Visum kort verblijf

Op zakenreis, vrienden of familie bezoeken, sporten of een medische reden: wie visumplichtig is en een kort bezoek wil afleggen binnen een Schengenland, kan dat doen met een Visum Kort Verblijf. We vertellen graag meer over deze procedure.

Wilt u een Visum Kort Verblijf aanvragen? Ga dan naar de pagina Kort verblijf, vakantie of zakelijk bezoek.

Een Schengenland bezoeken met een visum

Om een Visum Kort Verblijf te krijgen, moet een aanvrager het doel van de reis aannemelijk maken met documenten, waaronder reisdocumenten. De aanvrager moet ook voldoen aan de andere regels uit de visumcode. Dat is een Europese verordening waarin alle visumregels staan. Het Visum Kort Verblijft wordt ook wel het toeristenvisum of Schengenvisum genoemd. Wie dit krijgt toegewezen, krijgt een speciale sticker in het paspoort. Die geldt als machtiging om door een lidstaat te reizen of er tijdelijk te verblijven. Tijdelijk betekent in dit geval: zolang het visum geldig is, maar maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen (een half jaar). Een Schengenvisum is geldig voor het hele Schengengebied, tenzij anders is vermeld op de sticker.

Wetten en regels voor alle Schengenlanden

Ieder jaar doen honderdduizenden mensen een aanvraag om met een Visum Kort Verblijf naar Nederland te komen. Al deze aanvragen worden getoetst aan de zogeheten Visumcode. De 26 Schengenlanden moeten de regels uit die visumcode handhaven – allemaal op dezelfde manier. En er is meer wetgeving om rekening mee te houden. Bijvoorbeeld de Schengengrenscode, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU), de Rijksvisumwet, de Vreemdelingenwet en de Algemene wet bestuursrecht.

De rol van de IND bij een visumaanvraag

Op sociale media komen zo nu en dan berichten of casussen voorbij waarbij mensen zich negatief uitlaten over het Nederlandse visumbeleid. Dat gebeurt meestal na een visumweigering. In Nederland handelt het Ministerie van Buitenlandse Zaken de visumaanvragen af. Als zij een aanvraag afwijzen, komt de IND in beeld. Wij behandelen namelijk de bezwaarschriften die mensen indienen als zij het niet eens zijn met hun afwijzing. We beoordelen dan het bezwaarschrift, toetsen de aanvraag nogmaals aan de wet- en regelgeving en doen eventueel extra onderzoek.

Voldoen aan de visumcode

Het ministerie verstrekt alleen een Visum Kort Verblijf als er sprake is van zogenaamde terugkeerbinding. Dat betekent dat iemand een visum krijgt als hij aannemelijk kan maken dat hij na een verblijf van maximaal 90 dagen weer terugkeert naar het land van herkomst. Dit wordt bijvoorbeeld aannemelijk als:

  • Er een economische binding is met het land van herkomst, zoals een baan of een bedrijf.
  • Er een sociale binding is met het land van herkomst. Bijvoorbeeld een huwelijk of kinderen.

Als dit niet aannemelijk is, wordt de visumaanvraag afgewezen. In de visumcode staan nog meer eisen waaraan iemand moet voldoen. Bijvoorbeeld:

  • Er is een duidelijk reisdoel
  • De reisdocumenten zijn geldig
  • Voldoende middelen hebben voor levensonderhoud
  • Geen gevaar vormen voor de openbare orde of de volksgezondheid

We kijken naar mens en document

Ook bij de IND nemen we elke beslissing over een visumaanvraag weloverwogen. Natuurlijk kijken we of de aanvrager voldoet aan de regels. Maar we doen meer dan documenten controleren. We wegen ook altijd iemands situatie en de bedoeling van de visumcode. We begrijpen dat het vervelend is als een visumaanvraag dan alsnog wordt afgewezen. Bijvoorbeeld omdat de terugkeerbinding onvoldoende aannemelijk is gemaakt. Of omdat het reisdoel onduidelijk is. En extra vervelend als de aanvrager wél voldoet aan alle andere voorwaarden.

Klein percentage krijgt afwijzing na visumaanvraag

Van de honderdduizenden aanvragen per jaar wordt maar een klein percentage afgewezen door Buitenlandse Zaken. Als de IND vervolgens weer afwijst, voldoet iemand écht niet aan de visumcode. Net als alle andere Schengenlanden hebben we ons aan die wetgeving te houden.

 

grafiek

Balans tussen migratie, veiligheid en toegankelijkheid

We proberen altijd goed uit te leggen waarom we een visumaanvraag weigeren. Dat maakt het natuurlijk niet leuker, maar het visumbeleid is essentieel om migratiestromen en veiligheid in balans te houden. En om tegelijk een toegankelijk land te blijven voor mensen die hierheen willen komen voor zaken als sport, handel, toerisme of familiebezoek. Bij de IND zoeken we die balans voortdurend.

Toch afgewezen voor een Visum Kort Verblijf?

Hebben het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de IND allebei het Visum Kort Verblijf geweigerd? Dan is het mogelijk om een nieuwe en beter onderbouwde visumaanvraag in te dienen. Of in beroep te gaan bij de rechtbank.

Belangrijke thema's

Dwangsommen en de IND

Als iemand een aanvraag doet voor een verblijf in Nederland, moet de IND binnen een bepaalde tijd een beslissing nemen op die aanvraag. Dit is de wettelijke beslistermijn. Als de IND niet binnen deze wettelijke termijn beslist, kan het zijn dat we…

Nationale veiligheid

Bij het beoordelen van verblijfsaanvragen let de IND op risico’s en bedreigingen voor de nationale veiligheid. Zoals terrorisme. Ook kan de IND maatregelen nemen, die helpen om de nationale veiligheid te beschermen.

Verblijfstitels en code 98

Geen verblijfsrecht in Nederland. Als daar sprake van is registreert de IND dit met een code, genaamd code 98. Dit onderwerp verschijnt regelmatig in de media. Daarom leggen we graag uit hoe code 98 en de andere verblijfscodes werken.