Jaarverslag

Jaarverslag 2017: Asielinstroom neemt licht af, reguliere aanvragen nemen toe

Het aantal eerste asielaanvragen is in 2017 (14.720) gedaald ten opzichte van het jaar ervoor (18.170). Ook het inwilligingspercentage voor eerste, tweede en volgende asielaanvragen neemt af: van 54 procent in 2016 naar 30 procent in 2017. Dit blijk uit de jaarcijfers 2017 van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Zoals verwacht nam het aantal nareizende gezinsleden van statushouders in 2017 toe als gevolg van de hoge asielinstroom eind 2015 en 2016. De totale asielinstroom (31.330), bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en nareizigers, viel in 2017 iets lager uit dan het jaar daarvoor (31.640). De top 3 van nationaliteiten die in 2017 een eerste asielaanvraag indienden, wordt gevormd door personen met achtereenvolgens de Syrische, Eritrese of Marokkaanse nationaliteit.

Toename reguliere migratie
Het aantal verblijfsaanvragen op basis van kennis en talent, loondienst of studie is vorig jaar (36.550) gestegen ten opzichte van 2016 (32.100). De top 3 inwilligingen voor deze categorieën wordt gevormd door aanvragers met de Amerikaanse, Chinese of Indiase nationaliteit. Het aantal aanvragen in het kader van reguliere gezinsmigratie is vorig jaar (35.360) gedaald ten opzichte van 2016 (36.840). 

Internationaal
De IND heeft in 2017 een bijdrage geleverd aan het neerzetten van een goed functionerend, multidisciplinair werkproces aan de buitengrenzen van Europa. In het kader van Europese samenwerking zijn IND-experts uitgezonden naar Italië en Griekenland. Daar ondersteunen zij onder meer met het reloceren of hervestigen van asielzoekers naar Nederland.

Ambities
De IND heeft in 2017 verdere stappen gezet op weg naar modernere dienstverlening. Steeds meer klanten dienen digitaal hun verblijfsaanvraag in. In 2017 zijn meer dan 50.000 aanvragen digitaal ingediend en afgehandeld. Deze verdergaande elektronische dienstverlening past bij de ambitie van de IND om een moderne dienstverlener te zijn die informatie- en datagestuurd werkt. Deze ambitie vraagt om een nieuwe manier van werken. De ontwikkeling hiervan staat in de komende jaren centraal. In 2018 zet de IND verder in op een verbetering van zijn dienstverlening als geheel. Belangrijke thema's daarin zijn professionalisering van de handhaving, klachtenmanagement, een internationaler en meer integraal asielproces en een optimale samenwerking met de partners in de migratieketen.