na verblijf als slachtoffer van huiselijk of eergerelateerd geweld.
 • Na verblijf omdat u buiten uw schuld Nederland niet kunt verlaten.
 • Na verblijf voor een medische behandeling.

Bij 'Voorwaarden' kunt u lezen wanneer u deze verblijfsvergunningen voor niet-tijdelijke humanitaire gronden kunt aanvragen.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Daarnaast gelden voor u de volgende voorwaarden:

Na relatie of huwelijk

 • U hebt 5 jaar een verblijfsvergunning gehad voor verblijf bij uw echtgenoot of partner.
 • Uw (ex-)echtgenoot of partner is Nederlander of heeft een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel.
 • Er is in die 5 jaar geen reden geweest om uw verblijfsvergunning in te trekken.
 • U hebt het inburgeringsdiploma gehaald. Of u bent hiervan vrijgesteld.

Na overlijden echtgenoot of partner

 • Uw echtgenoot of partner was Nederlander of had een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel.
 • U hebt uw hoofdverblijf niet buiten Nederland verplaatst.
 • U hebt een verblijfsvergunning (gehad) voor verblijf bij uw echtgenoot of partner.

Na verblijf als minderjarig kind bij ouder(s) en na verblijf als adoptie- of pleegkind

 • U hebt 1 jaar een verblijfsvergunning gehad voor verblijf bij uw ouder(s).
 • Uw ouder is Nederlander of heeft een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel.
 • Er is in dat jaar geen reden geweest om uw verblijfsvergunning in te trekken.

Na overlijden ouder

 • Uw ouder was Nederlander of had een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel.
 • U hebt uw hoofdverblijf niet buiten Nederland verplaatst.
 • U hebt een verblijfsvergunning (gehad) voor verblijf bij uw ouder.

Na verblijf als slachtoffer van mensenhandel die hiervan geen aangifte kan of wil doen

 • U hebt minimaal 1 jaar een verblijfsvergunning als slachtoffer van mensenhandel die hiervan geen aangifte kan of wil doen.
 • De dreiging of de fysieke of psychische ziekte waardoor u niet kunt meewerken aan het strafproces bestaat nog steeds.

Bestaat de dreiging of fysieke of psychische ziekte niet meer? Maar zijn er meerdere klemmende redenen van humanitaire aard die te maken hebben met de mensenhandel? Kunt u hierdoor Nederland niet verlaten? Ook u kunt de verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk krijgen.

Na verblijf als slachtoffer van huiselijk of eergerelateerd geweld

 • U hebt minimaal 1 jaar een verblijfsvergunning als slachtoffer van huiselijk of eergerelateerd geweld.
 • De dreiging van huiselijk of eergerelateerd geweld bestaat nog steeds.

Bestaat de dreiging niet meer? Maar zijn er meerdere klemmende redenen van humanitaire aard waardoor u in Nederland moet blijven? Dan kunt ook u een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk krijgen. Klemmende redenen van humanitaire aard kunnen zijn:

 • De situatie van alleenstaande vrouwen in uw land van herkomst.
 • De maatschappelijke positie van vrouwen in uw land van herkomst.
 • Er is in uw land van herkomst geen goede opvang aanwezig.
 • U hebt kinderen die in Nederland zijn geboren of naar school gaan.
 • De banden die u hebt met Nederland.

Na verblijf als slachtoffer van mensenhandel

 • U hebt een verblijfsvergunning omdat u slachtoffer bent van mensenhandel.
 • U hebt aangifte gedaan van de mensenhandel of op een andere manier meegewerkt aan het strafproces. Eén van de volgende situaties geldt:
  • De dader van de mensenhandel is veroordeeld. Er is geen beroep meer mogelijk.
  • De dader van de mensenhandel is niet veroordeeld. Maar u hebt al 3 jaar of langer de verblijfsvergunning als slachtoffer van mensenhande.
  • De strafzaak loopt nog en u hebt al 3 jaar de verblijfsvergunning als slachtoffer van mensenhandel.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Maar zijn er bijzondere individuele omstandigheden die te maken hebben met de mensenhandel? Ook u kunt de verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk krijgen. De IND kijkt naar:

 • Het risico van wraak op u of uw familie. De IND kijkt of de autoriteiten in uw land van herkomst u kunnen of willen beschermen.
 • Het risico dat u vervolgd wordt in uw land van herkomst. Bijvoorbeeld voor prostitutie.
 • De mogelijkheden die u hebt in uw land van herkomst om weer opgenomen te worden in de maatschappij.

Na verblijf als getuige-aangever van mensenhandel

 • U hebt een verblijfsvergunning omdat u getuige bent van mensenhandel en hiervan aangifte hebt gedaan. Of u hebt op een andere manier meewerkt aan het strafonderzoek.
 • Er zijn bijzondere individuele omstandigheden die te maken hebben met de mensenhandel waardoor u Nederland niet kunt verlaten. De IND kijkt naar:
  • Het risico van wraak op u of uw familie. De IND kijkt of de autoriteiten in uw land van herkomst u kunnen of willen beschermen.
  • Het risico dat u vervolgd wordt in uw land van herkomst. Bijvoorbeeld voor prostitutie.
  • De mogelijkheden die u hebt in uw land van herkomst om weer opgenomen te worden in de maatschappij.

Na verblijf voor een medische behandeling

 • U hebt al 3 jaar een verblijfsvergunning voor medische behandeling. Of u hebt 1 jaar uitgesteld vertrek gehad op grond van artikel 64 van de Vreemdelingenwet (Vw) en direct daarna 2 jaar een verblijfsvergunning voor medische behandeling.
 • Uw medische behandeling is nog minimaal 1 jaar noodzakelijk.
 • Er is in die 3 jaar geen reden geweest om uw verblijfsvergunning in te trekken.
 • U voldoet nog steeds aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning medische behandeling.

Na verblijf omdat u buiten uw schuld Nederland niet kunt verlaten

 • U hebt 3 jaar een verblijfsvergunning humanitair tijdelijk gehad omdat u Nederland niet kunt verlaten.
 • U voldoet nog steeds aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning humanitair tijdelijk omdat u Nederland niet kunt verlaten.
 • Er zijn geen andere redenen om de verblijfsvergunning te weigeren.

Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

U dient de aanvraag in bij de IND. U gebruikt hiervoor het aanvraagformulier. U vindt het formulier onderaan deze pagina.  U stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten per post naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.

Binnen 2 weken na het indienen van de aanvraag moet u biometrische gegevens afstaan bij een IND-loket.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Nadat uw aanvraag is ontvangen, stuurt de IND een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

3. Beslissing

De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, krijgt u geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een verblijfsvergunning. U krijgt een brief van de IND als u de verblijfsvergunning kunt ophalen.

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘humanitair niet tijdelijk’ (vreemdeling)7027

​Gebruik dit formulier voor uw aanvraag:

 • na verblijf bij familielid;
 • na verblijf als slachtoffer huiselijk of eergerelateerd geweld;
 • na verblijf voor medische behandeling;
 • na verblijf als slachtoffer of getuige-aangever mensenhandel; of
 • na verblijf omdat u Nederland niet kunt verlaten.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 1003.

 • De aanvraag na verblijf als slachtoffer of getuige-aangever mensenhandel of als illegaal slachtoffer van huiselijk geweld kost € 371.
 • De aanvraag na verblijf bij een familielid, na huiselijk of eergerelateerd geweld of na achterlating kost € 237. Voor minderjarigen kost de aanvraag € 51.
 • Hebt u de Turkse nationaliteit? Uw aanvraag kost € 51.

Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Voor het ophalen van de verblijfsvergunning hoeft u geen afspraak te maken.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inburgering in Nederland

Als u inburgeringsplichtig bent, dan krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) waarin staat dat u moet inburgeren in Nederland.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk is 5 jaar geldig.

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Met de verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk mag u vrij werken in Nederland. Op uw verblijfsgunning staat 'arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'.

Wettelijke verplichtingen

Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Vraag dan verlenging aan.

Wijzigen verblijfsvergunning

Verandert er iets in uw situatie dat gevolgen heeft voor uw verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND. Het kan zijn dat u door de verandering in uw situatie uw verblijfsvergunning moet wijzigen.

Onbepaalde tijd

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. 

Nederlander worden

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen. 

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland weer in te reizen.​

Delen

   

​Meer informatie

Aanvraagformulieren

Kijk voor de aanvraagformulieren van andere verblijfsdoelen op de pagina die gaat over dat verblijfsdoel. 

 

beschikking

​Een brief van de IND met een beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan. Voor meer informatie over de TWV, kijk op de website van UWV.