• Home
 • Over IND
 • Alles over de Regeling langdurig verblijvende kinderen

Alles over de Regeling langdurig verblijvende kinderen

​Wat is de Regeling langdurig verblijvende kinderen?

Voor kinderen die langer dan 5 jaar in Nederland wonen en geen verblijfsvergunning hebben, heeft de Nederlandse overheid een regeling gemaakt. Deze regeling maakt het mogelijk dat zij - als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen - in Nederland mogen blijven.

Tot wanneer kan ik deze verblijfsvergunning aanvragen?

Tot 1 mei 2013 kon je op grond van de zogenaamde ‘overgangsregeling’ in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Dit was een tijdelijke regeling en deze geldt nu niet meer.

Ook na 1 mei 2013 is er beleid voor kinderen die langdurig in Nederland verblijven, de zogenaamde 'definitieve regeling'. De voorwaarden daarvoor zijn wel anders dan die golden voor de overgangsregeling. De voorwaarden voor de definitieve regeling staan hieronder.

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor de Regeling langdurig verblijvende kinderen?

Misschien is deze regeling wel op jou en je familie van toepassing. Als jij van deze regeling gebruik wilt maken, dan moet je een verblijfsvergunning aanvragen. Voordat je dat gaat doen, is het belangrijk om goed te lezen aan welke voorwaarden je moet voldoen. Die voorwaarden zijn:

 • Je bent jonger dan 19 jaar op het moment van de aanvraag;
 • Je hebt nog geen verblijfsvergunning;
 • Er moet voor jou asiel zijn aangevraagd. Dat kun je zelf hebben gedaan of iemand heeft dat voor jou gedaan. Als jij zelf geen asielaanvraag hebt gedaan en niemand heeft dat voor jou gedaan, kun je alleen voor de Regeling in aanmerking komen als een van je ouders asiel heeft aangevraagd en jij tijdens de asielprocedure bent geboren. Als de asielprocedure van je ouder(s) al was afgerond vóór je geboorte, kom je dus niet in aanmerking voor de Regeling;
 • Die asielaanvraag moet zijn ingediend voordat je 13 jaar oud was;
 • Je hebt na die asielaanvraag voor een periode van 5 jaar of langer onafgebroken in Nederland gewoond;
 • Je hebt zonder onderbreking al die tijd contact gehad met de IND, DT&V, COA of de Vreemdelingenpolitie. Ben je als alleenstaande minderjarige vreemdeling naar Nederland gekomen? Dan komt daar ook nog voogdijinstelling Nidos bij;
 • Jij, je ouders, broers en zussen, zijn niet in aanraking geweest met de politie;
 • Niemand van jullie gezin wordt door de IND verdacht van een oorlogsmisdrijf;
 • Bij de asielaanvraag moeten je juiste naam en nationaliteit zijn opgegeven en het liefst zijn aangetoond met documenten;
 • Je hebt meegewerkt aan je vertrek.
 • Je hebt de EU niet verlaten zonder dat de IND dat wist;
 • Je belooft in een verklaring dat je alle procedures die nog lopen intrekt, als je een verblijfsvergunning krijgt.

Is deze verblijfsvergunning ook voor mijn gezinsleden?

Jazeker. Als jij een verblijfsvergunning krijgt op grond van de Regeling langdurig verblijvende kinderen kunnen jouw gezinsleden ook een vergunning krijgen. Het gaat dan om je ouders, broers en zussen. Zijn je broers of zussen meerderjarig? Dan krijgen zij alleen een verblijfsvergunning als zij nog bij jou en je ouders wonen.
Ben je zelf inmiddels meerderjarig en heb je een eigen gezin? Dan komt ook je echtgenoot of partner in aanmerking voor een verblijfsvergunning en je minderjarige kinderen. Hou er wel rekening mee dat je ouders, broers en zussen dan geen vergunning kunnen krijgen. Voor alle gezinsleden geldt dat zij hun aanvraag tegelijk met de jouwe moeten indienen.

Hoe vraag ik een verblijfsvergunning voor de Regeling langdurig verblijvende kinderen aan?

Als je een verblijfsvergunning voor de Regeling langdurig verblijvende kinderen wilt indienen, maar je doet een beroep op vrijstelling van het mvv-vereiste vanwege:

 • De omstandigheid dat het gelet op jouw gezondheidstoestand niet verantwoord is om te reizen
 • Jij slachtoffer of getuige-aangever bent van mensenhandel
 • Jouw uitzetting in strijd is met artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (artikel 8 EVRM)
 • Anders: er is sprake van bijzondere en individuele omstandigheden, op grond waarvan jij niet kunt terugkeren naar jouw land van herkomst om een mvv aan te vragen

Wat gebeurt er na het telefonisch contact met de IND?                                                                                                    

Aan de telefoon maak je een afspraak om bij een IND-loket langs te gaan om een aanvraag in te dienen. De IND stuurt je vervolgens een brief met de bevestiging van deze afspraak. Ook zit daarbij het aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier moet je invullen en naar de afspraak meenemen.
Je kan het aanvraagformulier zelf van de website downloaden. Als je aan het loket je aanvraag hebt ingediend, gaat een medewerker ermee aan de slag en krijg je een bericht waarin staat of je wel of niet een verblijfsvergunning krijgt.

Kan het gebeuren dat ik geen verblijfsvergunning krijg?

Ja, dat kan inderdaad gebeuren. In de beslissing die je van de IND krijgt, staat dan waarom je aanvraag is afgewezen. Je kunt dan wel in beroep. In de brief staat hoe je dat moet doen.

Kost het aanvragen van deze verblijfsvergunning geld?

Ja. De kosten voor deze aanvraag zijn €152 per persoon. Dit geldt ook voor je gezinsleden.

Delen