Handschriftvergelijking

De kernfunctie van handschriftvergelijkingsonderzoek is het vaststellen of handschriftproducties van één en dezelfde schrijver afkomstig zijn. Daarnaast mag een handschriftdeskundige ook uitspraken doen over de 'motorische staat' van de schrijver. Naast het formuleren van conclusies over het auteurschap (de bron) van een handschriftproductie, kan een handschriftdeskundige ook een oordeel geven over het productieproces (bijvoorbeeld of een handtekening het resultaat is van een nabootsingsproces). Bureau Documenten heeft expertise in huis om dit onderzoek te doen.

Een voorbeeld is een zaak waarin een juridisch medewerker voor de rechtbank verklaarde dat een handtekening op een visumaanvraag dezelfde was als de handtekening tijdens een asielaanvraag. De rechter vond dat dit niet kon worden vastgesteld door een niet-deskundige. Vervolgens werd Bureau Documenten gevraagd handschrift vergelijkend onderzoek te doen. Dit onderzoek bevestigde het standpunt van de juridisch medewerker. De Verklaring van onderzoek is in de jurisprudentie aangemerkt als deskundigenbericht en werd ook hier door de rechter gevolgd.

Een ander voorbeeld betrof een weerwoord. Bureau Documenten stelde eerder vast dat verschillende documenten (aanvragen) die betrekking hadden op dezelfde persoon waren ondertekend door verschillende personen. De betrokkene verklaarde dat hij alle documenten zélf had ondertekend. Ook hier gaf het handschriftvergelijkingsonderzoek de doorslag.